WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Концептуальні проблеми аналізу кредитних операцій у комерційному банку - Реферат

Концептуальні проблеми аналізу кредитних операцій у комерційному банку - Реферат

предмета, як зазначає В. Кохановський, формується метод аналізу.
Цей висновок доводить практика економічного аналізу. Існує чітке упорядкування методів і прийомів аналізу згідно з системою взаємозв'язків предметної ділянки пізнання "суб'єкт-суб'єкт", "суб'єкт-об'єкт". При аналізі ефективності кредитних операцій найчастіше застосовуються статистичні та економіко-математичні методи дослідження. При аналізі кредитоспроможності позичальника крім цього застосовуються також евристичні методи пізнання, які ґрунтуються на інтуїції та досвіді дослідників. Останні методи широко подані в літературі [10, с. 62], тому нема сенсу тут їх детально розглядати. Важливо лише зазначити, що використання саме цих методів зумовлено не лише гетерогенністю предметної ділянки дослідження кредитних операцій, а й об'єктивними обставинами.
Серед найбільш розповсюджених у світовій практиці інструментів аналізу кредитних ризиків можна назвати такі методики: CreditRisk + (розробник Credit Suisse Financial Products); Credit Metrics (розробник J.P. Morgan); Credit Monitor (розробник KMV Corporation). Наприклад, концепція моделювання ризиків, за методикою CreditRisk +, полягає у тому, що статистична модель, покладена в її основу, дозволяє описувати більшість бізнес-процесів. Моделювання кредитного ризику за допомогою цієї аналітичної системи відбувається на основі портфельного підходу, який враховує інформацію про розміри та терміни вразливості кредитним ризиком, а також про його систематичну складову.
Оскількимодель CreditRisk + є статистичною, вона не враховує в своїх онтологічних припущеннях безпосередні причини кредитного ризику, тобто причини виникнення кожного окремого випадку. Часто трапляється, що фундаментальні макроекономічні фактори, зокрема такі як стан економіки, тісно корелюють з показником дефолту (відмови платити за основною сумою боргу), проте жодного причинно-наслідкового зв'язку з окремим випадком на мікрорівні не існує.
Тому, як справедливо зазначає І. Волошин, застосування цих методик в умовах перехідних економік є досить проблематичним. Серед причин такого стану речей він називає наступні: незначні обсяги кредитних портфелів банків, значна кількість позичальників має низький кредитний рейтинг, глибина кредитних історій позичальників незначна, видача кредитів на незначний термін [11, с. 164].
До цього можна додати ще такі причини: видача кредитів афілійованим особам, нецільовий характер використання кредитів та ін.
Такі обставини ускладнюють використання тих методів аналізу, що використовуються в розвинених країнах. Евристичні методи та прийоми аналізу застосовують при визначенні кредитоспроможності позичальника дуже широко в банківський практиці в Україні. У зв'язку з цим можна зробити такі висновки:
1. У теоретичному та нормативно-правовому контексті не існує єдиного тлумачення ключових категорій предметної ділянки аналізу кредитних операцій. Це в процесі руху за гносеологічним ланцюгом породжує певний когнітивний дисонанс, що врешті-решт призводить до вибору неадекватних методів та інструментів аналізу.
2. Пропонуємо під терміном кредит розуміти систему відносин позики в умовах дефіциту фінансових, матеріальних та природних ресурсів. Тобто кредит дозволяє підвищити ефективність діяльності суб'єкта господарювання за допомогою ресурсів, що передаються в тимчасове користування. Поряд з оцінкою ризику неповернення кредиту в системі аналізу повинна бути врахована важлива обставина. Ставка відсотку за кредит повинна бути меншою внутрішньої норми дохідності господарських операцій суб'єкта господарювання, під які кредит надається.
3. На нашу думку, створити синтетичну методику аналізу кредитних операцій в комерційному банку на сьогодні неможливо. Архітектоніка предметної ділянки аналізу гетерогенна (різнорідна), що, в свою чергу, зумовлює диференціацію методик аналізу. Якщо для аналізу ефективності кредитних операцій банку більше підходить система статистичних, економіко-математичних методів аналізу, то при аналізі кредитоспромож-ності позичальника допускається використання евристичних методів пізнання.
Література:
1. Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. - К.: АртЕк, 2000. - 640 с.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР.
3. Словник банківських термінів: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко та ін. - К.: Аконіт, 2000. - 605 с.
4. Національний банк: Методичні вказівки з інспектування банків: Система оцінки ризиків від 15.03.2004 № 104.
5. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Постанова від 06.07.2000 № 279.
6. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Постанова від 14.04.98 № 141.
7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон від 14.05.92 № 2343-XII.
8. Баканов М., Шеремет А. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 416 с.
9. Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных заведений. - Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - 576 с.
10. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
11. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: нове подходы. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 216 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...