WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека підприємства - Реферат

Фінансова безпека підприємства - Реферат


Реферат на тему
Фінансова безпека підприємства
План
1. Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства
2. Реалізація інтересів підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки
3. Індикатори фінансової безпеки підприємства
4. Рівні фінансової безпеки підприємства
Література
1. Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства
Фінансова безпека є універсальною категорією, що відбиває захищуність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Фінансова безпека підприємства - це захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності. Зміст даного поняття містить у собі систему засобів, що забезпечують конкурентостійкість і фінансову стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту робітників.
Вартий уваги і ресурсно-фунуціональний підхід, в рамках якого фінан-сову безпеку підприємства слід розглядати як такий стан корпоративних фінансових ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам).
Дещо по іншому можна сформулювати визначення фінансової безпеки підприємства, якщо скористатись підходом, що зреалізований при обґрун-туванні суті національної безпеки в ЗУ "Про основи національної безпеки України". При цьому фінансову безпеку підприємства слід розглядати як захищеність життєво важливих інтересів підприємства, за якої забезпечують-ся його сталий розвиток, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз економічним інтересам.
Дослідження фінансової безпеки суб'єктів господарювання на сьогодні є доволі проблемним. Наукові розробки у цій галузі знань практично відсутні. Значно більше уваги приділяється вивченню економічної безпеки підприємства загалом.
Необхідність постійного дотримання фінансової безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень фінансової безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.
Джерелами негативних впливів на фінансову безпеку можуть бути:
1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств-конкурентів);
2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс мажорні обставини тощо).
Залежно від суб'єктної обумовленості негативні впливи на фінансову безпеку можуть мати об'єктивний і суб'єктивний характер. Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають не з волі конкретного підприємства, або його окремих працівників. Суб'єктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому або окремих його працівників (передовсім керівників і функціональних менеджерів).
Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в тім, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому. До основних функціональних цілей фінансової безпеки належать:
забезпечення високої фінансової ефективності роботи;
підтримка фінансової стійкості та незалежності підприємства;
досягнення високої конкурентноздатності;
забезпечення високої ліквідності активів;
підтримка належного рівня ділової активності;
забезпечення захисту інформаційного поля і комерційної таємниці;
ефективна організація безпеки капіталу та майна підприємства, а також його комерційних інтересів.
Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми організації фінансової безпеки.
Загальна схема процесу організації фінансової безпеки включає такі дії (заходи), що здійснюються послідовно або одночасно:
1) формування необхідних фінансових ресурсів;
2) загальностратегічне прогнозування та планування фінансової безпеки;
3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства;
4) загально-тактичне планування фінансової безпеки;
5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприєм-ства;
6) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підпри-ємства;
7) здійснення функціонального аналізу рівня фінансової безпеки;
8) загальна оцінка досягнутого рівня фінансової безпеки.
2. Реалізація інтересів підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки
Фінансова безпека підприємства є комплексним поняттям і пов'язана не лише з внутрішнім станом самого підприємства, а й з впливом зовнішнього середовища, з його суб'єктами, з якими підприємство вступає у взаємозв'язки. В цьому плані фінансова безпека відображає узгодженість, збалансованість інтересів підприємства та інтересів суб'єктів зовнішнього середовища. З цих позицій фінансова безпека підприємства може розглядати-ся як практичне втілення положень теорії ресурсної взаємозалежності, у відповідності до якої в своїй діяльності підприємство повинно брати до уваги не лише свої, а й різноманітні інтереси партнерів і конкурентів.
В цьому випадку фінансова безпека розглядається як міра гармонізації у часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов'язаних з ним суб'єктів зовнішнього середовища. Підприємство буде знаходитись у фінансовій безпеці, якщо його

 
 

Цікаве

Загрузка...