WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки в умовах глобалізації - Реферат

Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки в умовах глобалізації - Реферат

безпеки України", де закріплено правові основи національної безпеки та принципи її забезпечення, систематизовано загрози національним інтересам і національній безпеці і, зокрема, в економічній сфері.
Таблиця 1
Правове регламентування становлення та розвитку економічної
безпеки в Україні за хронологією нормативних документів
Дата Нормативний документ Основні положення
1 2 3
28.06.1996р. Конституція України Запроваджено до нормативної лексики поняття "економічна безпека"; визначе-но, що забезпечення економічної безпе-ки (поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності України) є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу.
16.01.1997р. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України Зазначено, що самозбереження і прогре-сивний розвиток України як суверенної держави залежать від здійснення цілеспрямованої політики щодо захисту її національних інтересів. Визначено сутність поняття "національна безпека", основні об'єкти національної безпекита принципи її забезпечення; окреслено сутність та пріоритетні національні інтереси України, визначено основні загрози національній безпеці України, в т.ч. в економічній сфері; окреслено основні напрями державної політики національної безпеки України.
05.03.1998р. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Визначено правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України, її склад, структуру, компетенцію і функції.
Продовження таблиці 1
19.06.2003р.
Закон України "Про основи національної безпеки України" Визначено основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Подано визначення термінів: "націо-нальна безпека", "національні інтереси", "загрози національній безпеці"; визна-чено правову основу національної безпеки, об'єкти національної безпеки, суб'єкти, їх функції та принципи забезпечення національної безпеки; окреслено пріоритетні національні інтереси та загрози національним інтересам і національній безпеці України; визначено основні напрями державної політики з питань національної безпеки.
12.02.2007р. Стратегія національної безпеки України Зазначено, що подальший розвиток і за-хист найвагоміших здобутків України по-требує чіткої визначеності держави у стратегічних пріоритетах та цілях, які мають відповідати викликам і загрозам ХХІ ст., її взаємодії з сучасними системами міжнародної і регіональної безпеки. Визначено принципи, пріори-тетні цілі, завдання та механізми забезпе-чення життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і вну-трішніх загроз; конкретизовано засади політики держави у сфері національної безпеки, у тому числі щодо забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки.
02.03.2007р. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України Визначено специфічний понятійний апа-рат з використанням невластивих кла-сичній економічній науці термінів: "еко-номічна безпека", "загрози економічній безпеці", "критерії економічної безпеки", "індикатори економічної безпеки", "оп-тимальні значення індикаторів", "порогові значення індикаторів", "граничні значення індикаторів", "макроекономічна безпека", "фінансова безпека", "бюджетна безпека", "валютна безпека", "грошово-кредитна безпека", "боргова безпека", "безпека страхового ринку", "безпека фондового ринку", "зовнішньоекономічна безпека", "інвестиційна безпека", "соціальна безпека" та ін. Окреслено підходи до визначення інтегрального індексу еконо-мічної безпеки.
Зважаючи на те, що проблематика безпеки традиційно займає статус найвищого пріоритету в державній політиці, поняття економічної безпеки набуває виняткового значення як аргумент прийняття політичних рішень. Якщо основна мета економічної політики полягає у задоволенні різнома-нітних інтересів політичних суб'єктів у суспільстві через певні зміни в еконо-мічній сфері, то наука про економічну безпеку забезпечує формування відповідної політики щодо забезпечення економічної безпеки держави.
Поняття "економічна безпека" нещодавно увійшло до нормативної лексики і стало повноправним об'єктом дослідження економічної науки. Цей термін почав використовуватися у працях вітчизняних економістів лише на початку 90-х років минулого століття. Проте за цей порівняно короткий проміжок часу напрацьовано специфічний категоріальний апарат з використанням невластивих класичній економічній науці термінів ("загроза", "індикатор безпеки", "порогове значення" тощо), сформовано відповідний йому методологічний інструментарій аналізу, що свідчить про створення окремої підгалузі економічних досліджень - науки, яка займається вивченням теоретико-методологічних засад забезпечення економічної безпеки держави і має назву "екосестейт".
Однак, як і будь-якій молодій галузі науки, науці про економічну безпеку поки що притаманний значний методологічний еклектизм. Вчені дотепер не дійшли згоди щодо засадничих категорій цієї науки, в тому числі - й щодо її ключового визначення - поняття "економічна безпека". Водночас спроби виробити специфічний аналітичний інструментарій щодо оцінки економічної безпеки та аналізу ефективності поточних рішень у сфері економічної політики часто лише поглиблює сумніви в коректності підходів, що мають місце в цій сфері.
Етимологічно термін "безпека" походить від грецької і означає "володіти ситуацією". Методологічно поняття "економічна безпека" виводиться вченими, насамперед, з поняття "національна безпека". Останнє має формалізоване визначення у схваленому Верховною Радою України у червні 2003 р. Законі "Про основи національної безпеки України". Зокрема, в ст. 1 зазначеного Закону національна безпека розглядається як захище-ність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства,

 
 

Цікаве

Загрузка...