WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат

Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат


Реферат на тему
Фінансова безпека інвестиційної безпеки
План
1. Сутність, сучасний стан та проблеми інвестиційної безпеки держави
2. Індикатори фінансової безпеки інвестиційної діяльності
Література
1. Сутність, сучасний стан та проблеми інвестиційної безпеки держави
Під інвестиційною безпекою держави слід розуміти досягнення рівня інвестицій, що дозволяє оптимально задовольняти поточні потреби еконо-міки в капітальних вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефек-тивного використання і повернення коштів, які інвестуються, оптимального співвідношення між розмірами іноземних інвестицій у країну і вітчизняних за рубіж, підтримання позитивного національного платіжного балансу.
Водночас, з точки зору забезпечення фінансової безпеки держави, формування системи інвестиційної безпеки в Україні обов'язково слід здійснювати з урахуванням необхідності дотримання виваженої антиінфля-ційної політики, досягнення скорочення бюджетного дефіциту.
В Україні шостий рік поспіль спостерігається позитивна динаміка інвес-тицій в основний капітал. Лише за 2000-2002 рр. їх обсяги зросли на 68,0%: у 2000р. освоєно інвестицій на суму 23,6 млрд. грн., 2001р. - 32,6 млрд. грн., у 2002р. - 37,2 млрд. грн., а у 2003 - 49,6 млрд. грн.
Як свідчить аналіз структури інвестицій в основний капітал, залучених на оновлення основних фондів підприємств з усіх джерел фінансування, 64-71% інвестицій становлять власні кошти підприємств.
Таблиця 1
Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування
1999 2000 2001 2002 2003
Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
у т.ч. за рахунок:
коштів державного бюджету 7,6 5,1 5,4 5,0 6,8
коштів місцевих бюджетів 3,9 4,1 4,1 3,7 3,9
власних коштів підприємств та організацій 70,5 68,6 66,8 65,8 63,9
коштів іноземних інвесторів 3,9 5,9 4,3 5,6 4,9
коштів населення на індивідуальне та житлове будівництво 6,3 5,0 4,4 4,2 3,7
кредитів банків та інших позик 0,8 1,7 4,3 5,3 6,7
інших джерел фінансування 7,0 9,6 10,7 10,4 10,1
Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до збільшен-ня обсягу прямих іноземних інвестицій. На 1 січня 2004 року загальний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в Україну становив 6657,6 млн. дол. США. Чистий приріст прямих іноземних інвестицій у 2000 р. склав 593,2 млн. дол. США; у 2001 р. - 680,3 млн. дол. США; у 2002 р. - 916,6 млн. дол. США; у 2003 р. - 1185,7 млн. дол. США. Водночас, частка іноземного капіталу в оновлення основних фондів залишається мізерною (близько 6%), тоді як у Казахстані - близько третини, Естонії - понад 90%.
Недостатніми за обсягами і неефективними за структурою є інвестицій-ні кредити комерційних банків. У період виходу української економіки з кри-зи на їхню частку припадало менше 1% інвестицій в основний капітал. Це означає, що подолання кризи фактично відбувалося без участі українських комерційних банків. Останніми роками ситуація почала змінюватися. У 2000 р. частка кредитів банків у структурі інвестицій в основний капітал зросла до 1,7%, у 2001 р. - 4,3%, у 2002 р. - 5,3% і у 2003 р. - до 6,7%.
Вузьке місце в українській економіці - конверсія національних заощад-жень в реальні інвестиції. Загалом, показник норми заощаджень в Україні відповідає світовому рівню: 1999-2002 рр. - 22,5-27,7% ВВП. Збереження цієї тенденції у наступному періоді є важливою передумовою реалізації курсу економічного зростання в середньо- та довгостроковому періоді. Водночас частка валового нагромадження основного капіталу у 1999-2002 рр. склала 19,3-19,2%, а інвестицій - 13-17% до ВВП. Подолання відповідного розриву між величиною заощаджень і часткою інвестицій в основний капітал є важливим завданням інвестиційної політики наступного періоду.
Таблиця 2
Динаміка та співвідношення показників валових заощаджень, валового нагромадження та інвестицій в основний капітал
Показники 1999 2000 2001 2002 2003
ВВП у фактичних цінах, млн. грн. 130442 170070 204190 225810 263228
Валове заощадження
