WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Боргова безпека держави - Реферат

Боргова безпека держави - Реферат


Реферат на тему
Боргова безпека держави
1. Поняття боргової безпеки держави та система індикаторів її оцін-ки
Аналіз зовнішньої заборгованості суверенних боржників з позицій фі-нансової безпеки держави потребує ґрунтовного вивчення як можливих механізмів скорочення заборгованості, так і оцінки платоспроможності держави. Для цього у світі розробляються методологічні підходи та використовуються різні методики розрахунку економічно безпечного рівня зовнішнього боргу, розраховуються порогові значення основних інди-каторів, що характеризують, з одного боку, рівень платоспроможності дер-жави і впливають на її кредитний рейтинг на зовнішньому ринку, а з іншого - відображають стан боргової безпеки країни, як одного із найвпливовіших факторів фінансової стабільності. При цьому платоспроможність держави та її кредитний рейтинг виступають свого роду індикаторами довіри кредиторів до держави, визначаючи рівень суверенного ризику як для кредитора, так і для боржника.
Боргову безпеку держави, як елемент національних інтересів, доцільно розглядати з позицій комплексного підходу, як підсистему у складній, бага-торівневій системі фінансово-економічної безпеки держави. Враховуючи альтернативні погляди на цю проблему, під борговою безпекою держави слід розуміти певний критичний рівень державної заборгованості, який дозволяє зберегти стійкість фінансової системи країни до внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечити певний рівень відносної незалежності держави, зберігаючи при цьому економічну можливість країни здійснювати виплати на погашення основної суми і відсотків (відповідно до зафіксованого у кре-дитному контракті графіку платежів), підтримуючи належний рівень платоспроможності та кредитного рейтингу. Тобто, виконання умов боргової безпеки спрямовується на задоволення економічних потреб держави у фінансових ресурсах із врахуванням того, що перевищення цього критичного рівня може призвести до незворотних процесів щодо можливос-тей повернення боргів, їхнього обслуговування, до так званої боргової кризи або кризи ліквідності, чи одновекторної фінансової, економічної і навіть політичної залежності від кредиторів.
Оцінюючи рівень боргового тягаря в державі, доцільно, з точки зору методології, чітко розмежовувати два поняття:
платоспроможність у широкому розумінні (або загальна платоспро-можність);
платоспроможність у вузькому розумінні (або стан ліквідності).
Перший термін, згідно загальноприйнятої у світі концепції, означає здатність країни-боржника залучати іноземні позичкові ресурси і обслуговувати свій зовнішній борг, не порушуючи при цьому нормальний хід відтворювального процесу, і передбачає підтримку певних стабільних темпів економічного зростання. Для характеристики загальної платоспро-можності країн в міжнародній практиці використовуються ті показники, які порівнюють обсяг зовнішнього боргу з основними параметрами відтво-рювального процесу (динаміка ВВП, норма нагромаджень, капіталовіддача та інші). Трактування платоспроможності у вузькому розумінні, як стану ліквідності, передбачає наявність у країни в даний момент чи період часу певної суми міжнародних платіжних засобів, достатньої для погашення поточних боргових зобов'язань. Оцінка ліквідності, таким чином, базується на порівнянні розмірів поточних (прогнозованих) платежів за зовнішнім боргом з наявними (прогнозованими) обсягами ліквідних ресурсів (експор-тна виручка, золотовалютні резерви, резервна позиція в МВФ, та інші). Отже, зміст двох категорій - загальної платоспроможності і ліквідності - до-сить відмінний. Відповідно, боргова криза як криза загальної платоспроможності відрізняється від кризи ліквідності, оскільки остання може бути як симптомом першої, так і виникнути самостійно.
Якісною характеристикою боргової безпеки держави є визначення боргового тягаря і рівня платоспроможності. Для оцінки цих параметрів світова практика використовує близько двох десятків показників-індикаторів і ще більшу кількість їх граничних (порогових) значень. Така кількість індикаторів та їх граничних значень зумовлена різноманітністю методик, що застосовуються для їх розрахунку, а також специфікою розрахунку та застосуванням певних макроекономічних показників кожною окремою державою, родом заборгованості (державна, приватна, гарантована держа-вою) і джерелами її погашення.
Для аналізу боргової безпеки держави Світовий банк пропонує вико-ристовувати Мінімальну стандартну модель (табл. 1) і, відповідно до неї, визначати основні боргові індикатори.
Таблиця 1
Мінімальна стандартна модель Світового банку
для оцінки боргової безпеки держави
Назва Формула Економічний зміст
Відношення валового зов-нішнього боргу до експорту товарів і послуг EDT / XGS (%) Демонструє відносну довгострокову спро-можність держави акумулювати валютні над-ходження без додаткового пресингу на сальдо платіжного балансу
Відношення валового зов-нішнього боргу до ВНП EDT / GNP (%) Показує загальний рівень боргової складової економіки
Відношення загальних платежів щодо обслуговування боргу до експорту товарів і послуг
TDS / XGS (%) Коефіцієнт обслуговування боргу, який показує, яка частина валютних надходжень спрямовується у сферу погашення боргу
Відношення відсоткових пла-тежів до ВНП INT / GNP (%) Визначає можливість обслуговування зовнішнього боргу
Відношення відсоткових плате-жів до експорту товарів і послуг INT / XGS (%) Визначає частину валютних надходжень, які використовуються на обслуговування боргу
Відношення міжнародних резервів до валового зов-нішнього боргу RES / EDT (%) Показує чи може країна використовувати свої резерви (і яку їх частину) для погашення зовнішнього боргу)
Відношення міжнародних ре-зервів до імпорту товарів і послуг RES / MGS (%) Відображає запас фінансової міцності держави
Відношення короткострокового боргу до валового зовнішнього боргу Short-term / EDT (%) Показує, яку частку становить короткотермі-новий борг у загальній сумі зовнішнього боргу;
Відношення боргу міжнарод-ним організаціям до валового зовнішнього боргу Multil-ateral / EDT (%) Відображає питому частку заборгованості міжнародним фінансовим організаціям у за-гальній сумі зовнішнього боргу, або, свого роду, залежність держави від фінансування цими організаціями
Наведенні показники характеризують валютно-фінансовий стан країни-боржника, а також рівень її загальної платоспроможності та тимчасової лік-відності. З аналітичною метою ці показники прийнято обмежувати поро-говими або граничними значеннями оптимального рівня зовнішньої заборгованості, оскільки до конкретних меж ситуація із впливом боргу на економіку і стан фінансово-кредитної сфери країни в цілому може перебувати під контролем держави, а перевищення меж веде до створення і поглиблення кризових явищ в країні.
Оцінити безпечність держави за рівнем зовнішньої заборгованості можна шляхом експертних оцінок, порівнюючи боргові індикатори конкрет-ної держави із їх граничними значеннями, щовикористовуються у світовій практиці. Однак, прогнозна точність зазначених індикаторів та методика їх розрахунку часто не спрацьовує і має виключення. Наприклад, Австралія у 30-х роках і Бразилія в 70-х роках ХХ ст. успішно вирішували проблеми обслуговування зовнішнього боргу, не дивлячись на те, що коефіцієнт обслуговування боргу у них помітно перевищував 20%, і, навпаки, Індонезія в кінці 60-х роках ХХ ст. і Заїр в 1975 році змирилися з

 
 

Цікаве

Загрузка...