WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини. Філософія соціальної безпеки - Реферат

Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини. Філософія соціальної безпеки - Реферат

людини та сім'ї як цілісної системи вітчизняною наукою вивчалися недостатньо. Тому міждисциплінарний підхід до проблем фінансової безпеки особистості та домогосподарства, інтеграція демогра-фічних, соціологічних і економічних даних про їх розвиток сприятимуть гло-бальному дослідженню соціальних проблем в умовах перехідного періоду, виробленню та реалізації політики щодо захисту економічних інтересів громадян і їх сімей та забезпечення фінансової безпеки як на мікро-, так і на макрорівні.
Важливою умовою забезпечення економічної і фінансової безпекиосо-бистості й суспільства в цілому, його соціальної стабільності є соціальні гарантії. Без перебільшення можна стверджувати, що вищий рівень соціальних гарантій - основа суспільного добробуту й кінцева мета фінан-сової політики держави. Цю ідею дещо наївним постулатом сформулював на початку ХІХ століття англійський філософ Ієремія Бентам, який писав: "Найбільше щастя найбільшій кількості членів суспільства - ось єдина мета, до якої повинен прагнути уряд". В сучасному суспільстві розвиток соціального забезпечення, види і форми соціальних гарантій в державі визначаються двома основними факторами - рівнем економічного розвитку та станом розвитку демократичних засад.
Світовий досвід свідчить, що держава повинна гарантувати кожному громадянину соціальні гарантії, що повинні здійснюватися за такими напрямками.
Соціально-економічні гарантії є методом забезпечення з боку держави різноманітних потреб громадян на рівні соціально визнаних норм і свого роду гарантією фінансової безпеки кожної людини і громадянина. Гарантії держави полягають в тому, що вони, по-перше, створюють умови для самозабезпечення життєво необхідними благами для задоволення власних потреб; по-друге, вилучаючи у громадян частину створеного ними доходу, держава повертає їм (поза зв'язком із вилученою частиною) блага й послуги у формі освіти, дошкільного виховання, охорони здоров'я, культурного обслуговування, соціального страхування та забезпечення; по-третє, за рахунок вилучення у деяких громадян частини їхнього доходу держава надає певну кількість благ і послуг тим громадянам, які за станом фізичного здоров'я не спроможні самі забезпечити себе всім необхідним (пенсії інвалідам з дитинства, утримання будинків для інвалідів і людей похилого віку, надання різних видів допомоги).
В умовах незалежної держави створення національної системи соціальних гарантій має першочергове значення для забезпечення фінансової безпеки кожного громадянина, його сім'ї, добробуту суспільства. Основні принципи такої системи закладені в Конституції України, де записано, що громадяни України мають право:
" на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48);
" на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42);
" на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них причин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством. Пенсії, інші види соціальних виплат і допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового, встановленого законодавством (ст. 46);
" на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного й доступного усім громадянам медичного обслуговування. У державах і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безкоштовно; наявна мережа таких закладів не може бути зменшена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності (ст. 49);
" на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі (ст. 53).
Згідно Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (2000р.) державні соціальні гарантії - це встановлені за-конами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму (ст. 1). Статтею 17 цього ж Закону визначено, що до числа основних державних соціальних гарантій включаються: мінімальний розмір заробітної плати; мінімальний розмір пенсії за віком; неоподатковуваний мінімум доходів громадян; розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.
Гарантувати фінансову безпеку кожної людини і громадянина, сім'ї і суспільства в цілому - це значить підтримувати соціальну стабільність, соціальний баланс в суспільстві. Балансування може бути досягнуте шляхом моніторингу основних індикаторів, регулювання факторів, своєчасного виявлення, попередження та нейтралізації загроз соціальній безпеці.
Література
Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економіч-ного прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338с.
Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 1998. - 616с.
Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. - К.: КВІЦ, 1999. - 461с.
Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. - К.: Центр навчаль-ної літератури, 2003. - 550с.
Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М., 1998. - 440с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. - К.: Реферат, 2004. - 288с.
Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: НІСД, 2003. - 368с.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. - М.: Экономика, 2001. - Т.1 - 598с.; Т.2 - 674с.

 
 

Цікаве

Загрузка...