WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека банківської діяльності - Реферат

Фінансова безпека банківської діяльності - Реферат

проблемних кредитів (експерти встановили, що рівень проблемних кредитів впливає на показник надійності банку суттєвіше, ніж інші чинники) в обсязі чистих активів банку, яка свідчить про якість його кредитного портфеля, а також ризикованість кредитної політики;
співвідношення високоліквідних коштів і поточних пасивів банку, яке показує ступінь його захищеності від ризику відкликання коштів в один момент усіма клієнтами;
співвідношення власних і залучених коштів, що характеризує рівень надійності банку в довгостроковій перспективі, слугуючи оцінкою його спроможності покрити власними коштами обсяг зобов'язань перед клієнтами;
питома вага високоліквідних коштів у обсязі чистих активів банку, значення якої допомагає оцінити середньостроковий рівень ліквідності;
рентабельність чистих активів.
А, наприклад, стан сектора банківських депозитів можна вважати певним економічним і соціально-політичним показником стану стійкості фінансового ринку.
Запроваджена у 1971 р. в Японії програма страхування депозитів контролюється урядом країни. Згідно з нею з 2001 р. у разі банкрутства кредитно-фінансової установи сума страховки має покривати до 10 млн. єн на одного вкладника.
10 вересня 1998 р. Президент України підписав Указ № 996/98 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України". Цим Указом затверджено Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів.
Указом, зокрема, передбачається, що зазначений Фонд створюється і функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалізована організація, яка не ставить за мету отримання прибутку. Джерелами формування коштів Фонду є:
- початковий збір із комерційних банків;
- регулярні та спеціальні збори з комерційних банків, що сплачують збори до Фонду; внесок держави;
- доходи, отримані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери;
- пеня з комерційних банків, які сплачують збори до Фонду, за несвоєчасне або неповне їх перестрахування;
- позики комерційних банків, міжнародних фінансових інститутів та іноземних банків;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
Внесок держави становить 20 млн. грн. і вноситься НБУ за рахунок його видатків. Комерційні банки зобов'язані сплачувати збори. Початковий збір становить 1% від зареєстрованого статутного фонду банку. Регулярний збір до Фонду нараховується раз на рік у розмірі 0,5 % від загальної суми вкладів, у тому числі і відсотки за вкладами станом на 31 грудня року, що передує звітному.
А взагалі дуже важлива і наявність дієвої системи страхування широкого спектру банківських продуктів і фінансових послуг, законодавчого визначення суб'єктів цього сегменту страхового ринку. У деяких країнах банки самі уповноважені займатися страховою діяльністю, а в решті, у тому числі і в Україні, законодавство забороняє банкам виступати страхувальниками.
Індикатором фінансової безпеки банківської системи є як загальний обсяг фонду страхування ризиків, так і стан його формування.
Чільне місце серед індикаторів фінансової безпеки банківської системи має належати обсягу отриманого комерційними банками прибутку.
Важливим є визначення масштабів і якісних характеристик банківських зливань, оскільки останні завжди були індикатором стану національної економіки та її місця у світовій економіці.
Чільне місце в системі фінансової безпеки банківських клієнтів посідає розмір позичкового відсотка, оскільки він дозволяє з'ясувати, чи буде рентабельною реалізація проекту, на здійснення якого береться кредит, тобто чи окупляться затрати. У свою чергу коефіцієнт покриття відсотків, що характеризується відношенням чистого прибутку до виплати відсотків до суми і виплачених відсотків, свідчить про рівень безпеки кредитної діяльності комерційних банків.
Великого значення для забезпечення фінансової безпеки комерційних банків набуває дотримання ними встановлених нормативів.
Наприклад, у Швейцарії використовується доволі високий за світовими стандартами індикатор діяльності банків. Так, чиста вартість капіталу за вирахуванням фінансових зобов'язань кожного швейцарського банку повинна складати 7-9 % вартості цих зобов'язань. Більшість швейцарських банків мають стовідсоткову або близьку до цього ліквідність.
Середній коефіцієнт адекватності капіталу голландських банків складає 12 %, що значно перевищує норму в розмірі 8 %, встановлену Банком міжнародних розрахунків.
Коефіцієнт Кука надійного банку за світовими стандартами не повинен перевищувати 8 відсотків. Кредитний портфель, що перевищує власний капітал у 8 разів, є ризикованим.
Безумовно, індикаторами фінансового стану, а відтак і безпеки вітчизняної банківської системи є рівень капіталізації банків.
Дуже виразним індикатором фінансової безпеки системи комерційних банків є питома вага залучених коштів громадян у загальному обсязі залучених коштів.
Отже, з метою забезпечення ефективного контролю за діяльністю комерційних банків і недопущення системної кризи банківської системи необхідно:
провести роботу щодо вдосконалення методики банківського нагляду у зв'язку з введенням бухгалтерського обліку у комерційних банках відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності;
вдосконалити систему ліцензування банківської діяльності і привести її у відповідність до базових принципів ефективного нагляду за банківською діяльністю Базельського комітету з питань банківського регулювання;
розробити і запровадити системи заходів раннього виявлення та реагування на фінансові проблеми в діяльності комерційних банків;
запровадити механізми санації та фінансового оздоровлення банків із визначенням критеріївпроблемності в їх діяльності;
забезпечити проведення аудиту банків відповідно до міжнародних стандартів із внесенням змін і доповнень до Закону України "Про аудиторську діяльність";
вдосконалити процес інспектування діяльності комерційних банків;
створити базу даних комерційних банків;
розробити принципово нові порядок і процедуру ліквідації банків.
Література
Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічно-го прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338с.
Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 1998. - 616с.
Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. - К.: КВІЦ, 1999. - 461с.
Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. - К.: Центр навчаль-ної літератури, 2003. - 550с.
Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М., 1998. - 440с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. - К.: Реферат, 2004. - 288с.
Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: НІСД, 2003. - 368с.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. - М.: Экономика, 2001. - Т.1 - 598с.; Т.2 - 674с.

 
 

Цікаве

Загрузка...