WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетна безпека: питання теорії і практики - Реферат

Бюджетна безпека: питання теорії і практики - Реферат

років широкого застосування набув останній метод покриття дефіциту - через механізм приватизації. Фактично "з молотка" на аукціонах переходять у приватну власність стратегічні підприємства, до того ж за заниженими цінами. Ця політична короткозорість призводить не лише до втрати державою контролю на стратегічними, високорентабельними об'єктами, а й до створення ситуації за якої дефіцит нікуди не зникає, а лише тимчасово приховується.
Вибір методу покриття бюджетного дефіциту є надзвичайно важливим у контексті фінансової безпеки. Збільшення або зменшення грошової маси в обігу визначає рівень безпеки грошово-кредитного сектору. Водночас покриття дефіциту державними цінними паперами, а також неефективність розміщення останніх можуть спричинити до зниження рівня валютної, банківської і боргової безпеки).
Бюджетна безпека в значній мірі визначається діючою в країні бюджетною системою, як сукупністю різних видів бюджетів, що знаходяться між собою у певному взаємозв'язку і взаємозалежності. Як зазначається у статті 95 Конституції України, бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Виходячи з цього, необхідно органічно поєднувати досягнення бюджетної безпеки держави в цілому і бюджетної безпеки окремих регіонів, усувати взаємну заборгова-ність між бюджетами різних рівнів.
Динаміка структури бюджетної системи України за рівнями адміністра-тивно-територіального поділу наведена в таблиці 4.
Таблиця 4
Динаміка структури бюджетної системи України
(за видатками бюджету) у 1992-2001рр., %
Види бюджетів 1992 1994 1996 1998 2000 2001
Державний бюджет 62,2 69,7 65,6 51,8 73,5 72,7
Місцеві бюджети
З них: 37,8 30,3 34,4 48,2 26,5 27,3
Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і міські (міста Київ і Севастополь)
11,5
6,9
12,2
17,0
12,1
8,7
Міські міст республіканського і обласного значення
15,5
15,2
12,5
17,0
12,1
8,7
Районні 7,7 5,4 6,9 10,9 5,9 7,1
Міст районного значення 0,7 0,7 0,8 0,8 0,4 0,4
Селищ 0,7 0,6 0,6 0,7 0,3 0,4
Сіл 1,7 1,5 1,5 1,6 0,9 1,1
З наведених даних видно, що в кількісному виразі структура бюджетної системи за видами бюджетів так само нестабільна, як і за доходами та видатками. Мінімальний рівень централізації бюджету зафіксований у 1998 році - Державний бюджет становив за видатками 51,8%, а за доходами - 54,3%. Максимальний рівень був у 2000 році - за видатками - 73,5%, за доходами - 73,6%. У цілому рівень централізації бюджетної системи можна оцінювати як досить високий (у світовій практиці вважається, що оптимальним є процентне співвідношення центрального і місцевого бюджетів - 60:40). Високою залишається бюджетна централізація і на рівні місцевих бюджетів. Переважна частина коштів (у різні роки від 60 до 70%) спрямовується в централізовані регіональні бюджети - обласні та районні. Безпосередньо в розпорядженні влади населених пунктів (міст республіканського і обласного значення, селищ, сіл) залишається вкрай обмежена сума бюджетних коштів - в 2000р. 8,5%, а в 2001р. - 11,5%. Водночас переважна частина бюджетного фінансування здійснюється саме місцевими органами самоврядування. Таким чином, принцип субсидіарності (максимального наближення фінансування соціальних послуг до місця їх надання), визначений у Бюджетному кодексі, поки що має суто декларативний характер.
Ще одним фактором, що обмежує децентралізацію бюджетної системи і послаблює бюджетну безпеку держави є адміністративна зарегульованість і виключно вертикальний характер системи міжбюджетних взаємовідносин: рух бюджетних трансфертів здійснюється тільки між бюджетами вищого і нижчого рівнів, які безпосередньо пов'язані адміністративною підпорядкованістю. Водночас у багатьох країнах наприклад, в Німеччині, існує розвинена система горизонтальних міжбюджетних взаємовідносин - між бюджетами одного рівня, що відображає демократичність бюджетної системи цих країн і принцип взаємодопомоги регіонів та населених пунктів.
На бюджетній безпеці не може не позначатися діюча правова база, професіоналізм і ретельність розробки і процедура розгляду та затверджен-ня бюджету. Головним законодавчим актом, який на сьогодні визначає бюд-жетний процес в Україні є Бюджетний кодекс. Поряд з цим, в умовах зарод-ження і розвитку демократії в країні все значущим стає положення про по-двійну детермінованість бюджету - результатами економічної взаємодії в умовах ринку та політичного погодження у демократичних інститутах. При цьому результатиприйняття рішень у демократичних процедурах прямо впливають на бюджет, часто не враховуючи економічні реалії. В цих умовах подекуди визначальними в плані показників і пропорцій бюджету стає вплив на нього явищ бюрократизації, корупції, лобіювання, дії групових інтересів тощо.
Бюджетна безпека не в останню чергу залежить від ретельності складання бюджету, високого ступеня деталізації усіх його складових. Це обумовлено тим, що, з огляду на ці фактори, не тільки зростає чи, навпаки, знижується обґрунтованість закладених у бюджеті показників, а й підвищується можливість повноцінного контролю за витрачанням бюджетних коштів. Про ступінь деталізації Державного бюджету України донедавна говорити не доводилось. Лише в останні роки найголовнішому фінансовому документу держави почала приділятись більш пристальна увага. А до 2000 року Закон про держбюджет обмежувався 5 десятками статей разом з додатками, які зазвичай не підлягали опублікуванню, що не сприяло прозорості бюджету в очах платників податків. Для прикладу, скажімо, у США закон про бюджет складається більш ніж з 2 тис. сторінок. У Франції для обговорення бюджету у парламенті сенатори і депутати витрачають три місяці, в Україні ці процедури відбуваються у дещо спрощений спосіб.
Бюджетна безпека залежить від своєчасності прийняття бюджету, оскільки зволікання у бюджетному процесі є дестабілізуючим чинником. Серед основних наслідків несвоєчасності прийняття бюджету: дезорганізація в соціально-економічній сфері, зниження інвестиційної активності, посилення інфляційних процесів, дестабілізація національної валюти тощо (в цьому плані вдалим прикладом є 1997 рік - Закон "Про Державний бюджет на 1997 рік" був прийнятий 27 червня 1997 р., фактично із запізненням у півроку).
Ступінь бюджетної безпеки держави зростає або знижується за наявності чи відсутності бюджетних резервів, що утворюються у бюджетах усіх рівнів для фінансування непередбачених витрат (згідно положень Бюджетного кодексу, розмір резерву не може перевищувати 1% обсягу видатків загального фонду бюджету).
Бюджетна безпека також визначається наявною бюджетною класифіка-цією, розмірами існуючих пільг, системою бухгалтерської звітності, рівнем бюджетної дисципліни.
Література
Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економіч-ного прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338с.
Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 1998. - 616с.
Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. - К.: КВІЦ, 1999. - 461с.
Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. - К.: Центр навчаль-ної літератури, 2003. - 550с.
Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М., 1998. - 440с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. - К.: Реферат, 2004. - 288с.
Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: НІСД, 2003. - 368с.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. - М.: Экономика, 2001. - Т.1 - 598с.; Т.2 - 674с.

 
 

Цікаве

Загрузка...