WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека держави в умовах глобалізації - Реферат

Фінансова безпека держави в умовах глобалізації - Реферат

та І.Ф. Бінька наведено таке визначення фінансової безпеки: "Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх ізовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання" [8].
Член-кореспондент Академії проблем якості Російської Федерації М. Арсентєв визначає фінансову безпеку як складову економічної безпеки країни, яка ґрунтується на незалежності, ефективності та конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери. ЇЇ можна виразити через систему індикаторів, що характеризують збалансованість фінансів, ліквідність активів і наявність необхідних грошових, валютних, золотих та інших резервів [7].
Єрмоленко М.М. вважає, що "безпечним слід вважати такий стан фінансово-кредитної сфери, який має характеризуватися збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю цієї сфери забезпечувати ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання" [11].
Таким чином, визначення категорій "національна безпека", "економічна безпека", "фінансова безпека", розглядаються переважно як "стан" певного суспільного ладу або системи. Ми поділяємо думку С.Г. Гордієнко, що суттєвий недолік таких визначень полягає в їх "статичності", крім того, такий підхід не відповідає вимогам побудови понять [9] .
На нашу думку, визначення поняття "фінансова безпека" через категорію "відносини" є більш доцільним, оскільки дозволяє визначити межі та структуру даного поняття, а отже, й основні функції суб'єктів щодо забезпечення оптимального стану фінансової безпеки.
Ми вважаємо, що сутність поняття "фінансова безпека держави" можна визначити як специфічний вид суспільно-економічних відносин, які виникають між державою та суб'єктами соціально-економічних відносин щодо забезпечення оптимального стану фінансової системи держави та захисту її національних інтересів в умовах функціонування глобальної фінансової системи.
Оптимальний стан фінансової системи характеризується сукупністю індикаторів, значення яких створюють стійкість фінансової системи до негативних впливів внутрішніх і зовнішніх факторів та ефективне функціонування національної економічної системи.
При цьому оптимальність досягається шляхом досягнення, у конкретно-історичних умовах, реального мінімуму існуючих загроз, забезпечення ефективного функціонування фінансової системи та максимальної реалізації державних інтересів.
Забезпечення фінансової безпеки держави - це діяльність держави та суспільства з впровадження системи заходів, спрямованих на досягнення оптимального стану фінансової системи, забезпечення національних фінансових інтересів. Забезпечення фінансової безпеки можливо лише за умов дотримання національних інтересів, при цьому основним пріоритетом держави в сфері забезпечення фінансової безпеки є підвищення якості життя її громадян.
У вітчизняній літературі існують різні підходи до визначення національних інтересів. У монографії В.І. Мунтіяна названо 42 національних інтереси [3], Я.А. Жаліло визначає 41 національний інтерес [12]. М.М. Єрмоленко також наводить класифікацію національних інтересів, при цьому виділяє інтереси першого та другого рівнів [13]. На нашу думку, класифікацію національних інтересів у сфері забезпечення фінансової безпеки доцільно здійснювати виходячи із структури поняття "фінансова безпека держави".
Складовими фінансової безпеки держави, на нашу думку, є фінансова безпека суб'єктів господарювання, державних фінансів, грошово-кредитного ринку, інвестиційного ринку, соціально-економічних, та зовнішньоекономічних відносин.
Виходячи із запропонованої структури можна визначити першочергові національні інтереси в сфері забезпечення фінансової безпеки:
1) зміцнення фінансів суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб і домашніх господарств;
2) підвищення ефективності фінансової системи як найважливішого регулятора економічних відносин шляхом розробки відповідного фінансово-економічного законодавства, що регулюватиме рух міжнародних фінансових потоків, діяльність митних і податкових служб, банківської системи та інших фінансово-інвестиційних інституцій, а також захищатиме фінансову систему від впливу кримінальних і терористичних угруповань;
- досягнення максимальної збалансованості державних фінансів шляхом прийняття реальних бюджетів і систематичного виконання бюджетних призначень, перебудова міжбюджетних відносин та істотне зміцнення місцевих фінансів, забезпечення прозорості та підзвітності діяльності розпорядників бюджетних коштів;
- проведення виваженої митної політики шляхом поступового допуску іноземних конкурентів на внутрішні ринки, диференціації протекціоністських заходів у поєднанні зі створенням передумов для реалізації наявних (у т. ч. потенційних) конкурентних переваг української економіки;
- удосконалення податкової системи, підвищення її стимулюючого впливу на розвиток виробництва;
- розробка ефективної політики управління державним боргом України;
- проведення валютної політики, яка в змозі збалансувати реальний попит на іноземну валюту з її пропозицією урівноважити торговий баланс, сприяти зростанню конкурентоспроможності українських товарів, рентабельності підприємств, нагромадженню валютних резервів НБУ;
3) удосконалення і розвиток грошово-кредитної системи з метою забезпечення грошовою масою і кредитами потреб економіки і населення, підтримка ліквідності і стабільності національної грошової одиниці;
- створення законодавчих та економічних умов для пiдвищення рівня концентрації банківського капіталу шляхом пiдвищення капіталізації та конкурентоспроможності банківського сектора та розширення інструментарію банківських послуг;
4) забезпечення інвестиційної безпеки шляхом здійснення виробничих нагромаджень і капітальних вкладень на рівні, що забезпечує необхідні темпи розширеного відтворення, реструктуризацію і технологічне переозброєння економіки. Інвестиційна безпека України повинна передбачати також дотримання оптимального співвідношення національних та іноземних інвестицій, забезпечення належного рівня фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів;
- забезпечення зміцнення фондового ринку та його інфраструктури, розвиток інститутів спільного інвестування, страхових та пенсійних фондів, вихід України на міжнародні ринки капіталів. У розвитку фондового ринку особливе значення мають його прозорість, підвищення ролі державного регулювання ринку цінних паперів, розвиток нормативно-правової бази,

 
 

Цікаве

Загрузка...