у фактичних цінах, млн. грн. 29354 41896 52248 62632
у % до ВВП 22,50 24,63 25,60 27,74
Валове нагромадження основного капіталу
у фактичних цінах, млн. грн. 25131 33427 40211 43289 50361
у % до ВВП 19,27 19,65 19,70 19,17 19,10
Інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, млн. грн. 17552 23629 32573 37178 49638
у % до ВВП 13,45 13,89 15,95 16,83 18,86
Забезпечення інвестиційної безпеки повинно будуватися з урахуванням скорочення експорту/"втечі" українського капіталу за межі України, відсут-ності належного доступу до міжнародних ринків капіталів, обмеженості обсягів вільного іноземного капіталу, гострої конкуренції між сферами його вкладання і країнами, які залучають іноземний капітал. Іноземні інвестори твердо дотримуються правила: вкладати капітал туди, де низький ступінь ризику і висока вірогідність повернення коштів.
Інвестиційна безпека характеризується також рівнем повернення вкла-дених коштів. Так, наприклад, у 1989-1993 рр. інвестиції, вкладені в країни Центральної і Східної Європи, повернулися лише на 75 відсотків.
Водночас великого значення для забезпечення високого рівня інвести-ційної безпеки держави набуває добросовісна поведінка інвесторів. Цей аспект необхідно обов'язково враховувати. Недобросовісна поведінка інвес-тора може проявлятися в таких формах, як:
отримання контролю над вітчизняним підприємством з метою обмежен-ня виробництва і конкуренції на світовому ринку;
купівля підприємства (акцій, контрольного пакету акцій) з метою легалізації доходів від злочинної діяльності;
прагнення до короткострокового вилучення прибутку за будь-яку ціну;
придбання підприємств виключно заради ноу-хау (якщо інвестор - нерезидент, відбувається втрата Україною пріоритету у відповідних галузях на світовому та внутрішньому ринках);
перетворення українського підприємства у технологічний придаток зарубіжної компанії, не здатний до самостійного розвитку;
придбання підприємств з метою обмеження експорту;
приховане вивезення капіталу з України через заниження цін на товари, що поставляються в рамках обміну, який відбувається всередині фірми, прихованого експорту технології тощо;
організація виробництва застарілої продукції, що призводить до обмеження експортного потенціалу;
нанесення шкоди довкіллю через вкладання коштів у природомісткі, екологічно небезпечні виробництва, використання території країни для переробки і зберігання токсичних відходів, використання технологій, які за-боронені в розвинутих країнах.
І, нарешті, інвестиційна безпека визначається чіткою інвестиційною політикою, розрахованою на тривалу перспективу. Отже, справа - за виро-бленням і впровадженням такої державної політики.
2. Індикатори фінансової безпеки інвестиційної діяльності
На розвиток інвестиційної діяльності впливають фактори політичного, ресурсного, глобальногохарактеру, які формують напрями і шляхи міжна-родної інвестиційної взаємодії. У практичному плані для забезпечення фінансової безпеки інвестиційної діяльності, важливе значення мають, насамперед, потенційні можливості тієї чи іншої країни приймати капітал у певних масштабах і формах, умови його використання із забезпеченням достатнього для інвестора прибутку (доходу) при допустимому рівні ризику.
Інвестиційний потенціал країни характеризується сукупністю макроеко-номічних показників (таких, як: темпи економічного росту, співвідношення споживання і заощаджень, ставка позичкового відсотка, норма прибутку, рівень і динаміка інфляції, споживчий попит населення), наявністю і співвідношенням факторів виробництва, розвиненістю інфраструктури тощо.
Інвестиційний ризик країни характеризується рівнем невизначеності прогнозу щодо одержання прибутку (доходу) від інвестицій. Структурно він, як правило, включає політичну, економічну і соціальну складові.
Інвестиційний потенціал (об'єктивні, переважно кількісні умови інвестування) та інвестиційний ризик (переважно якісні політичні, економічні та соціальні характеристики приймаючої країни щодо ймовірності втрати в ній інвестиції чи доходу від них) визначають інвестиційний клімат країни.
Для кількісної та

 
 

Цікаве

Загрузка...