WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків - Реферат

Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків - Реферат


Реферат на тему:
Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків
Портфельна теорія інвестицій бере початок з 1952 року, коли з'явилася стаття Гарі Марковіца під назвою "Вибір портфеля"[1 ]. У ній уперше була запропонована модель формування оптимального портфеля цінних паперів. Головною заслугою Г. Марковіца є запропонована теоретико-вірогіднісна формалізмція категорій дохідності і ризику, що дозволило перекласти зада-чу вибору оптимальної структури портфеля на математичну мову. Г. Марковиць фактично сформулював задачу інвестиційної оптимізації, математична база для якої була отримана ще на початку ХХ сторіччя в роботах Дж. фон Неймана, а згодом удосконалена та застосована до вирішення емпіричних завдань В. Леонтьєвим, Л. Канторовичем та Дж. Данцигом.
У цій роботі пропонується підійти до проблеми визначення оп-тимальної структури інвестиційного портфеля з урахуванням транзакційних витрат (далі - ТВ) інвестора. Сутність такого підходу полягає в тому, що визначення оптимальної структури портфеля пропонується здійснювати з урахуванням аналізу розміру ТВ інвестора, які він несе внаслідок ведення своєї професійної діяльності на ринку. Мета роботи - показати, щооптимальний склад інвестиційного портфелю з урахуванням ТВ відрізняється від структури інвестиційного портфеля, в якому ТВ не враховані.
Нижче буде показано, що ТВ накладають додаткові обмеження при розв'язанні задачі оптимізації, що призводить до істотних змін її кінцевого результату.
Щодо категорії ТВ, то потрібно зазначити, що вона відносно недавно введена у предметну область економічної науки. У фундаментальних роботах Рональда Коуза [2 ] та Дугласа Норта [3 ] розкрита економічна сутність ТВ та їх вплив на перебіг економічних процесів у ринковому механізмі.
Досить часто при відтворенні теоретичних моделей реальних об'єктів доводиться нехтувати впливом деяких сил. Наприклад, у фізиці при визначенні законів руху фізичних систем нехтують силою тертя. В економіці при дослідженні різноманітних господарських процесів з предметної області аналізу елімінували вплив ТВ. Однак, як довели Р. Коуз та Д. Норт, це істотно зменшило ступінь відповідності теоретичних моделей об'єктивній реальності, що в свою чергу призвело до спотворених уявлень про динаміку економічних систем та, як наслідок, - прийняття неадекватних управлінських рішень. Д. Норт зазначає, що "аллокация ресурсов, предусматриваемая неоклассической парадигмой, возможна только при отсутствии транзакционных издержек; при позитивных транзакционных издержках структуры, связанные с обеспечением прав собственности, оказывают влияние на аллокацию [3, с. 46].
ТВ, за Д. Нортом, - це видатки здійснення, реалізації угод та обміну [3, с. 48]. Р. Коуз трактує їх більш широко - "издержки сбора и обработки информации, издержки проведения переговоров и принятия решения, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта" [2, с. 19].
З ТВ тісно пов'язані терміни: "ринковий інститут" та "ефективність ринку". Ефективні ринки з'являються за умови функціонування інститутів, а ступінь ефективності вимірюється розміром ТВ. Зв'язок між ефективністю ринків і розміром ТВ зворотний, тобто чим менші ТВ, тим більш ефективні ринки. Аналіз ТВ є невід'ємною складовою інформаційно-аналітичної підтримки прийняття інвестиційних рішень. Очевидно, що навіть без ураху-вання розміру ТВ у задачі оптимізації порівняльний аналіз ТВ різних ринків надає інвестору достатньо інформації про ефективність того чи іншого ринку. З урахуванням лише результатів порівняльного аналізу ТВ інвестор може приймати адекватні рішення щодо ринку, на якому необхідно працювати, а також вибору інвестиційної стратегії.
Визначення точки беззбитковості. ТВ поділяються, як і будь-які інші видатки, на постійні та змінні.
Постійними ТВ ведення інвестиційної діяльності є комісійні брокеру, податки та плата за послуги. Змінні ТВ - витрати виконання угод та альтернативні витрати. Не вдаючись до детального аналізу природи та складових ТВ, назвемо їх головну особливість. Постійні ТВ - це витрати, які залишаються незмінними із зростанням масштабів діяльності*. Змінні ТВ, відповідно, зростають прямо пропорційно обсягу господарських операцій.
Подібна класифікація дозволяє застосувати алгоритм пошуку точки беззбитковості у сфері фінансових інвестицій.
Теорія економічного аналізу дає нам аналітичний інструментарій пошуку точки беззбитковості (порогу рентабельності, мінімального масштабу діяльності) залежно від величини видатків та очікуваної виручки від реалізації. Він добре відомий в літературі [5 ].
Хоча традиційно в економічному аналізі цей метод використовується для пошуку точки беззбитковості для виробничих процесів, пов'язаних із створенням товарів, однак це не є принциповим обмеженням щодо застосування даної методики до такого специфічного виду діяльності, як фінансові інвестиції, оскільки методика аналізу є універсальною та, у нашому випадку, безпосередньо не залежить від специфіки предмета дослідження. Для цілей нашого дослідження принципово важливо те, що "переменные (издержки) характеризуют расходы хозяйственной активности, а постоянные характеризуют расходы, связанные со способностью хозяйствовать, т. е. показывают эффективность управления" [4, с. 275].
У зв'язку з цим є всі підстави вважати умовою беззбитковості інвестиційної діяльності лінійне рівняння:
a + b x X=p x X, (1)
де a - постійні ТВ;
b - змінні ТВ;
p - очікувана ціна фінансового активу;
X - кількість одиниць фінансового активу, що інвестору необхідно придбати в свій портфель, для досягнення порогу рентабельності.
Невідому змінну Х у рівнянні (1) виражають, як видно з наведених пояснень, у натуральних одиницях. Права частина рівняння (1) є функцією зростання загальних видатків інвестора залежно від обсягу операцій, а права - функцією виручки від реалізації.
Таким чином, розв'язуючи рівняння (1) отримуємо його розв'язок у загальному вигляді: X = a / (p - b). Уже з цього можна зробити деякі цікаві зауваження.
По-перше, чим більшими на ринку є постійні ТВ, тим більшу кількість одиниць фінансового активу необхідно придбати для досягнення точки беззбитковості. По-друге, зростання різниці між очікуваною ціною фінансового активу та змінними ТВ, навпаки, зменшує кількість одиниць фінансового активу, що необхідно придбати для досягнення порогу рентабельності.
Графічну інтерпретацію алгоритму пошуку точки беззбитковості представлено на рисунку 1. Як видно з рисунка, вона є точкою перетину лінії виручки від реалізації та загальних витрат інвестора.
Оскільки змінні ТВ характеризують видатки господарської діяльності, її масштаб, то для такого специфічного виду діяльності як портфельні інвестиції, видатки інвестора на придбання, наприклад, фондових цінностей можна віднести до змінних ТВ. Хоча ціна покупки фінансового активу не може бути віднесена до ТВ, однак лише урахування ціни придбаннядозволяє визначити місцезнаходження реальної точки беззбитковості інвес-тора. На рисунку 1 випадок урахування усіх видатків інвестора зображено штрих пунктирною лінією. Як бачимо, з урахуванням ціни придбання фінансового активу змінюється лише геометричне місце точки беззбитковості, яка у даному випадку буде зміщена вище і праворуч на відстань, що пропорційна величині ціни придбання.
Рис. 1. Точка беззбитковості інвестора з урахуванням ТВ та ціни придбання фінансового активу
У

 
 

Цікаве

Загрузка...