WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Антикризовий фінансовий менеджмент санаторного підприємства на основі фінансового контролінгу - Реферат

Антикризовий фінансовий менеджмент санаторного підприємства на основі фінансового контролінгу - Реферат

інструментом, скільки системою профілактичних засобів, спрямованих на попередження фінансової кризи. Звідси логічним є висновок про необхідність запровадження системи контролінгу як елемента антикризового управління усіма підприємствами, в тому числі рентабельними та фінансово стійкими.
Рис. 2. Контролінг у системі функцій фінансового менеджменту
На користь такої позиції, зокрема, можуть свідчити й результати аналізу діяльності ЗАТ "Приазовкурорт". Однак перш ніж перейти до дослідження організаційних й економічних факторів, що впливають на ефективність діяльності даного товариства, слід зазначити, що воно є структурним підрозділом санаторно-курортної корпорації ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" і має значну цінність у масштабах України та великі можливості щодо надання курортних послуг. Підприємство має у своєму складі п'ять санаторіїв - "Бердянськ", "Лазурний" та "Приазов'я" у м. Бердянську та санаторії "Кирилівка" і "Великий Луг", які розташовані на території Запорізької області, стаціонарний ліжковий фонд яких на кінець 2004 р. складав 3 595 ліжко-місць. У курортному сезоні 2004 р. обслуговано 26 789 чол., що складає 150,2 % до плану.
Проведення оцінки формування та використання фінансових ресурсів викликано такими чинниками. Під час аналізу процесу формування чистого прибутку, структури прибутку від звичайної діяльності та інших фінансових результатів було встановлено збільшення чистого прибутку в 2004 р. порівняно з попереднім роком на 53,6 % завдяки збільшенню чистого доходу від реалізації на 15,5 %. При цьому виявлено зменшення операційного прибутку в абсолютному значенні на 306,3 тис. грн. (14,4 %) у зв'язку із зростанням собівартості реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на реалізацію на 17,8 %.
Для більш детального аналізу фінансової діяльності закладу здійснимо факторний аналіз прибутку від операційної діяльності та факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції на окремі види послуг, які користуються підвищеним попитом у споживачів, що показало зменшення операційного прибутку через недостатнє зростання цін на реалізовану продукцію порівняно з динамікою зміни собівартості. У процесі проведеного аналізу рентабельності виробничих фондів було встановлено підвищення показника до 4,5 %. Вплив чинників на зміну рентабельності розраховано методом ланцюгових підстановок, що вказало на підвищення рівня рентабельності на 1,0 пункт завдяки зростанню частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції. Така тенденція обумовлена також підвищенням рентабельності основних фондів на 0,6 пункт внаслідок зростання фондовіддачі основних виробничих фондів.
Проведений факторний аналіз собівартості продукції включав аналіз операційних витрат, структури операційних витрат за економічними елементами та собівартості за калькуляційними статтями витрат. Операційні витрати у 2004 р. становили 36 423,9 тис. грн., що свідчить про їх збільшення порівняно з попереднім періодом на 17,5 %. Таке підвищення детерміновано зростанням матеріальних витрат на 31,2 %.
Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами вказав на матеріаломісткий характер виробництва санаторно-курортних послуг. Частка матеріальних витрат у 2004 р. становила 59,4 %. Темпи зростання витрат за цією статтею на 20,9 пункти перевищили темпи зростання повної собівартості. При цьому встановлено, що нарощування обсягів реалізації продукції відбувалося переважно інтенсивним шляхом, тобто за рахунок якісних факторів (підвищення продуктивності праці, впровадження високоефективних технологій тощо).
Крім цього, проаналізовані склад і джерела утворення майна, фінансова стійкість і ліквідність підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Показники платоспроможності ЗАТ "Приазовкурорт" за 2003-2004 рр.
Показник Формула для розрахунку 2004 рік 2003 рік
Коефіцієнт ліквідності поточної, Кл.п. Поточні активи / Поточні пасиви К0л.п. = 4,02
К1л.п. = 6,03 К0л.п. = 7,00
К1л.п. = 4,02
Коефіцієнт ліквідності швидкої, Кл.ш. Поточні активи - Запаси / Поточні пасиви К0л.ш. = 2,42
