WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків - Реферат

Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків - Реферат

будь-якому випадку, врахування в загальних ТВ ціни придбання або нехтування нею, сутність алгоритму пошуку точки беззбитковості не змінюється. Тому для спрощення подачі матеріалу та його більшої наочності будемо вважати, що точкою беззбитковості є перетин ліній загальних ТВ та виручки від реалізації.
Для цілей даного дослідження принципово важливим є лише те, що ТВ - позитивна величина, а це, за висловленням все того ж Д. Норта, вимагає створення нових аналітичних основ мікроекономічної теорії [3, 46]. Таким чином, урахування ТВ призводить до зміни оптимального плану розміщення інвестиційних ресурсів.
Задача оптимізації з урахуванням обмежень щодо беззбитковості. Припустимо, що в результаті маркетингового дослідження ринку виявлено, що ТВ становлять певну додатну величину (ТВ > 0). Крім цього, зроблено декомпозицію загальної величини ТВ на постійні та змінні видатки. У зв'язку з цим можна визначити точку беззбитковості інвестора та, враховуючи цю величину, перейти до вирішення задачі оптимізації.
Точку беззбитковості можна подати не лише у натуральному вимірі (кількість одиниць фінансового активу), а також і у вартісному. Тому точку беззбитковості можна представити як додаткове обмеження в задачі оптимізації у загальному вигляді: Xj > cj, де Xj - частка капіталу інвестора, яку він повинен вкласти в j-й фінансовий актив, cj - мінімальна величина вкладень в j-й фінансовий актив, що виражена як відношення вартісного ек-вівалента точки беззбитковості до величини всього капіталу інвестора (cj>0). Цю величину можна умовно назвати відносною величиною ТВ, яка для кожного інвестора буде різною.
Кількість таких обмежень залежить від кількості фінансових активів, серед яких інвестор розподілятиме свій капітал. Якщо j = 1,...,n, то кількість обмежень у задачі оптимізації n.
Класична задача лінійної оптимізації структури інвестиційного портфеля інвестора, передбачає максимізувати дохід, функція якого є лінійною, за умов (обмежень), що усі фінансові активи повинні мати невід'ємні ваги (Xj > 0) та усі кошти повинні бути повністю інвестовані ( nj=1Xj = 1). Якщо до такої задачі ввести обмеження щодо врахування точки беззбитковості, то обмеження Xj > 0 треба замінити обмеженням Xj = cj. З цього видно, що введення обмежень щодо порогу рентабельності звужує допустиму множину значень цільової функції, що у загальному випадку означає також зміну оптимуму цільової функції.
Загальний принцип розв'язку оптимізаційних задач полягає у тому, що "решение общей задачи на оптимум: max (или min) f(x) при х, принадлежит замкнутому допустимому множеству К, если оно существует, является либо критической точкой функции f(x), либо граничной точкой множества К либо и тем и другим одновременно" [7 , 22-23]. Для лінійної функції, яка не має критичних точок, розв'язок задачі оптимізації знаходиться в одній з граничних точок замкнутої допустимої множини К. Цілком очевидно, що звуження цієї множини внаслідок накладання більш жорстких обмежень на ваги фінансових активів (Xj > cj), змінює оптимальну структуру інвестиційного портфеля.
Щодо задачі квадратичної оптимізації (мінімізувати ризик (дисперсію) портфеля, яка є квадратичної функцією), то накладання обмежень щодо порогу рентабельності не завжди призводить до змін оптимальної структури портфеля. Все залежить від того, чи є критична точка** квадратичної функції внутрішньою точкою множини К та наскільки звужується ця множина після накладення обмежень щодо беззбитковості. У цьому випадку очевидно, що чим більш жорсткими стають обмеження щодо беззбитковості (іншими сло-вами, чим більшими є ТВ розміру інвестиційного капіталу інвестора), тим більше змінюється оптимальний склад портфеля для випадку, що критична точка квадратичної функції є граничною точкою множини допустимих значень функції К. Якщо критична точка квадратичної функції є внутрішньої точкою множини К, то часто оптимальний склад портфеля може залишатися незмінним. У цьому випадку все залежить від величини відстані внутрішньої критичної точки квадратичної функції від границь множини К. Крім того, у випадку накладення більш жорстких обмежень на квадратичну цільову функ-ції в задачі оптимізації критична точка такої функції може випадати з області К і відповідно з меншої області К', яка виникає через накладення більш жорстких обмежень (оскільки К Є' К та К > К'). Випадання критичної точки з множин К та відповідно К' не означає, що задача квадратичної оптимізації не має розв'язку, оскільки за теоремою Вейерштрасса неперервна функція, визначена на непустій замкнутій обмеженій множині, досягає максимуму (мінімуму) щонайменше в одній точці цієї множини. Тому навіть при накладенні більш жорстких обмежень щодо порогу рентабельності в задачі квадратичної оптимізації щонайменше одна точка множини К' є мінімумом квадратичної функції ризику портфеля. І для цього випадку оптимальний склад портфеля знову відрізнятиметься від оптимального складу портфеля, для якого оптимізація здійснювалась без накладення обмежень щодо порогу рентабельності, тобто без урахування відносної величини ТВ. Отже, врахування величини ТВ в задачі оптимізації інвестиційного портфелю призводить до зміни алокації ресурсів, тобто оптимального складу портфеля. Накладення більш жорстких обмежень в оптимізаційних задачах призводить до зміни границі ефективних портфелів на площині "ризик-дохід", як правило, не в кращій бік. Тому нехтувати обмеженнями щодо беззбитковості не можуть, оскільки дуже часто, особливо в умовах роботи на ринках категорії emerging markets, портфельні інвестори стикаються з великими ТВ.
Поряд з цим інформація про розмір ТВ завжди несе ті елементи, на підставі яких інвестори приймають рішення щодо доцільності здійснення діяльності на ринку тієї чи іншої країни. Компаративний міжнародний аналіз ТВ дає відповідь на питання про те, наскільки ефективною і конкурентноспроможною є інфраструктура фондового ринку України порівняно з ринками інших країн. В умовах глобалізації акцент на цьому аспекті інвестиційної діяльності стає дуже важливим, оскільки у випадку незадовільного рівня названих характеристик інвестор може прийняти рішення про вихід з ринку даної країни. Величина ТВ та їх структура є критерієм вибору типу інвестиційної стратегії: активної чи пасивної. Наприклад, витрати інвестора на збір та обробку інформації, необхідної для прийняття інвестиційних рішень, можуть вимагати істотних витрат коштів і часу. У такому випадку переваги активної інвестиційної стратегії істотно зменшуються і кращоюальтернативою стають прямі інвестиції. Портфельному інвестору в подібних умовах з метою мінімізації ТВ краще сформувати добре диверсифікований портфель активів без частих періодичних структурних змін.
Література:
1. Harry M. Markovitz "Portfolio Selection" // Journal of Finance, 7. 1952. - № 1, March. - pp. 77-91.
2. Природа фирмы (1937), Спор о предельных издержках (1946), Проблемы социальных издержек (1960) // Коуз Р. Фирма, рынок и право: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1993.
3. Норт Д. Институты, институциональные изменения функционирование экономики: Пер. с англ. - М.: Фонд экономической книги "Начала" , 1997. - 180 c.
4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 416 с.
5. Ланкастер К. Математическая экономика. Нью-Йорк, 1968 г. / Под ред. Д.Б. Юдина: Пер. с англ. - М., Советское радио, 1972. - 464 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...