WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат

Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат

(період затримки), регулярно здійснює спроби по конвертації заявленої суми, згідно з усіма вимогами чинного українського законодавства. Девальвація гривні не є предметом покриття.
При настанні страхового випадку страхова компанія виплачує клієнту компенсацію у валюті в обмін на гривні, які стають власністю компанії, за курсом на дату, обумовлену у контракті.
Покриття від експропріації захищає застраховані інвестиції від часткової або повної втрати власності інвестора у результаті дій уряду (дії, що порушують норми місцевого і міжнародного права, позбавляють інвестора його фундаментальних прав), які впливають на володіння, контроль чи право на власність.
Класичне покриття від війн і громадянських заворушень захищає інвестора від втрат у випадку збитків, часткового або повного руйнування основних фондів внаслідок війн або громадянських заворушень, включаючи революцію, повстання, саботаж і тероризм. Для основних фондів виплачуєть-ся балансова вартість або вартість відновлювальних робіт, включаючи передбачуваний прибуток за цей період.
Для кредитів і гарантій по кредитах виплачується пропорційна частина кредиту з урахуванням відсотків у випадку, якщо було завдано збитків основним фондам, прямо пов'язаним з використанням кредиту.
До інвестиційних ризиків на українському ринку цінних паперів можна віднести:
- політичний ризик;
- ризик різкого коливання цін на цінні папери;
- інформаційна закритість і відсутність прозорості ринку;
- технологічний ризик;
- правовий ризик.
Комерційні (майнові) види страхування, які певною мірою захищають інвесторів, включають страхування:
- засобів наземного транспорту;
- засобів повітряного транспорту;
- засобів водного транспорту;
- майна підприємств (організацій і установ);
- будівельно-монтажних робіт;
- ризику неплатежів;
- непогашення кредитів;
- фінансових ризиків;
- відповідальності позичальників перед третіми особами при будівель-но-монтажних роботах;
- відповідальності за шкоду, завдану забрудненням довкілля.
Необхідно підкреслити, що, на жаль, іноземні страхові структури розглядають Україну як країну з дуже високим ступенем інвестиційного ризику.
Світова практика знає і приклади об'єднання зусиль у сфері інвестицій-ного страхування. Так, була здійснена розробка спільної інвестиційної про-грами Корпорації з приватних інвестицій за кордоном (ОПІК) з Фінляндсь-кою гарантійною радою у спільному страхуванні інвестицій у державах Бал-тії і північно-східної Росії.
Відомі спроби об'єднання зусиль у цій сфері і в українській практиці. Так, Україна і Світовий банк підписали угоду про зустрічні гарантії по проекту створення фонду підтримки передекспортних гарантій у сільсько-господарському секторі на суму 120 млн. дол. щорічно.
Метою проекту, розрахованого на 5 років, є створення умов для залучення в Україну іноземних постачальників матеріально-технічних ресур-сів і кредиторів, які будуть застраховані від можливих збитків у випадках неможливості конвертації і переказу іноземної валюти з території України, скасування чи непоновлення ліцензій на експорт і імпорт, експропріації майна вітчизняного контрактера, арешту товарів іноземного постачальника або введення обмеження на їх продаж, а також у випадку війни і громадських заворушень.
Максимальний розмір гарантії, яка може надаватися одному власнику страхового полісу - 20 млн. дол., мінімальний - 100 тис. дол. У перший рік проекту при укладанні гарантійного контракту він повинен виплачувати групі управління гарантіями 3,25 % від суми гарантії.
Для підвищення гарантій з повного і своєчасного страхового відшкоду-вання збитків інвесторів в Україні неодмінно всіляко (звичайно, з урахуван-ням національних інтересів) розвивати перестрахування.
В Україні гіпотетично існує трирівнева система гарантій захисту інвес-тицій: на державному і регіональному рівнях, а також на рівні конкретних господарюючих суб'єктів.
Основу гарантій на державному рівні складає українське інвестиційне законодавство, що забезпечує захист іноземних інвестицій у рамках цивільного та адміністративного права. Слід зазначити, що в окремих країнах правовий аспект гарантування захисту інвестицій доповнюється організаційним. Наприклад, у Росії з цією метою була створена Державна комісія із захисту прав інвесторів на фінансовому і фондовому ринках Росії.
Гарантія захисту інвестицій на регіональному рівні може проявлятися у розробці регіонами власних інвестиційних програм, наданні податкових пільг, виділенні окремим рядком у своїх бюджетах коштів для страхування інвестиційних ризиків, створенні заставних і гарантійних фондів, наданні місцевих гарантій.
Одним із шляхів захисту інвестицій є формування у складі державного і місцевих бюджетів так званого бюджету розвитку, в якому мають акумулю-ватися кошти для підтримки приватних інвестицій у пріоритетні галузі української економіки.
Гарантувати надійний захист інвестицій здатне, звичайно, далеко не кожне підприємство. Проте у деяких випадках одна лише назва підприємства може забезпечити успіх здійснення угоди.
Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що рівень інвести-ційної безпеки в Україні поки що, на жаль, досить низький. Для успішної роботи по залученню інвестицій необхідні інвестиційно-привабливі підприєм-ства з добре налагодженим бухгалтерським обліком, з сучасною структурою управління, без боргів тощо. На жаль, більшість українських підприємств сьогодні не відповідають цим вимогам, а тому не можуть стати реальним об'єктом інвестицій. Тому необхідно терміново реалізовувати весь комплекс практичних заходів з підвищення рівня інвестиційної безпеки в Україні.
Література
Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економіч-ного прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338с.
Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 1998. - 616с.
Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. - К.: КВІЦ, 1999. - 461с.
Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. - К.: Центр навчаль-ної літератури, 2003. - 550с.
Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М., 1998. - 440с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. - К.: Реферат, 2004. - 288с.
Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: НІСД, 2003. - 368с.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. - М.: Экономика, 2001. - Т.1 -598с.; Т.2 - 674с.

 
 

Цікаве

Загрузка...