WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Амортизаційна політика як ключовий елемент забезпечення інноваційного розвитку економіки України - Реферат

Амортизаційна політика як ключовий елемент забезпечення інноваційного розвитку економіки України - Реферат

повинен визначати методи обчислення амортизаційних нарахувань відповідно до обраної облікової політики. Як відомо, зміни в обліковій політиці підпри-ємства не можуть відбуватися частіше, ніж раз на рік, однак незважаючи на це варіювання методами обчислення амортизаціних відрахувань може бути тим інструментом, який дозволяє максимально корисно і раціонально використовувати для цілей інноваційного розвитку підприємства таке потужне джерело ресурсів, як амортизація.
Формування та розвиток економічних відносин в Україні на основі інноваційної моделі потребує широкомасштабного застосування прискорених методів амортизації. Зокрема, не можна погодитися з тією тезою, що "суцільне примусове застосування прискореної амортизації поширює практику нецільового використання амортизаційних відрахувань (за даними Державної податкової адміністрації, приблизно 40 % нарахованих сум спрямовується на поповнення обігових коштів). Таким чином, йдуть видатки з бюджету в формі податкової пільги (прискорена амортизація), а ефекту у вигляді інвестицій немає. Прискорена амортизація має практичну цінність лише для рентабельних підприємств, а на сьогодні більшість із них залишаються низькорентабельними або збитковими" [6].
Можна погодитися з тим, що частина амортизаційних відрахувань підприємствами використовується не за цільовим призначенням. Однак причина такого стану справ навряд чи криється тільки в амортизаційній політиці, що реалізується в Україні. Очевидно, що тут існує комплексна дія негативних чинників різного походження: від соціальних до суто економічних. Зокрема, суб'єкти господарювання спрямовують амортизаційні відрахування на поповнення обігових коштів внаслідок неефективної податкової політики. Крім того, проблема рентабельності виробництва в Україні залежить безпо-середньо від нормативно-законодавчої бази (тут і до цього часу відсутній ефективний механізм банкрутства), приватизаційних процесів тощо. Державна власність все ще залишається тягарем для вітчизняної економіки. У під-приємницькій сфері діє політика подвійних стандартів. Приватні структури часто є об'єктами дискримінаційних дій, а нерентабельні державні підприємства отримують всіляку підтримку. Отже, для остаточного твердження про неефективність застосування прискорених методів амортизації, на нашу думку, немає підстав.
Проаналізуємо далі статистичні дані щодо якості основних фондів для того, щоб мати можливість оцінити вплив їхного стану і структури на виробничі та інноваційні процеси в Україні. Динаміку зносу основних фондів за галузями економіки України подано в таблиці 2.
З таблиці 2 простежується загальна тенденція зростання коефіцієнта зносу, який обчислюється як відношення суми зносу до первинної балансової вартості основних фондів, в цілому по економіці України, що не можна вважати позитивною тенденцією.
Так, у 2000 рік найбільша зношеність основних фондів була у сфері заготівель та в транспортній галузі відповідно 56,6 та 50,1. За даними Держкомстату України, у 2002 році найбільш критичне становище з дієздатністю основних фондів зафіксоване щодо водного (знос 62,9 %)та авіаційного транспорту (60,1%). Найкраща ситуація з якістю основних фондів за віковим критерієм станом на 2002 рік у фінансовій сфері (18,8 %) та в секторі державного управління (19 %).
У невиробничій сфері коефіцієнт зносу основних фондів на порядок менший. Станом на 2000 рік середнє значення коефіцієнта зносу становить 34,4 %. Водночас тут також простежується тенденція зростання ступеня зношеності основних фондів з 24,2 % у 1990 році до зазначеного рівня.
Як бачимо, виробничий сектор, в якому, з економічного погляду, у першу чергу повинні відбуватися процеси покращання якості основних фондів, істотно поступається позиціями невиробничій сфері. Цей факт, навіть зважаючи на те, що в передових економіках світу роль сфери послуг зростає, не можна вважати позитивним, якщо враховувати місце економіки України в світовому розподілі виробництва.
Більш наочно та узагальнено динаміку якості основних фондів по економіці України характеризує рисунок 1, на якому наведено зміни коефіцієнта придатності (КП) фондів. Коефіцієнт придатності розраховується за формулою: КП = 1 - КЗ, де КЗ - коефіцієнт зносу основних фондів [7].
Рис. 1. Динаміка коефіцієнта придатності основних фондів по економіці України
Як бачимо з наведеного рисунка, за роки економічних реформ коефіцієнт придатності основних фондів зменшився. Хоча упродовж останніх трьох років темпи падіння значення цього коефіцієнта стабілізувалися, проте стверджувати, що ця тенденція обов'язково зміниться на позитивну динаміку поки що не мо-жна. У даному випадку багато залежить від послідовної та зваженої економічної політики держави й, зокрема, в частині, яка стосується амортизаційних нарахувань. За подібних обставин з якістю фондів і незадовіль-ним станом фінансування капітальних вкладень амортизаційна політика уряду набуває особливого значення. Тут слід чітко усвідомлювати, що перехід від ад-міністративно-командної системи економіки до ринкової не можна було здійснити без матеріальних і фінансових втрат. Вітчизняна економічна система тільки починає працювати на принципово нових засадах. Відповідно до цього вона, напевно, ще не відповідає своїм оптимальним кондиціям. Процес накопичення та перерозподілу первинного капіталу в економічній системі України наближається до свого логічного завершення. У посттрансформа-ційних умовах відтворення капіталу здебільшого має простий, а не розширений характер. Під простим відтворенням капіталу тут ми розуміємо заміну або ремонт активів у міру накопичення їх фізичного та морального зносу. Під розширеним - додаткове формування основних фондів не лише за рахунок амортизації, а й інших джерел, зокрема, прибутку.
Отже, для простого відтворення капіталу вкрай важливим інструментом є амортизація. Її механізм необхідно створити та налагодити так, щоб якомога більшими темпами стабілізувати економічну систему та перейти до розширеного відтворення капіталу. Цей процес сам по собі є необхідною умовою довготривалого економічного зростання. За умови розширеного відтворення капіталу головна роль, на нашу думку, належить прибутку, який забезпечує ефективний розподіл первинного доходу в ринковій економіці.
Література:
1. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання/ За ред. академіка НАН України В.М. Гейця. - Х.: Форт, 2000. - 432 с.; Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / За ред. д. е. н. Б.Є. Кваснюка. - К.: Ін-т екон. прогнозув.; Х.:Форт, 2003. - 424 с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92.
3. Статистичний щорічник України за 2001 рік. - С.100.
4. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / За ред. д.е.н. Б.Є. Кваснюка. - К.:Ін-т екон. прогнозув.: Х.: Форт, 2003. - С. 370.
5. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий. - М.:ТЕИС, 2003. - С. 82.
6. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / За ред. академіка НАН України В.М. Гейця. - Х.:Форт, 2000. - С. 216.
7. Смирницкий Е.К. Экономические показатели промышленности. Справочник. - М.: Экономика, 1974. - С.134.

 
 

Цікаве

Загрузка...