WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека банківської діяльності - Реферат

Фінансова безпека банківської діяльності - Реферат


Реферат на тему
Фінансова безпека банківської діяльності
План
1. Теоретичні і методологічні основи безпеки банківської діяльності в Україні
2. Правовий механізм формування безпечного функціонування банків-ської системи України та управління нею.
Література
1. Теоретичні і методологічні основи безпеки банківської діяльності в Україні
Особливість безпеки банківської системи України в сучасних умовах полягає в тому, що вона забезпечується в країні з перехідною економікою, де ринкові механізми перебувають у стадії становлення. Для цього періоду характерними є політичні, економічні, соціальні кризи, недосконале податкове законодавство, населення слабо орієнтується в реаліях монетарної політики. Все це є підґрунтям для виникнення різного роду небезпечних явищ у банківській системі України (БСУ): недобросовісна конкуренція, зростання злочинності. За таких обставин виникає потреба у захисті банківської системи як з боку правоохоронних органів, так і силами самих банків, що є закономірним явищем у суспільстві з ринковими відносинами.
Безпека банківської системи є складовою національної безпеки країни, і їй належить істотна роль у формуванні фінансової та економічної політики держави. З огляду на це, безпека банківської системи набуває ознак самостійного виду діяльності і потребує відповідного правового статусу та регулювання. Важливою її складовою є безпека банківської діяльності як найбільш розвинутого виду безпеки бізнесу в Україні.
Безпека банківської системи України - це такий стан чинних правових норм і відповідних їм інститутів безпеки, який відображає рівень захищеності державою кредитно-фінансових відносин між суб'єктами банківської діяльності та гарантує стійке функціонування всієї банківської системи України; забезпечує можливість повної реалізації і захист життєво важливих фінансових і економічних інтересів держави, суспільства й особи; виключає або максимально обмежує деструктивні наслідки від зовнішніх та внутрішніх загроз, недосконалості зовнішньоекономічної, внутрішньогосподарської та бізнес-діяльності.
Джерелами зовнішніх та внутрішніх небезпек для банківської системи держави є ін. держави, банки, міжнародні організації, конкуруючі юридичні та фізичні особи, які проводять агресивну фінансову політику стосовно України; злочинність, корупція; зовнішні і внутрішні банківські ризики.
Проблему безпеки БСУ доцільно розглядати у контексті систематизації основних факторів, процесів і дій, які викликають загрози їй. Основу такої класифікації складає сукупність факторів, які впливають на реалізацію фінансових інтересів. До другої групи варто віднести фактори, що забезпечують стійкість фінансового розвитку. Третя група - фактори, які створюють умови для виникнення вірогідного нанесення фінансового збитку. Безпека БСУ включає сукупність загальнонаціональних фінансових інтересів, що мають потребу в захисті від зовнішніх і внутрішніх загроз, для реалізації яких слід створити нормативно-правову базу й інші гарантії, підтримувати стійкість системи фінансових відносин до несприятливих факторів і впливів.
З методологічної точки зору безпеку БСУ варто розглядати через її структуру та у функціональному плані.
У структурному плані безпека БСУ - це сукупність виробничих, фінансових, юридичних й інших відносин і організаційних зв'язків, матері-альних, інтелектуальних та фінансових ресурсів, при яких реалізуються їхні цілі. Стан безпеки БСУ визначається ступенем досягнення найбільшої відповідності між життєво важливими інтересами особистості, суспільства, держави й оптимальним функціонуванням банківської системи в їхніх інтересах. У функціональному відношенні безпека БСУ має розглядатися як процес забезпечення, досягнення єдності життєво важливих інтересів; виявлення і попередження загрози; протидії суб'єктам загрози, що будуть сприяти створенню умов надійного функціонування національної банківської системи і її розвитку.
Забезпечення безпеки БСУ являє собою цілеспрямовану, постійно здійснювану діяльність (законодавчу, аналітичну, оперативно-розшукову та іншу) усіх суб'єктів безпеки БСУ із захисту її життєво важливих інтересів, спрямовану на створення умов для стабільного фінансового розвитку, економічного суверенітету держави; попередження й усунення загроз, умов та інших факторів, здатних негативно, дестабілізуюче впливати на процеси розвитку національної банківської системи.
Побудова моделі забезпечення безпеки БСУ повинна базуватися на розглянутих методологічних підходах, враховувати структурний і функціональні аспекти та включати створення системи забезпечення безпеки держави, суспільства й окремих суб'єктів діяльності.
Реалії перехідної економіки України дають підстави констатувати, що основи формування сучасної банківської системи склалися на початку 90-х рр. ХХ ст. Вони не засновувалися на чіткому розмежуванні сфер діяльності банків та небанківських інститутів фінансового ринку, оскільки сегмент останніх був практично відсутнім. За цих обставин однією з неодмінних умов ефективного функціонування і розвитку банківської системи країни є створення всеохоплюючого правового забезпечення відповідної діяльності.
Ефективне функціонування і розвиток банків можливі лише за умов координації їх діяльності, забезпечення дієвості механізму контролю й нагляду. Це досягається завдяки практичній організації банківської справи у кожній країні в формі банківської системи. Банківська система є не лише механічним поєднанням банків певної країни. Це складний фінансовий організм, потреба у функціонуванні якого зумовлена комплексом організаційно-економічних умов.
Банківська система повинна бути забезпечена належним нормативно-правовим регулюванням і контролем за її діяльністю. Дослідження особли-востей банківської системи опирається на ієрархічну підпорядкованість елементів банківської системи за дворівневим принципом. Перший (вищий) рівень системи утворює Національний банк України із покладеними на нього організаційно-контрольними завданнями, а другий рівень - підсистема комерційних банків із властивими їй операційними функціями.
Сьогодні в Україні відбувається процес становлення якісно нового фінансового механізму економічних відносин, суб'єктами яких виступають банки. Це головна характерна риса, що відрізняє банківську систему України від недавньої неринкової економіки адміністративно-командного типу, хоча тепер рівень, досягнутий вітчизняною економічною системою протягом перехідного періоду, характеризується ще слабким загальним розвитком ринкових інститутів. Прогрес у реформуванні банківської системи видається відчутнішим порівняно з іншими секторами господарства та з огляду на основні етапи її розвитку за період від початку впровадження ринкових перетворень. Багаторічним підсумком поетапної напруженої роботи було не лише реформування існуючої, але і створення нової

 
 

Цікаве

Загрузка...