WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки - Реферат

Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки - Реферат

фінансової безпеки регіону
Реалізації робіт по основних напрямках забезпечення соціально-економічної безпеки регіону повинен передувати комплекс заходів по оцінці досягнутого рівня безпеки, забезпечувати який можна за допомогою моніторингу.
Моніторинг - це інформаційно-аналітична постійно діюча система спо-стережень за динамікою показників, які характеризують соціально-економіч-ну безпеку регіону. В сучасних умовах роль регулярного, всеохоплюючого, об'єктивного моніторингу дуже велика, оскільки має місце висока динаміч-ність соціально-економічних показників-індикаторів, наявність багато чисе-льних диспропорцій, які потребують постійної уваги. Якщо моніторинг не вирізняється високою якістю, тодинаміка негативних економічних соціаль-них тенденцій, їх виникнення і розвиток, можуть вийти з-під контролю, стати некерованими і, в деякій мірі безповоротними.
Попередження виникнення загроз соціально-економічної безпеки регіо-ну не менш важливо, ніж реалізація заходів по ліквідації їх наслідків. Для розробки превентивних заходів необхідно чітко визначити індикатори соціально-економічної безпеки регіону. Вони повинні бути відмінними від традиційних індикаторів, які використовуються для визначення соціально-економічної безпеки держави. Для цього можуть бути використані наступні показники:
- питома вага регіону в ВВП держави;
- рівень доходів населення;
- рівень продовольчої безпеки;
- рівень змін роздрібних цін;
- забезпеченість населення житлом;
- кількість біженців і емігрантів;
- стан платіжного балансу регіону;
- сальдо експорту і імпорту.
Такі показники дозволяють завчасно сигналізувати про загрози і прий-мати міри по їх попередженню. Для адекватної оцінки соціально-економічної безпеки регіону важливе значення мають не стільки самі показники, скільки їх граничне значення. Найвища степінь безпеки досягається при умові, що весь комплекс показників знаходиться в межах допустимих граничних значень.
З метою прийняття регіональними органами управління найбільш обґрунтованих рішень необхідна організація моніторингу, який передбачає перш за все аналіз і прогнозування важливих груп економічних показників-індикаторів. Основні напрямки і найбільш важливі показники оцінки соціально-економічної безпеки регіону наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Основні напрямки оцінки фінансової безпеки регіону

п/п Напрямки Показники оцінки соціально-економічної безпеки регіону
1 Рівень бідності і безро-біття в регіоні Чисельність населення з доходами нижчими від прожит-кового мінімуму, % до загальної кількості населення.
Співвідношення грошових доходів 10 % найбільш забезпе-ченого населення і 10 % найменш забезпеченого населення.
Безробітні, що мають офіційний статус в службі зайнятості на кінець періоду, % від економічно активного населення.
Середньомісячний розмір пенсій.
Вартість споживчого кошика.
2 Якість життя Витрати на охорону здоров'я на душу населення, % до ВВП.
Кількість психічних патологій на 1000 досліджуваних одиниць, витрати на культуру на душу населення, % до ВВП.
Забезпеченість населення житлом.
Кількість відходів токсичних речовин в атмосферу.
Споживання основних продуктів харчування на душу населення.
Кількість злочинів на 1000 чоловік населення.
Середній вік життя.
3 Демографічна ситуація регіону Приріст населення, народжуваність, смертність, смертність немовлят.
4 Здатність економіки регіону до стабільного приросту Обсяг ВВП в поточних цінах на душу населення.
Темпи приросту ВВП до відповідного періоду минулого року, %.
Індекс-дефлятор ВВП до відповідного періоду минулого року, раз.
Індекс фізичного обсягу промисловості до відповідного пе-ріоду минулого року.
Індекс фізичного обсягу продукції с/г, % до відповідного періоду минулого року.
Доля регіонального бюджету в держаному.
Інвестиційний капітал, % до ВВП.
Доля нових видів продукції в загальному обсязі випуску.
5 Стійкість фінансової системи регіону
Дефіцит регіонального бюджету, % до ВВП.
Дохідна частина регіонального бюджету (фактичне вико-нання), % до ВВП.
Витратна частина регіонального бюджету, % до ВВП.
Індекс споживчих цін, %.
Грошова маса, % до ВВП.
Обсяг внутрішнього боргу, % до ВВП.
Обсяг зовнішнього боргу, % до ВВП.
Обсяг готівкової валюти, % до обсягу готівкових гривень.
6 Підтримка наукового потенціалу регіону
Асигнування на розвиток науки, % до ВВП на душу на-селення.
Частка населення з вищою освітою на 1000 чол.
Кількість студентів на 1000 чол.
Чисельність працівників науки від всього зайнятого насе-лення, %.
Видатки на освіту.
7 Залежність економіки регіону від імпорту найважливіших видів продукції Відношення імпорту до експорту, %.
Частка імпорту у внутрішньому споживанні населення, %, в тому числі харчування.
8 Взаємовідносини регі-ону з країнами СНД і далекого зарубіжжя Експорт в СНД, % до загального обсягу експорту.
Імпорт з СНД, % до загального обсягу імпорту.
Обсяг іноземних інвестицій в країни СНД.
Обсяг іноземних інвестицій в економіку регіону, 5 до відповідного періоду.
Запропонована система показників може бути використана для одер-жання формалізованої оцінки по основних напрямках забезпечення соціаль-но-економічної безпеки регіону.
Література
Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економіч-ного прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338с.
Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 1998. - 616с.
Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. - К.: КВІЦ, 1999. - 461с.
Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. - К.: Центр навчаль-ної літератури, 2003. - 550с.
Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М., 1998. - 440с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. - К.: Реферат, 2004. - 288с.
Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: НІСД, 2003. - 368с.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. - М.: Экономика, 2001. - Т.1 - 598с.; Т.2 - 674с.

 
 

Цікаве

Загрузка...