WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетна безпека: питання теорії і практики. Загрози бюджетній безпеці - Реферат

Бюджетна безпека: питання теорії і практики. Загрози бюджетній безпеці - Реферат

безконтрольності і неефективності витрачання коштів, залучених в рахунок покриття бюджетного дефіциту, уже сьогодні необхідно провести низку заходів випереджувального і стратегічного характеру. У даному контексті зазначимо, що стаття 10 Бюджетного кодексу України передбачає програмну класифікацію видатків бюджету. Вона застосовується при формуванні основного фінансового документу держави за програмно-цільовим методом. Програмна класифікація передбачає розподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами, які є систематизованим переліком заходів, спрямованих на досягнення загальної мети та їх виконання. Планування видатків із застосуванням програмно-цільового методу передбачає розробку, аналіз та відбір програм на стадії стратегічного планування. Виконання цієї роботи покладено на головних розпорядників коштів, які в період формування бюджетного запиту та підготовки пропозицій до проекту бюджету обґрунтовують включення відповідної програми на наступний бюджетний рік. При цьому кожна програма, що включається в бюджет, повинна мати чітко окреслені цілі.
Широкого застосування на практиці програмно-цільовий метод форму-вання державного бюджету в Україні поки що не знайшов. Проте формування бюджету саме у такий спосіб дозволило б більш якісно оцінити ефективність державного фінансування. Особливо важливим і необхідним є програмна класифікація видатків, що здійснюються за рахунок залучених в рамках покриття дефіциту коштів. У цьому випадку усі державні видатки повинні базуватись на конкретних комплексних програмах з чітко визначеними цілями та завданнями, а встановлені критерії дадуть можливість оцінити результативність та ефективність таких програм.
Як свідчить аналіз видатків бюджету України за останні роки, вони переважно спрямовуються на покриття поточних витрат. Видатки на капітальні вкладення становлять лише 3-5% і, крім того, розпорошуються внаслідок відомчого характеру їх виділення. Основний результат - зростання ВВП за таких умов не забезпечується. У зв'язку з цим доцільно запровадити створення в Україні двох відокремлених бюджетів - поточного і розвитку. Фінансування видатків поточного бюджету, який має бути бездефіцитним, повинно здійснюватися за рахунок постійних доходів бюджету - податків. Покриття ж частини видатків бюджету розвитку цілком можливе за рахунок дефіцитного фінансування та неподаткових надходжень. Але при цьому дуже важливо забезпечити високу ефективність та мінімальні терміни окупності інвестиційних проектів, які будуть фінансуватися з бюджету розвитку.
Рис. 6. Співвідношення з ВВП бюджетного дефіциту і
державних капітальних вкладень(1992-2002 рр. )
_______________________
* Розроблено на основі даних Міністерства фінансів України
Залишається недосконалою система міжбюджетних відносин. Встановле-ний формульний підхід до надання дотацій вирівнювання базується на таких показниках:
фінансові нормативи бюджетної забезпеченості і коригувальні коефіцієнти;
чисельність жителів і чисельність споживачів соціальних послуг;
індекс відносної податкоспроможності відповідного міста або району;
прогнозований кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування (сума податків та інших доходів, закріплених за даним бюджетом);
коефіцієнти вирівнювання.
Виходячи із зазначених показників розраховується нормативна сума видатків, сума закріплених доходів і відповідні трансферти як різниця між зазначеними видатками і доходами. Навіть поверхневе знайомство з таким підходом свідчить, що він не має нічого спільного з децентралізацією бюджетної системи та автономністю місцевих бюджетів, а швидше нагадує систему бюджетної зрівнялівки. За такого механізму головний стимул полягає в приховуванні реальних доходів місцевого самоврядування з метою одержання більшої суми трансфертів.
Важливою проблемою вдосконалення бюджетного устрою і між бюд-жетних відносин є формування системи бюджетного і фінансового вирівнювання. На даний час чіткого розмежування між цими поняттями не існує і досить часто вони вживаються як синоніми. Однак, відмінність між ними все ж існує і полягає у тому, що поняття "фінанси" у цілому ширше, ніж "бюджет". Відповідно, якщо бюджетне вирівнювання пов'язане з функціонуванням бюджету, то фінансове - з усією фінансовою системою, тобто це вирівнювання фінансової бази, яка відображається у фінансовому потенціалі і фінансовому стані підприємств, банківської системи, інституцій фондового ринку та страхування в окремих регіонах і населених пунктах. При цьому проблеми бюджетного вирівнювання є похідними від нерівноцінності і незбалансованості їх фінансової бази. По суті бюджетне вирівнювання усуває наслідки регіональних економічних і фінансових дисбалансів. Якщо тактично системабюджетного вирівнювання в Україні і виправдана, то стратегічно вона безглузда: наслідки - фінансові дисбаланси - без усунення причини цього явища можуть бути нескінченними. Саме тому настав час розробити програму регіонального фінансового вирівнювання в Україні і включити її до фінансової стратегії держави. Основним інструментом фінансового вирівнювання мають стати державні цільові субсидії і субвенції на розвиток економіки і фінансового сектору регіонів з метою вирівнювання їх фінансової бази. Подібна програма має бути розрахована на 10-15 років. Основним результатом її завершення має стати скорочення до мінімуму обсягів міжбюджетних трансфертів на основі відносного вирівнювання дохідної бази бюджетів в окремих регіонах і населених пунктах.
У системі бюджетного вирівнювання є ще одна важлива проблема. Якщо міжбюджетні взаємовідносини в Україні мають виключно вертикальний характер, то бюджетне вирівнювання спрямоване на усунення регіональних бюджетних диспропорцій, тобто має горизонтальний характер. Безперечно, в умовах нинішнього вкрай нерівноцінного розвитку регіонів і населених пунктів це і обґрунтовано, і доцільно. Але не менш важливою є проблема вертикального бюджетного вирівнювання, адже закріплення доходів за бюджетами, здійснене Бюджетним кодексом, поки що далеке від ідеального (в Україні всього три області і м. Київ є бездотаційними!). Цілком очевидно, що замість удосконалення міжбюджетних взаємовідносин на основі дотацій вирівнювання, краще було б за безпечити рівноцінний розподіл функцій держави і на цій основі доходів та видатків бюджету між центром і регіонами та на регіональному рівні, що дало б змогу істотно скоротити міжбюджетні потоки і підвищити рівень автономності бюджетів.
Література
Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економіч-ного прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338с.
Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 1998. - 616с.
Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. - К.: КВІЦ, 1999. - 461с.
Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. - К.: Центр навчаль-ної літератури, 2003. - 550с.
Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М., 1998. - 440с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. - К.: Реферат, 2004. - 288с.
Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: НІСД, 2003. - 368с.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. - М.: Экономика, 2001. - Т.1 - 598с.; Т.2 - 674с.

 
 

Цікаве

Загрузка...