WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податкова дисципліна як фактор фінансової стабілізації держави - Реферат

Податкова дисципліна як фактор фінансової стабілізації держави - Реферат


Реферат на тему:
Податкова дисципліна як фактор фінансової стабілізації держави
Державні фінанси - це мистецтво передавати гроші з рук у руки до того часу, поки вони не зникнуть. Але витрачати кошти - це лише півсправи. Країна тільки тоді існує і розвивається стабільно, коли державні гроші витрачаються строго за призначенням, коли за цим процесом налагоджено контроль. Для стабілізації фінансової системи держави велике значення має податкова дисципліна, тобто своєчасне і в належних розмірах внесення фізичними та юридичними особами встановлених обов'язкових платежів і зборів у державний і місцеві бюджети. На жаль, за весь період існування незалежної України жодного разу не було виконано планові показники бюд-жету в його дохідній частині. Фактичні доходи бюджету у 1992-2000 рр. коливалися в межах 54-83 % від затвердженої парламентом величини. Лише у 2000 р. був профіцит Зведеного бюджету, він становив 969,3 млн. грн.(0,6 % до ВВП).
Україна проходить складний етап реформування економіки, наслідком якого повинно стати створення соціально орієнтованої ринкової моделі господарювання. Внутрішній ринок є її складовою частиною, тож повинен забезпечувати потреби суб'єктів господарювання всередині країни. Разом із зовнішнім ринком вони створюють національний ринок, який потребує по-стійного та системного дослідження і регулювання на користь національних інтересів. А внутрішній ринок повинен відігравати провідну роль у фор-муванні економічного потенціалу країни. Тому однією з важливих умов подальшого економічного зростання в Україні є стабільність законодавства, помірковане податкове навантаження та надійний захист прав платників податків. Питання реформування податкової політики для сучасної України є надзвичайно актуальним. І це зрозуміло, оскільки податки виконують фіскальну, регулюючу і соціальну функції в економічному розвитку держави та суспільства. У визначенні функцій податків єдиного загального підходу немає. Найважливіша функція податків - фіскальна. Вона спрямована на розв'язання такого завдання, як забезпечення стійкої дохідної бази бюджетів усіх рівнів. Основна ідея, яку необхідно реалізувати, - це відповідність обсягів бюджетних видатків податковим надходженням. Доходи Зведеного бюджету за 2000 р. становили 49,1 млрд. грн. (28,4 % до ВВП), а видатки Зведеного бюджету - 48,1 млрд. грн. (27,8 % до ВВП). Бюджет за 2000 р. був бездефіцитним -0,6.
Доходи Зведеного бюджету за 2001р. (за даними Державного каз-начейства) становили 53 993,0 млн. грн. Видатки Зведеного бюджету - 55 256,6 млн. грн.
На практиці виникає своєрідне замкнене коло. З одного боку, бюджет не поповнюється належним чином через неспроможність суб'єктів оподат-кування своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки. З іншого - неплатоспроможність суб'єктів оподаткування, у свою чергу, виникає через надзвичайно великі розміри оподаткування, заборгованості з боку держави з соціальних виплат, тобто державного бюджету.
Ефективним шляхом поповнення державного бюджету повинен бути не всезростаючий рівень оподаткування, а налагодження і стабілізація в Україні сфери виробництва та послуг, дотримання податкової та бюджетної дисциплін.
За експертними оцінками фаза економічної стабілізації та зростання, в яку вступила економіка, почала формуватися у першій половині 1997 року. Її розвиток було частково припинено насамперед під впливом світової фінан-сової кризи (1997-1998 рр.) У другій половині 1999 року економічна стабі-лізація та зростання відновилися. Практично за всіма основними параметрами економічної динаміки статистикою зафіксовані позитивні результати. Відчутний вплив на ці процеси справило запровадження на основі указів Президента України системи економічних, у т. ч. податкових, стимулів, спрямованих на виведення з кризового стану металургійної, суднобудівної, переробної та легкої промисловості, виробництва сільгосптехніки, прискорення житлового будівництва, реформування аграрних відносин. Синтезуючим результатом стало помітне пожвавлення інвестиційного процесу. З 1998 року темпи зростання інвестицій в основний капітал почали випереджати динаміку ВВП та промислового виробництва. Так, у третьому кварталі 1999 р. порівняно з відповідним періодом 1998 р. інвестиції зросли на 11,1, а промислове виробництво - на 9,4 %, у четвертому кварталі 1999 р. - відповідно на 11,4 і 9,8 %.
На цій основі і почало здійснюватися подолання спаду виробництва, а наприкінці 1999 р.практично у всіх галузях промисловості сформувалися так звані "точки зростання". Було також здійснено реструктуризацію значної частини підприємств, відбулася їхня адаптація до ринкової кон'юнктури. Важливою ознакою позитивних зрушень у промисловості стало зростання продуктивності праці. За даними Держкомстату України, у 1997 році її індекс у промисловості становив 107,1%, у 1998 - 103,9 %, у 1999 - 109,6 %, у 2000 - 115,3 % (див. табл. 1).
Таблиця 1
Темпи приросту, зниження (-) обсягів промислової продукції та продуктивності праці у промисловості у 1997-2000 рр., % до попереднього року
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
1997 1998 1999 2000 2001
загальний обсяг промислової продукції
продуктивність праці в промисловості
Підсумковим результатом стабілізаційних процесів у 1999 р. стало зростання промислового виробництва на 4 %, зокрема виробництва товарів народного споживання на 7,2 %. Показово і те, що позитивне сальдо зов-нішньої торгівлі товарами та послугами було досягнуто не лише у 2000 р., а й у 1999 р., коли воно становило 2,3 млрд. дол. США, та у 2000 році - 3,0 млрд. дол. США.
2000 рік став переломним у економічній динаміці. Після тривалої економічної кризи вперше вдалося досягти реального зростання української економіки. Це підтверджується, зокрема, основними економічними резуль-татами, а саме: зростання ВВП на 6 %, промислової продукції - на 12,9 % і сільськогосподарського виробництва - на 9,2 %. Досягнуто також позитивних зрушень у бюджетній сфері, активізації інвестиційної, у тому числі кредитної діяльності, підвищення рівня монетаризації економіки, її експортного потенціалу, зменшення зовнішнього боргу (див. табл. 2).
Таблиця 2
Частка податкових надходжень у ВВП та темпи зміни реального ВВП в Україні
* Статистичний збірник України. - 2000.
Дані результати стали логічним наслідком ряду важливих кроків, започаткованих ще у 1998-1999 роках, зокрема:
- перехід (починаючи з 1999 р) до грошової приватизації, запро-вадження стимулів розвитку малого підприємництва, зокрема зрозумілого та чіткого оподаткування, заходів щодо його дерегуляції, впорядкування си-стеми перевірок; зниження податкового навантаження на товаровиробника, насамперед на фонд оплати праці, за рахунок скасування зборів до Чорнобильського фонду та інноваційного фонду;
- утворення мережі спеціальних економічних зон та територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності;
- здійснення заходів щодоскорочення негрошових розрахунків та платежів. Вони підтвердили свою ефективність уже у січні 2000 року, коли рівень бартеризації у промисловості знизився порівняно з відповідним періодом 1999 р. з 34,8 до 18,8 %6. Але незважаючи на відповідні економічні зрушення, є ряд факторів, що негативно впливають на фінансовий стан підприємств, це, зокрема, несплата за борговими зобов'язаннями. Загальна сума дебіторської та кредиторської заборгованості на початку 2001р. досягла 109,0 % та

 
 

Цікаве

Загрузка...