WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців - Реферат

Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців - Реферат

спе-ціальностей, в тому числі даних служби зайнятості щодо потреб ринку праці.
Постановами Кабінету Міністрів "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік" України від 15 травня 2001 року № 490 та "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік" від 6 березня 2002 року № 261 для Міністерства культури і мистецтв України, як замовника, загальний контингент студентів, підготовка яких здійснюється протягом року на всіх курсах за рахунок коштів державного бюджету, в держзамовленні не затверджувався.
Міністерство культури і мистецтв України, порушуючи норми зазначених постанов Кабінету Міністрів України, не затверджувало* обсяг бюджетних коштів на оплату держзамовлення та обсяг випуску спеціалістів по підпорядкованих вищих навчальних закладах.
Всупереч вимог Законів України "Про освіту", "Про поставки продукції для державних потреб", а також затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад" від 5 вересня 1996 року № 1074 Положення про державний вищий навчальний заклад і Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" від 29 лютого 1996 року № 266, державні контракти на підготовку фахівців з вищою освітою не оформлялися.
Отже, Міністерство культури і мистецтв України в 2001-2002 роках не дотримувалося порядку здійснення вищими навчальними закладами підго-товки спеціалістів за рахунок коштів державного бюджету за державним за-мовленням, встановленого Законами України "Про освіту", "Про поставки продукції для державних потреб", Указом Президента України "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" від 23 січня 1996 року № 77, Поло-женням про державний вищий навчальний заклад і Порядком формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних пот-реб і контролю за їх виконанням, внаслідок цього, використання Міністер-ством культури і мистецтв України коштів загального фонду державного бюджету у 2001 році і в I півріччі 2002 року у загальній сумі 46,5 млн. грн., з яких у 2001 році - у сумі 30,5 млн. грн. здійснювалось не за процедурою державного замовлення на підготовку фахівців, а кошти, фактично, використовувалися на утримання вищих навчальних закладів.
Також у результаті недотримання в 2001-2002 роках Міністерством освіти і науки України встановленого актами законодавства порядку формування і розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, а саме, на укладання державних контрактів з виконавцями, виділені кошти із загального фонду державного бюджету у 2001 році і в І півріччі 2002 року у загальній сумі 1303,7 млн. грн. використані міністерством не за процедурою державного замовлення на підготовку фахівців, а фактично - на утримання вищих навчальних закладів. При цьому Міністерством освіти і науки України у державній статистичній звітності подавалися недостовірні дані про виконання держзамовлення і укладання державних контрактів на підготовку фахівців, хоча фактично такі контракти з вищими навчальними закладами не укладалися.
Було встановлено, що у 2001 році при розміщенні обсягів держзамовлення на підготовку фахівців Міністерством освіти і науки України допущено в цілому перевищення обсягів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік" від 15 травня 2001 № 490, з прийому бакалаврів за рахунок загального фонду - на 255 одиниць, а з прийому спеціалістів - на 475 одиниць. На 2002 рік мініс-терством було також доведено понад затверджені постановою Кабінету Міні-стрів України "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік" від 6 березня 2002 року № 261 обсяги з прийому спеціалістів у кількості 463 одиниці.
Аналіз також засвідчив, що всупереч вимогам нормативно-правових актів Кабінет Міністрів України не забезпечив на 2001 і 2002 роки збалансованість між обсягом фінансування державного замовлення на підготовку фахівців і затвердженими натуральними показниками державного замовлення та взаємовідповідність з обсягом затверджених у Державному бюджеті України видатків на підготовку кадрів.
Таким чином, механізм управління в сфері державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою не забезпечує узгоджену роботу центральних органів виконавчої влади, а також реалізацію завдань щодо ефективного управління бюджетними коштами. Такий стан справ вимагає невідкладного реагування з боку держави та суспільства в цілому.
Наведені аргументи доводять необхідність уникнення традиційних стереотипів планування підготовки фахівців тільки на підставі наявної потужності навчальних закладів, без вивчення ринку праці та реальних потреб держави, без формування державного замовлення на конкурсній основі з урахуванням якості освітніх послуг. Розроблення та застосування науково обґрунтованої методики визначення потреб держави у спеціалістах з різним рівнем кваліфікації та обсягів державного замовлення з урахуванням дійсної ситуації на ринку праці сприятимеекономічному, раціональному і ефективному використанню бюджетних коштів, а також забезпеченню реальної потреби держави у фахівцях робочої професії та спеціалістів з вищою освітою.
Для підвищення відповідальності закладів освіти за якість підготовки фахівців, а також юридичну і фінансову відповідальність за неефективне та нецільове витрачання бюджетних коштів варто терміново застосувати апробований європейській інструмент - укладання державного контракту між державними замовниками та виконавцями державного замовлення. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, яке виконує функції спеціально уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу з питань формування державного замовлення, необхідно виконувати вимоги Законів України "Про поставки продукції для державних потреб", "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", а також Указу Президента України "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" від 23 січня 1996 року № 77 щодо забезпечення укладання такого контракту.
Принципово важливим аспектом у реалізації політики державного за-мовлення повинно стати вдосконалення системи організаційно-економічного управління сферою державного замовлення та направлення її на ефективне використання бюджетних коштів і сприяння поєднанню державного та гро-мадського контролю. На урядовому рівні необхідно передбачити за окремою програмою в проектах Закону України про Державний бюджет України на наступні бюджетні роки обсяги видатків загального фонду державного бюджету на підготовку кадрів вищими навчальними закладами за державним замовленням для забезпечення реальних потреб держави; розробити та затвердити окремий порядок формування, розміщення та виконання державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації, підготовку кадрів. Важливого значення набуває також запровадження державної статистичної звітності, яка б відображала кількість випускників, які навчаються за державним замовленням і працевлаштовані в державному секторі економіки, та розробка і впровадження статистичної звітності за формою № 1 - держзамовлення.
Згадані вище рекомендації значною мірою допомогли б у встановленні гармонійних відносин між виконавцем державного замовлення і замовником, забезпечили б високу ефективність управління бюджетними коштами в умовах недостатності обсягів фінансування, а також сприяли б підвищенню якості навчального процесу.
Література:
1. Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2000 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.03.2000 № 1198.
2. Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05. 2001 № 490.

 
 

Цікаве

Загрузка...