WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки - Реферат

Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки - Реферат

збільшення обсягів реального ВВП, особливо у короткостроковому періоді:
r (F 2, F 1)1996-2001 = 0 ,9494 (р = 0,004),
на жаль, не сприяють наповненню Державного бюджету України. І знову це сфера діяльності не економістів, а в першу чергу представників влади та права.
Аналогічно до темпів росту реального ВВП зростання темпів росту інвестицій в основний капітал (F 2) супроводжується суттєвим зменшенням обсягів бюджетного дефіциту (F 8) та збільшенням коефіцієнта обслуговування зовнішнього боргу (F 9):
r (F 2, F 8)1996-2001 = - 0,8401 (р = 0,036);
r (F 2, F 9)1996-2001 = 0,8215 (р = 0,045).
Досить чутливим до аналізованих економічних показників у короткостроковому періоді виявився показник рівня безробіття. Обернено пропорційний зв'язок між рівнем безробіття (F 3) та дохідною (F 6) і витратною (F 7) частинами зведеного бюджету за умов практично нульової імовірності помилки свідчить про суттєвий вплив зменшення обсягів бюджетних доходів і витрат на процес збільшення рівня безробіття:
r (F 3, F 6)1996-2001 = - 0,9018 (р = 0,014);
r (F 3, F 7)1996-2001 = - 0,9792 (р = 0,001).
Щодо кореляційної залежності між рівнем безробіття і показниками бюджетного дефіциту та коефіцієнта обслуговування зовнішнього боргу, то у короткостроковому періоді вона практично не відрізняється від аналогічного у довгостроковому.
Незважаючи на деякі негативні елементи, які спостерігаються в українській економіці, у короткостроковому періоді чітко простежуються реальні напрями стримування інфляційних процесів ринковими засобами, а саме, в контексті даного аналізу, шляхом мобілізації зусиль щодо збільшення темпів росту реального ВВП (F1) та інвестицій в основний капітал (F 2):
r (ІСЦ, F 1)1996-2003 = - 0,6930 (р = 0,057);
r (ІСЦ, F 2)1996-2003 = - 0,5864 (р = 0,127).
Навіть за умов не досить високої щільності зв'язку, встановлені залежності певною мірою визначають першочергові напрями розвитку української економіки.
З викладеного можна зробити висновки:
1. Значний кореляційний обернено пропорційний зв'язок спостерігається у коротко-строковому періоді між рівнем інфляції та темпами росту реального ВВП. Класична формула посилення інфляційних процесів в умовах економічного пожвавлення для української економіки не зберігається. У довгостроковому періоді цей зв'язок стає на- багато слабкіший, але тенденція щодо йогохарактеру зберігається. У будь-якому разі, навіть якщо з перебігом часу цей зв'язок змінить свій характер, неприпустимо обмеження інфляційного росту за рахунок зменшення обсягів реального ВВП. Тим більше, що у даному випадку можна послатися на висновок, зроблений економістами Дж. Тобіном і Р. Манделлом та відомий під назвою "ефекту Манделла-Тобіна", відповідно до якого переваги від росту економічної активності, навіть якщо він призводить до посилення інфляційних процесів, виправдовують та перевищують спричинені інфляцією збитки.
2. Обернено пропорційний зв'язок у короткостроковому періоді виникає між рівнем інфляції та темпами росту інвестицій в основний капітал у порівняних цінах. Незважаючи на те що тіснота зв'язку не дуже значна, а також досить велика імовірність помилки, можливість обмеження темпів інфляції за рахунок збільшення обсягів інвестицій в основний капітал робить інвестиційні процеси в економіку ще більш привабливими, тим більше, що вони сприяють зростанню обсягів реального ВВП як у довгостроковому, так і ще більшою мірою у короткостроковому періоді.
3. Існують економічні показники, які, не перебуваючи з рівнем інфляції у безпосередньому кореляційному зв'язку, не втрачають своєї актуальності щодо проблеми стримування інфляційних процесів, бо саме вони створюють умови для їх посилення. У першу чергу це стосується бюджетного дефіциту, особливо враховуючи те, що для його покриття найлегшим шляхом за-лишається надлишкова грошова емісія. Остання у свою чергу перебуває у максимально високому прямопропорційному кореляційному зв'язку з рівнем інфляції. Тобто бюджетний дефіцит як негрошовий чинник інфляційних процесів залучає до дії грошові чинники, а саме грошову емісію. Безперечно, вирішення проблеми бюджетного дефіциту не обмежується сферою бюджетної політики. Не менш важливим питанням є удосконалення податкової політики та поступове обмеження обсягів тіньової економіки. Але досить актуальним аспектом щодо подолання бюджетного дефіциту є економічне зростання.
Таким чином, отримані розрахунки ще раз доводять, що існує досить багато економічних факторів, які, якщо безпосередньо і не впливають на темпи інфляції, то, принаймні, створюють необхідні умови для такого впливу через інші економічні показники. І саме вони, внаслідок своєї прихованої природи впливу на інфляційні процеси, потребують подальшого, більш дос-коналого дослідження. Тим більше, що метод кореляційного аналізу тільки накреслює певні тенденції розвитку у тому чи іншому напрямі, не враховуючи (так само, як практично будь-який математичний метод) психологію поведінки населення щодо очікування інфляції (що впливає певною мірою на сукупний попит), політичні рішення (які так чи інакше випе-реджають економічні реформи) і, нарешті, фактор часу.
Література:
1. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 1998. - 415 с.
2. Геєць В. Про політику економічного зростання в Україні // Банківська справа. - 1999. - № 2. - С. 3-8.
3. Кораблин С. Инфляция и экономический рост // Зеркало недели. - 2003. - № 10 (435). 15-21 марта.
4. Найденов В.С. Инфляция и антиинфляционная политика в Украине. - К.: Эксперт-Про, 2000. - 60 с.
5. Соціально-економічне становище України за 2001-2003 роки // www.me.gov.ua
6. www.bank.gov.ua
7. Боровиков. В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. - СПб.: Питер, 2001. - С. 115-120.
8. Шикіна Н.А. Грошово-кредитна політики та економічне зростання / Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій: Збірник матеріалів першої Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників, 26-27 лютого 2003 р. - Вінниця: Універсум - Ландо Лтд, 2003. - С. 124-129.

 
 

Цікаве

Загрузка...