WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методи визначення ефективності діяльності банківської системи України - Реферат

Методи визначення ефективності діяльності банківської системи України - Реферат

Ощадбанку становили 9,4 % від загального обсягу залучених коштів фізичних осіб [13]. Такі показники є свідченням втрати позицій на ринку, зниження конкурентоспроможності, що негативно впливає на результуючі показники роботи банку. У даний час лідером з залучення строкових вкладів фізичних осіб є КБ "Приватбанк", який акумулює на рахунках 13,5 % від загальної суми строкових вкладів.
Рис. 1. Динаміка обсягу строкових вкладів населення у банках України за
1992-2000 рр.*
Аналіз обсягів залучених коштів по групах банків свідчить, що найбільш ефективно працюють найбільші банки (рис. 2).
Рис. 2. Аналіз структури залучених коштів за групами комерційних банків станом на 01.01.2002 р. *
На частку десяти найбільших банків припадає 20 665,3 млн грн., або 54 % від загальної суми залучених банківською системою коштів. Такі показники переконують, що найбільші банки викликають довіру у власників тимчасово вільних коштів та можуть перемогти на ринку в умовах підвищення ролі цінової конкуренції у банківській системі. Ефективність залучення ресурсів досягається за рахунок економії на масштабах і можли-вості надання кредитів на вигідних для банку умовах.
Рівень виконання банківською системою кредитно-інвестиційної функції визначається за допомогою аналізу активних операцій банків. Проаналізуємо структурні зміни активу балансу системи комерційних банків протягом 1999-2001 рр. (табл.1).
Порівняльний аналіз свідчить, що банки реструктуризують свої активи в напрямі зменшення частки непрацюючих та низькодохідних активів на користь збільшення обсягів високоприбуткових операцій, якими є кредити.
Так, питома вага кредитного портфеля протягом двох років мала позитивну тенденцію і зростала найвищими темпами, порівняно з іншими статтями.
Таблиця 1
Аналіз структури балансу комерційних банків України, %
За останній рік темп росту кредитного портфеля склав 15,64 %, тоді як частка майже всіх інших статей (крім коштів у НБУ та портфеля цінних паперів) знизилася. Це дозволяє зробити висновок, що банки працюють над збільшенням своїх доходів навіть ціною підвищення рівня ризиків, адже кредитні операції завжди були і залишаються найбільш ризиковими.
Разом з тим мусимо визнати, що при вирішенні завдання підвищення ефективності українські банки не мають значного вибору. Цінні папери, які традиційно займають суттєву частку в активах зарубіжних банків, на вітчизняному ринку залишаються чи не ризикованішими за кредити. До того ж їх дохідність, як правило, не адекватна рівню ризику. Довіра до цінних паперів уряду підірвана, а відтак вони не користуються популярністю. Але з іншого боку, не існує інших інструментів для вкладення тимчасово вільних коштів з метою отримання прибутку, а отже, банки змушені формувати свій власний портфель цінних паперів. Усі ці чинники в підсумку спричинили те, що питома вага портфеля цінних паперів комерційних банків за рік зросла на 3,51 %.
До ситуації незначної дохідності активів призвело і підвищення (на 1,36 %) частки грошових коштів, але протидіючим позитивним фактором було зменшення частки коштів, розміщених у НБУ (на 5,53 %), оскільки ці активи належать до категорії недохідних. Це зумовлено, насамперед, послабленням вимог до норми обов'язкового резервування та вимог НБУ щодо підтримання ліквідності банків.
Недосконалою з погляду прибутковості необхідно визнати і структуру активів українських банків, зокрема щодо частки кредитного портфеля в сукупних активах. У міжнародній банківській практиці оптимальною вважається структура балансу, в якій частка кредитного портфеля складає 60-65 %, що і спостерігається в американських банках. Так, Дж. Маршал щодо цього зауважує, що на початку 1960-х років готівка та цінні папери складали близько 50 % загальних банківських активів, а кредити - майже 45 %. Але у 1980-х роках ситуація змінилася і ліквідні засоби вже займали лише 30 %, у той час як обсяг кредитів досяг 60 % [14, с. 537].
У вітчизняній банківській системі цей показник за результатами 2001 року знаходився на рівні 63,23 % від загальних активів, але ще в минулому році даний показник був на рівні 47,59 %, майже на 12 % нижчий. І в минулому періоді банки працювали над збільшенням обсягів кредитного портфеля, і їм вдалося досягти оптимального рівня. Але невідомо, чи залишиться дане співвідношення надалі, чи ні. Звичайно ж причин, що можуть призвести до погіршення ситуації, може бути досить багато, серед них необхідно виділити низьку платоспроможність вітчизняних позичальників, неврегульованість законодавства, зокрема щодо процедури банкрутства, високий кредитний ризик, що, в свою чергу, вимагає формування значних резервів.
В Україні резерв під кредитні ризики ще не сформований у повному обсязі, тому прийнято розрізняти розрахункову та фактичну (сформовану) суми резерву. Так, сума сформованого резерву станом на 01.01.2001 р. дорівнювала 2 331,6 млн грн. або 67,4 % від розрахункової величини [15, с. 7].
Підсумовуючи сказане, можна зробити ряд висновків. По-перше, розвиток банківської системи України відбувався високими темпами, поки що екстенсивним шляхом, орієнтуючись на кількість, а не на якість проведених операцій та наданих послуг. По-друге, рівень капіталізації банківської системи України, порівняно з розвиненими країнами, недостатній. Станом на 01.01.2002 р. сума капіталу по всій банківській системі становила 7684, 6 млн грн. [13], в той час як капітал корпорації Сітігруп (Citigroup) становить 66 206 млн дол. [16]. По-третє, ступінь довіри до банківської системи поки що залишається на низькому рівні, що істотно впливає на обсяги залучених депозитних ресурсів. По-четверте, зведена структура активних операцій банківської системи є недосконалою з погляду досягнення максимального рівня ефективності. Це пов'язано з відсутністю високоліквідних інструментів. Зокрема, питома вага кредитного портфеля знаходиться на оптимальному рівні як длязабезпечення адекватного рівня доходів для банківської системи, але для задоволення потреб кредитних ресурсів підприємств та населення цього недостатньо.
Отже, з метою підвищення ефективності діяльності банківської системи необхідно спрямувати зусилля на підвищення рівня довіри до банків, зосередитись на зростанні рівня капіталізації банківської системи та збільшити обсяг кредитного портфеля.
Література:
1. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем / Системные исследования. - М.: Финансы, 1973. - 160 с.
2. Системный анализ и научное знание / Под. ред. Д. П. Горского. - М.: Наука, 1978. - 245 с.
3. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. - К.: Феникс, 1997. - 276 с.
4. Акофф Р. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1985. - 327 с.
5. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.: За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
6. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. - 428 с.
7. Большой экономический словарь / Под. Ред. А.Н. Азрилияна. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 1248 с.
8. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. - М.: Дело Лтд, 1995. - 768 с.
9. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. - Львів: Поліграфкнига, 2000. - 512 с.
10. Банковское дело: Учебник. - 3-е изд. / Под ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 480 с.
11. Васюренко О.В. Менеджмент кредитних операцій у комерційних банках. - Харків: Оригінал, 1998. - 72 с.
12. Статистичний щорічник України за 2000 рік.
13. Вісник НБУ. - 2002. - № 3.
14. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 784 с.
15. Структура активів, зобов'язань і капіталу комерційних банків України за станом на 01.01.2002 р. // Вісник НБУ. - 2002. - № 3. - С. 8-19.
16. Euromoney. - June 2001. Р. 140.

 
 

Цікаве

Загрузка...