WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Власні кошти банку в системі його ресурсної бази - Реферат

Власні кошти банку в системі його ресурсної бази - Реферат


Реферат на тему:
Власні кошти банку в системі його ресурсної бази
Постановка завдання. Для здійснення діяльності в умовах ринку будь-якому комерційному підприємству необхідні ресурси. Стосовно їх акумулювання воно як позичальник вступає в економічні відносини з іншими суб'єктами, які господарюють, і приватними особами - як кредиторами. Акумульовані ресурси становлять ресурсну базу даного підприємства.
Комерційні банки, виступаючи комерційними підприємствами особливого роду, формують свою ресурсну базу із вільних коштів (оборотних ресурсів) держави, юридичних і фізичних осіб для подальшого їх розміщення з метою отримання доходу.
У літературі, присвяченій цій темі, існує певне нерозуміння сутності цього поняття.
Л.Г. Батракова називає ресурсною базою банку його кредитні ресурси - залучені і позичені кошти. Не можна погодитися з виключенням Л.Г. Батраковою зі складу ресурсної бази банку власних його коштів, що за своїм економічним змістом цілком відповідають принципам формування ресурсів банку. Дійсно, акціонер банку є, по суті, його кредитором, він довіряє банку деяку суму вільних коштів в обмін на частку участі в банківському бізнесі, виражену в паях чи акціях. Власні кошти (капітал) банку відрізняються у зв'язку з цим від залучених і позичених коштів своєю стійкістю.
Відмінності між залученими і позиченими коштами істотні: в першому випадку ініціатива залучення засобів належить майбутнім кредиторам банку, а в другому - самому банку (боргові зобов'язання). Крім того, залучені і позичені кошти відрізняються за режимом надання коштів: міжбанківський кредит (МБК) надається одним банком іншому на підставі укладеної між ними генеральної угоди в межах установленого ліміту, а кредити іншим юридичним особам видаються банком від випадку до випадку і кожного разу питання про надання кредиту розглядається окремо. Винятком є надання кредитної лінії найбільш надійним кредитопозичальникам банку. Кредити юридичним особам видаються з метою одержання доходу, а МБК залучаються для підтримки певного рівня ліквідності.
Ототожнення ресурсної бази банку з пасивами його балансу не допустимо. Очевидно, що пасиви балансу не дорівнюють банківським ресурсам. Наприклад, при розрахунку власних коштів (капіталу) банку як частини ресурсів з них віднімаються суми вкладень у діяльність інших юридичних осіб, витрат майбутніх періодів, відвернених коштів, простроченої дебіторської заборгованості.
Структура ресурсної бази банку має принципову відмінність від аналогічної структури українських підприємств. Суть розходжень полягає в тому, що власний капітал банку складає меншу частину всіх його коштів, а зобов'язання - найбільшу. В української фірми спостерігається зворотна пропорція власного і позикового капіталу. Причина цього - особлива роль банку в економіці як фінансового посередника, його виняткове право прийняття внесків юридичних і фізичних осіб, унаслідок чого банк не може функціонувати переважно на основі своїх власних коштів. Саме зобов'язання банку, залишки на поточних і інших рахунках клієнтів забезпечують комерційний банк оборотним капіталом.
У зв'язку з цим банк може дотримуватися однієї з двох стратегій підтримки оптимального співвідношення власного і позикового капіталу:
- орієнтація на фіксовану рентабельність і максимальну ліквідність;
- орієнтація на максимальну рентабельність і фіксовану ліквідність.
Сучасні українські банки найчастіше вибирають другу стратегію - прагнуть до максимальної рентабельності при певному рівні ліквідності. Це виправдано, оскільки прибутковість банківського бізнесу в Україні коливається в широких межах, змушуючи управлінський персонал банку приділяти проблемі прибутковості значну увагу. Проблема ліквідності проявляється не настільки гостро, однак у певний момент стає вузловою, тому що банки найчастіше занижують необхідний рівень ліквідності. Ми вважаємо, що в процесі подальшого розвитку української банківської системи банки повинні поступово переходити до першої стратегії - досягненню максимальної ліквідності при фіксованому рівні рентабельності.
Але для того, щоб випускати платіжні засоби і здійснювати за рахунок їх кредитування підприємств, банк повинен мати ресурси. Тут перетинаються такі найважливіші функції банків, як заміщення готівки; скорочення витрат обігу; акумулювання вільних коштів; перерозподільна (кредитування).
Більшість сучасних теорій пояснює існування банків тим, що вони доповнюють недосконалість фінансової системи - розділяють крупні цінні папери (номінал яких значно перевищує можливості інвестування більшості населення) на менші номінали у вигляді вкладів, доступних мільйонам.
Викладення основного матеріалу. Опис системи "Банк" виходить далеко за межі даного дослідження.
Для стійкості будь-якої динамічної системи їй необхідний надійний фундамент - яка-небудь підсистема чи група підсистем - як основа всієї системи. Основою функціонування банку як комерційної фірми є здійснення ним активних операцій, для проведення яких комерційний банк акумулює вільні кошти суспільства. Таким чином, очевидно, в рамках цього дослідження базовими для системи "Банк" є дві підсистеми - "Активи" і "Ресурсна база" (рис.1).
Виділення цих підсистем відображає взаємозв'язок і взаємозумовленість ресурсної бази комерційного банку і його активів. Аналіз і управління ресурсною базою здійснюється виходячи з потреб управління активними операціями банку (їх розширенням або диверсифікацією).
При цьому найбільш істотними показниками, що відображають взаємний вплив активів банку і його ресурсної бази, є:
- спред - ціновий показник, що характеризує різницю між процентними ставками розміщення і залучення коштів;
- загальна процентна маржа - різниця між процентними доходами і процентними витратами, розділена на сукупні активи;
- чиста процентна маржа - різниця між процентними витратами і доходами, віднесена до робочих активів;
- чутливість - залежність поточної вартості активів і пасивів від зміни процентних ставок.
Рис. 1. Система "Банк"
Різні елементи системи "Ресурсна база банку" знаходяться під досить інтенсивним взаємним впливом. Наприклад, власні кошти банку можуть зменшитися, збільшивши при цьому його позикові кошти у випадку конвертації акцій у боргові цінні папери; нарощування залучених коштів з метою розширення активних операцій банку вплине на величину власних коштів банку, вимагаючи їх збільшення для підтримки нормативу достатності капіталу.
Такі показники дозволяють порівнювати активи і пасиви банку в розрізі видів, сум і термінів.
Ресурсну базу банку у свою чергу необхідно аналізувати як систему (рис.2), якою вона є за рядом ознак.
Вона цілісна, тому що неможливо звести властивості системи "Ресурсна база банку" до суми властивостей складових її елементів, а також вона має відносну незалежність від інших аналогічних систем, що дозволило вибрати ресурсну базу банку як предмет дослідження. У системі "Ресурсна база банку"існує мета - забезпечити власне існування кредитної організації і її основної діяльності необхідними ресурсами.
Система "Ресурсна база банку", як і всі економічні системи, добре структурована, але при цьому процеси, що протікають у ній, структуровані слабко. Можна досить докладно описати склад ресурсної бази банку, але досить важко уніфікувати процеси формування і управління нею, тому що вони постійно змінюються і розвиваються.
Загальна структура системи подана на рис. 2.
Крім традиційно виділених вітчизняними економістами підсистем - власні, залучені і позичені кошти - автор виділяє четвертий

 
 

Цікаве

Загрузка...