WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Передумови реформування місцевих фінансів - Реферат

Передумови реформування місцевих фінансів - Реферат

Голова ради працює у раді на постійній основі. Обласна, районна рада може утворювати президію (колегію) ради у складі голови ради, його заступника, голів постійних комісій ради, уповноважених представників депутатських груп і фракцій, яка є дорадчим органом ради. Обласна, районна рада не утворюють власних виконавчих органів, а відповідні повноваження делегуються ними обласній, районній державній адміністрації.
Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади села, селища, міста відповідно. Голова здійснює три основні функції: представляє територіальну громаду у стосунках з іншими територіальними громадами, органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями; головує на пленарних засіданнях відповідної ради, очолює виконавчий комітет відповідної ради.
З погляду формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування важливо з'ясувати сфери компетенції та повноважень місцевого самоврядування. Стаття 143 Конституції України [5] та Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлюють найважливіші аспекти, що стосуються місцевого самоврядування:
- управління майном, що є в комунальній власності;
- затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку і контроль за їх виконанням;
- затвердження бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць і кон-троль за їх виконанням;
- встановлення відповідних податків і зборів за чинним законодавством;
- забезпечення проведення та реалізації результатів місцевих референдумів;
- утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств;
- вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до їхньої компетенції.
Згідно з принципом розподілу повноважень окремо визначено компетенцію представницьких органів місцевого самоврядування - сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів та сільського, селищного, міського голови.
Отже, юридичне виокремлення місцевого самоврядування, розширення завдань і функцій, які покладаються на місцеві органи влади і самоврядування, виявилися передумовами запровадження адекватних змін у фінансовому забезпеченні реалізації відповідних владних повноважень.
Структура фінансових ресурсів територіальної громади охоплює: кошти місцевого бюджету, позабюджетні кошти місцевого самоврядування, кошти комунальних підприємств. Особливо важлива роль у фінансуванні місцевих органів влади належить місцевим бюджетам.
За статтею 1 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) являє собою план формування і використання фінансових ресурсів, необхідних для виконання функцій і повноважень місцевого самоврядування [6]. Отже дохідна база місцевих бюджетів має власні, закріплені та регулюючі дохідні джерела.
За статтею 63 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", джерелами формування дохідної частини є, по-перше, власні (місцеві податки і збори); по-друге, закріплені законом загальнодержавні податки і збори; по-третє, кошти з державного бюджету, які передаються з метою надання з боку держави підтримки місцевому самоврядуванню; по-четверте, кошти, необхідні для фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів виконавчої влади [6]. Фінансова допомога держави може здійснюватись у формі дотацій або субвенцій.
Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання. Видаткова частина місцевих бюджетів (стаття 54 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні") включає видатки поточного бюджету і видатки розвитку [6]. Поточні видатки - це витрати місцевих бюджетів на фінансування мережі комунальних підприємств, установ, організацій та органів, що функціонували на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку. Видатки розвитку - це витрати місцевих бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, а саме: фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням. Загальний стан і розвиток місцевих бюджетів визначається тим, які фінансові важелі мають у своєму розпорядженні місцеві органи державної влади.
Наведені законодавчі положення засвідчують виняткову важливість місцевих бюджетів та особливу роль, яку вони відіграють у перебігу соціально-економічних процесів у державі:
- місцевий бюджет є головним елементом у структурі місцевих фінансів, оскільки завдяки бюджетним коштам місцеві органи влади реалізують надане їм право самостійно визначати напрями використання власних коштів;
- стан дохідної частини місцевих бюджетів певною мірою відбиває політику органів міс-цевого самоврядування щодо визначення пріоритетів у розвитку адміністративно-тери-торіального утворення;
- стабільна дохідна база місцевих бюджетів сприяє пропорційному розвиткові територій;
- за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються різні цільові програми, і що особливо важливо - соціальні.
- місцеві бюджети є важливим інструментом фінансового регулювання. За їх допомогою відбуваєтьсяперерозподіл частини ВВП України.
Становлення самостійних місцевих бюджетів в Україні відбувається поряд з формуванням та удосконаленням інших місцевих фінансових інститутів: місцевих податків і зборів, комунальної власності, комунального кредиту, комунальних платежів, фінансів комунальних підприємств.
Місцеві податки і збори призначені забезпечити фіскальні передумови самостійності місцевих бюджетів у частині формування їхніх доходів.
Комунальний кредит - це джерело фінансових ресурсів для інвестиційних програм, які запроваджуються органами місцевого самоврядування. Розвиток комунального кредиту повинен сприяти відновленню інвестиційної активності місцевих органів влади і розвитку у цей спосіб економічного потенціалу територій.
Щодо фінансів комунальних підприємств, то в Україні реальні передумови їх становлення з'явилися лише після прийняття Конституції 1996 року, коли комунальні підприємства піддалися роздержавленню. Отже, процеси роздержавлення і приватизації є визначальними факторами формування фінансів комунальних підприємств як складової місцевих фінансів.
Створення позабюджетних валютних і цільових фондів органів місцевого самоврядування сприяє більшій гнучкості у вирішенні соціально-економічних проблем на місцях.
Комунальна власність на фінансові ресурси та майно місцевих органів влади є необхідною передумовою автономізації місцевих фінансів.
Підсумовуючи викладений стислий огляд історичних передумов розбудови місцевих фінансів України, слід зазначити, що фундамент реальних перетворень у сфері місцевого самоврядування вже закладено. Але порівняно з цими змінами процес формування місцевих фінансів відстає у темпах свого розвитку. Система місцевих фінансових інститутів ще не має завершеного, цілісного характеру. Отже, на часі подальше прискорення та удосконалення її формування на основі поглиблення і удосконалення питань розподілу повноважень, компетенції і відповідальності різних рівнів місцевої влади як основи реформування місцевих фінансів України.
Такою основою, на нашу думку, є завершення адміністративної реформи, як основної передумови реформування місцевих фінансів. Саме організація державного і адміністративно-територіального устрою визначать модель місцевих фінансів і системи міжбюджетних відносин.
Література:
1. Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки // Закони, постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою Української РСР на першій і другій сесіях. - 1990. - Травень - грудень. - С. 127-191.
2. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування: Закон України // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 28.
3. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Віче. - 2000. - № 3.
4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Урядовий кур'єр. - 1997. - 14 червня.
5. Конституція України. - К.: Вікар, 1996.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Урядовий кур'єр. - 1997. - 14 червня.

 
 

Цікаве

Загрузка...