К1л.ш. = 4,10 К0л.ш. = 3,90
К1л.ш. = 2,42
Коефіцієнт ліквідності абсолютної, Кл.а. Грошові кошти / Поточні пасиви К0л.а. = 1,70
К1л.а. = 2,80 К0л.а. = 2,20
К1л.а. = 1,70
Протягом 2004 р. майно підприємства зросло на 1,57 млн. грн., 80 % активу балансу складають необоротні активи. Джерелами формування майна виступає власний капітал, питома вага якого на кінець 2004 р. дорівнювала 97,8 %. Величина статутного капіталу за період, що аналізують, не змінювалася.
Аналіз структури оборотних активів у 2004 р. показав, що за усіма статтями певною мірою відбулося нарощування активів. Найбільшого зростання набули дебіторська заборгованість (49,4 %), витрати майбутніх періодів (100,1 %) та грошові кошти (26,8 %). Збільшення вартості майна відбулося завдяки нарощуванню власного капіталу, насамперед зростанню чистого прибутку та його реінвестування, а також накопичення резервного капіталу.
Таким чином, упродовж 2003-2004 рр. фінансовий стан курорту залишався абсолютно стійким, а баланс - абсолютно ліквідним. Підприємство в своїй діяльності фактично не використовує позикового капіталу. У структурі балансу дебіторська і кредиторська заборгованість мають невелике сумарне значення. Сума кредиторської заборгованості більше ніждебіторська, що є кращим для фінансового стану підприємства.
Разом з тим було б невиправдано ігнорувати зниження показників операційного прибутку і рентабельності реалізованої продукції та підвищення її собівартості. Своєчасне застосування антикризових заходів, адекватна реакція на виникнення негативних тенденцій при управлінні фінансами підприємства, задіяння існуючого потенціалу розвитку, як свідчить практика, стає можливим за умови запровадження всього арсеналу методів антикризового фінансового менеджменту, зокрема, фінансового контролінгу.
З метою підвищення ефективності діяльності ЗАТ "Приазовкурорт" важливо активізувати роботу щодо впровадження моніторингу його сильних і слабких сторін, прогнозування банкрутства, управління ризиками (мінімізація і нейтралізація) та впровадження системи попереджувальних заходів. Сутність таких заходів у організаційно-управлінському аспекті зводиться до впровадження служби контролінгу з її підпорядкуванням фінансовому директору санаторно-курортного підприємства, при чому служба контролінгу повинна використовувати дані діяльності усіх служб, у тому числі фінансового, економічного відділу та бухгалтерії, що виключить можливість необ'єктивної оцінки.
Служба контролінгу, яку пропонується впровадити на ЗАТ "Приазовкурорт", повинна забезпечити:
- взаємозв'язок контролінгу практично з усіма функціями управління;
- організацію і забезпечення функціонування на підприємстві центрів витрат, прибутку, виручки та інвестицій;
- впровадження системи стандарт-кост і директ-костінг;
- проведення моніторингу витрат на виробництві;
- на основі результатів контролінгу розробки заходів і підготовки управлінських рішень, спрямованих на покращання діяльності підприємства.
Для забезпечення виконання ролі контролінгу у системі фінансового менеджменту ЗАТ "Приазовкурорт" пропонується створити внутрікорпоративну інформаційну систему, яка накопичуватиме інформацію про стан ризиків і шансів за походженням як із зовнішнього, так і внутрішнього середовища (СРПР - систему раннього попередження та реагування), що дозволить підвищити ефективність управлінських рішень.
Література:
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 № 784, із змінами, внесеними Законом України від 7.03.02 № 3088.
2. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - С. 49-100.
3. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент. - К.: Ніка-Центр, 1999. - С. 15-60.
4. Лев Т.А. Контролінг у фінансовому менеджменті вищого учбового закладу. - Донецьк: ІЄПНАН України, 1999.
5. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. - Тернопіль, 1997. - 146 с.
6. Суторміна В.М. Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: Либідь, 1993. - С. 62.
7. Гулін Д.В. Максименко О.П. Система контролінгу на промисловому підприємстві // Маркетинг в Україні. - 2000. - № 4. - С. 20-24.
8. Гуляєва Н.М., Верещагін В.В. Моделі і методи розрахунків в інвестиційному контролінгу на торгівельних підприємствах // Регіональні аспекти. - 2000. - № 2, 3. - С. 39-42.
9. Терещенко О.О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 56-63.

 
 

Цікаве

Загрузка...