WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика визначення балансового прибутку відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку - Реферат

Методика визначення балансового прибутку відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку - Реферат

доходи (витрати), чистий прибуток. У зв'язку з цим виникає необхідність визначення використання показника балансового прибутку для оцінки фінансових результатів у сучасних умовах. Як було зазначено вище, у статистичній інформації для констатації факту одержання фінансового результату використовують показник прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, який, певною мірою, узагальнює результат господарської діяльності. Разом з тим, названий показник зовсім не враховує доходів (витрат), одержаних від надзвичайних подій чи операцій, хоч останні можуть суттєво впливати на обсягодержаного прибутку. Через цю причину використання показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування як узагальнюючого для розрахунку багатьох інших показників, зокрема рентабельності, може значно обмежити об'єктивність відображення певного господарського процесу. А.М. Поддєрьогін, визначаючи фінансові результати від усіх видів діяльності і подій, обмежується назвою показника "прибуток підприємства", що конкретизує того, про який саме із показників фінансових результатів йдеться [2].
Балансовий прибуток як економічний показник, що показує загальну суму прибутку, одержану від усіх видів діяльності і подій, повинен враховувати як звичайну діяльність, так і надзвичайну подію чи операцію. Назва "балансовий" підкреслює, що даний показник розраховується як баланс, тобто алгебраїчна сума прибутків (+) чи збитків (-), одержаних від здійснених видів діяльності і подій. Тому він більш точно відображає фінансовий результат, одержаний підприємством до моменту оподаткування, а отже, він є реальнішою базою для розрахунку таких показників, як рентабельність капіталу, економічна рентабельність, головний показник прибутковості та ін. У роботі пропонується методика розрахунку показників фінансових результатів відповідно до стандартів бухгалтерського обліку (табл. 1). Розкриваючи методику розрахунку показників фінансових результатів, необхідно конкретніше зупинитись на суті поняття деяких дохо-дів і витрат, які використовуються при цьому і відображаються у ф. № 2:
Таблиця 1
Показники фінансових результатів діяльності підприємства
Назва показника Алгоритм розрахунку Джерело інформації
Валовий прибуток (збиток) різниця між чистою виручкою від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (без ПДВ, акцизного збору та інших вирахувань з доходу) і собівартістю реалізованої продукції (виробничою собівартіс-тю) ф. № 2 р.035-р.040
Прибуток (збиток) від операційної діяльності алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого опера-ційного доходу, адмі-ністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат ф. № 2 р.050 + р.060 - р.070 -р.080 - р.090
продовження таблиці 1
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, доходу від участі в капіталі, фінансових та інших доходів (прибутків), втрат від участі в капіталі, фінансових та інших витрат (збитків) ф. №2 р100 + р.110 + р.120 + р.130 - р.140 - р.150 - р.160
Балансовий прибуток (збиток) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування і надзвичайних доходів (витрат) ф. № 2 р.170 + р.200 - р.205
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку ф. № 2 р.170 - р.180
Чистий прибуток (збиток) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку ф. № 2 р.190 + р.200 - р.205 - р.210
- дохід від участі в капіталі - відображається дохід, отриманий в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі, (згідно з ним балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування);
- інші фінансові доходи - показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі);
- інші доходи - показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства;
- фінансові витрати - показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу;
- втрати від участі в капіталі - відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких проводиться методом участі в капіталі;
- інші витрати - відображають собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
Висновки. З огляду на сказане, можна зробити висновок про необхідність використання показника балансового прибутку в роботі фінансового аналітика на підприємстві. Незважаючи на те, що в системі бухгалтерського і податкового обліку відбулись зміни, відповідно до яких балансовий прибуток не є об'єктом оподаткування податком на прибуток, даний показник продовжує відігравати важливу роль в оцінці ефективності роботи підприємства. У першу чергу його необхідно застосовувати при розрахунку показників рентабельності, оскільки показник прибутку від звичайної діяльності до оподаткування не враховує надзвичайну подію чи операцію і не повністю відображає реальну ситуацію на підприємстві щодо рівня рентабельності капіталу чи економічної рентабельності. Разом з тим, визначення балансового прибутку за новими стандартами бухгалтерського обліку зазнало певних змін і методика розрахунку показника наводиться в роботі.
Література:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 - № 996-ХІV // Бухгалтерія. - 2001. - № 5(420). - 29 січня. - С.13-17.
2. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. - 4-те вид., перероб.та доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 571с.

 
 

Цікаве

Загрузка...