WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки - Реферат

Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки - Реферат

розвитку регіону, а також сукупність економічних, соціальних, екологічних, організаційних і технічних факторів на соціально-економічну безпеку регіону.
3. Принцип комплексності відображає об'єктивні процеси поділу праці і регіональної інтеграції виробництва. Його реалізація направлена на забезпечення повної збалансованості виробничих ресурсів зпотребами господарського комплексу регіону.
4. Принцип природно-господарської збалансованості і оптимальності передбачає дотримання відповідного співвідношення між нарощуванням виробничого потенціалу галузей і реалізацією програм охорони навколишнього середовища, орієнтує на раціоналізацію регіонального розвитку. Основною перешкодою реалізації даного принципу є відсутність школи моделювання макроекономічних показників, в той час коли Росія, Польща, Чехія вже досягли певних результатів в цій галузі.
5. Принцип пріоритетності сприяє ранжуванню цілей і задач забезпе-чення соціально-економічної безпеки регіону у відповідності до стратегії його розвитку, орієнтує на дотримання соціальної спрямованості в викорис-танні матеріальних, фінансових, рекреаційних та інших видів ресурсів.
6. Принцип варіантності передбачає необхідність вибору шляхів досягнення цілей і вирішення задач, спрямованих на забезпечення соціально-економічної безпеки регіону. Варіанти такого забезпечення формуються на основі проектування темпів і пропорцій розвитку галузей, гіпотез інвестицій-ної політики регіону, технічних і технологічних рішень в організації вироб-ничих процесів.
7. Принцип узгодженості інтересів місцевих органів управління і на-прямків забезпечення соціально-економічної безпеки регіону на основі єдиної системи стимулювання і відповідальності. Реалізація даного принципу пере-дбачає взаємну економічну відповідальність і виконання взаємних зобов'-язань по забезпеченню соціально-економічної безпеки регіону.
8. Принцип пропорційності забезпечення фінансовими ресурсами рів-нів адміністративно-територіальної ієрархії і розширення фінансово-еконо-мічної самостійності територіальних одиниць нижчого рівня. Особливо треба відмітити значимість реалізації цього принципу, який базується на узгоджен-ні інтересів державного і регіонального бюджетів.
Забезпечення соціально-економічної безпеки регіону в основному залежить від реальності прогнозування дохідних джерел регіонального бюд-жету, від відповідності показників дохідної частини мінімальних потреб регі-ону, рівня залежності бюджету від нормативів відрахувань від загальнодер-жавних податків і зборів, які встановлюються Верховною Радою України при затвердженні державного бюджету на відповідний рік.
В цілому роль регіональних бюджетів в забезпеченні соціально-економічної безпеки регіону може бути охарактеризована наступним чином.
По-перше, сконцентрованість фінансових ресурсів в місцевих бюджетах України дозволяє органам виконавчої влади регіонів мати фінансову базу для реалізації своїх повноважень у відповідності з Конституцією України. Через бюджети утворюються грошові фонди, які не тільки забезпечують виконання задач загального значення і створюють фінансову базу для вико-нання функцій регіональних органів влади, але і створюють базу для забез-печення соціально-економічної безпеки регіону. Виходячи з цього можна зробити висновок, що в самому загальному вигляді рівень соціально-еконо-мічної безпеки регіону може асоціюватися з величиною фінансових ресурсів, необхідних для підтримки його розвитку, і в першу чергу соціального роз-витку регіону.
Узагальнення такого висновку витікає з того, що серед достатньо вели-кої сукупності факторів, під впливом яких формується процес регіонального розвитку, пріоритетне значення мають:
- виникнення нових суспільних потреб і необхідність пошуку способів їх задоволення;
- зростання обмеженості всіх видів ресурсів, серед яких першочергове значення мають трудові ресурси;
- поява соціальних обмежень в результаті негативного впливу наслідків науково-технічного прогресу на екологію і суспільство.
Крім цього в рамках теорії управління регіональним розвитком основними серед джерел регіонального економічного росту перш за все є різні види трудової діяльності населення.
По-друге, формування регіональних і місцевих бюджетів дає можли-вість регіонам в повній мірі проявити фінансово-господарську самостійність в витратах коштів на соціально-економічний розвиток регіону, і як наслідок, і на соціально-економічну безпеку.
По-третє, за допомогою регіональних бюджетів здійснюється вирівню-вання економічного і соціального розвитку територій. З цією метою форму-ються і реалізуються регіональні програми економічного і соціального розвитку регіонів.
Без сумніву, роль регіональних і місцевих бюджетів в процесі за безпе-чення соціально-економічної безпеки регіону буде зростати поряд з наданням більшого числа прав і свобод органам виконавчої влади на місцях.
Виходячи з перекислених принципів, можна виділити основні напрямки соціально-економічної безпеки регіону:
- удосконалення правової бази. Регламентація прав і обов'язків терито-ріальних суб'єктів господарювання і керівників регіонів. Забезпечення прий-няття однозначних рішень при виникненні конфліктних ситуацій між центром і регіонами;
- розробка і реалізація довгострокових програм розвитку регіональної економіки;
- збереження ресурсного потенціалу, відновлення і розвиток виробни-чого потенціалу регіону. Розробка соціально-економічних орієнтирів регіо-нального розвитку;
- розвиток самостійної бюджетно-фінансової політики регіонів;
- підготовка кваліфікованих кадрів адміністративного менеджменту.
Характеризуючи напрямки забезпечення економічної безпеки регіону, необхідно підкреслити, що на фоні загальної значимості всіх напрямків особ-ливе місце займає розробка соціально-економічних орієнтирів, які потрібно розглядати як систему, функціонування якої спрямоване на узгодження інтересів всіх учасників процесу регіонального розвитку. Виділяють наступні соціально-економічні орієнтири збалансованого розвитку регіону:
- дотримання виробничих, функціональних, соціально-економічних і економіко-екологічних пропорцій;
- вирішення регіональних і міжрегіональних проблем;
- забезпечення соціального розвитку, підвищення рівня і якості життя;
- забезпечення оптимальної інфраструктури розвитку регіону по соці-альному, економічному і інвестиційному параметрах;
- створення соціально-економічного середовища життєдіяльності насе-лення і функціонування виробництва регіону;
- використання економічних важелів в управління регіональним роз-витком.
3. Критерії оцінки

 
 

Цікаве

Загрузка...