WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави - Реферат

Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави - Реферат


Реферат на тему
Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави
Перш за все слід звернути увагу на необхідність розмежування понять "фінансова безпека держави" що характеризує динамічний розвиток фінан-сової системи та "забезпечення фінансової безпеки держави" як сукупності організаційно-правових відносин. Забезпечення фінансової безпеки держави базується на механізмі забезпечення фінансової безпеки держави, який є системою організаційних та інституційно-правових заходів впливу, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці держави.
Механізм забезпечення фінансової безпеки має реалізовуватися на основі розробки відповідних наукової теорії, концепції, стратегії і тактики, проведення адекватної фінансової політики, визначення об'єктів, наявності необхідних інститутів забезпечення безпеки (суб'єктів), визначення та конкретизації інтересів, систематизації загроз, застосування засобів, способів і методів забезпечення безпеки (рис.4).
Фінансова безпека досягається шляхом проведення виваженої фінансо-вої політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, інфор-маційній і, власне, фінансовій сферах. Концепція фінансової безпеки має містити пріоритетні цілі і завдання досягнення безпеки, шляхи та методи їх досягнення, які б адекватно відображали роль фінансів у соціально-економічному розвитку держави. Її зміст покликаний координувати загальнодержавні дії у сфері забезпечення безпеки на рівні окремих громадян, господарюючих суб'єктів, галузей, секторів економіки, а також на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Без обґрунтованої концепції фінансової безпеки неможливо сподіватись на реалізацію ефектив-ного соціально-економічного розвитку держави.
Стратегія фінансової безпеки має бути орієнтована на розробку і послі-довне здійснення заходів щодо закріплення і розвитку позитивних процесів і подолання негативних тенденцій у сфері фінансових відносин. При цьому мають бути визначені найближчі цілі цієї стратегії та механізми їх реалізації. Державна стратегія фінансової безпеки і комплексна державна фінансова політика перебувають у тісному взаємозв'язку і взаємодії.
Зважаючи на те, що фінансова безпека не є статичною (на систему безпеки впливає конкретна ситуація, що складається на певному етапі соціально-економічного і політичного розвитку суспільства), то механізм забезпечення фінансової безпеки включає такі елементи:
- об'єктивний і всебічний моніторинг економіки і фінансової сфери з метою виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз інтересам об'єктів фінансової безпеки;
- розрахунок порогових, гранично допустимих значень фінансових та соціально-економічних показників (індикаторів), перевищення яких може провокувати фінансову нестабільність і фінансову кризу;
- діяльність держави щодо виявлення і попередження внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій безпеці.
Таким чином, побудова механізму забезпечення фінансової безпеки потребує визначення критеріальних вимог до неї. Проте дотепер в економічній літературі відсутні теоретичні комплексні розробки цього питання. Тому за основу при формуванні критеріальних вимог до системи фінансової безпеки можна взяти підходи до визначення критеріїв та інтегрального індексу економічної безпеки за Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України. Ця Методика розроблена з метою визначення рівня економічної безпеки як головної складової національної безпеки держави і визначає перелік основних індикаторів стану економічної безпеки, їхні оптимальні, порогові та граничні значення, а також методи розрахунку інтегрального індексу економічної безпеки. Методика базується на комплексному аналізі індикаторів економічної безпеки з виявленням потенційно можливих загроз економічній безпеці в Україні і застосовується Міністерством економіки України для інтегральної оцінки рівня економічної безпеки України в цілому в економіці та за окремими сферами діяльності. Методика може використовуватись для моніторину окремих складових економічної безпеки з метою прийняття управлінських рішень щодо аналізу, попередження та нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам у відповідній сфері, зокрема фінансовій. Індикатори та порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки України подано в табл.2.
Таблиця 2
Індикатори та порогові значення індикаторів стану
фінансової безпеки України*
№ п/п Індикатор, одиниця виміру Порогове значення
1 2 3
1. Бюджетна безпека
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без урахування доходів Пенсійного фонду), %
Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, %
Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, %
Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, %
Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП
Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між регіонами України, %
не більше 30
не більше 3
не більше 30
не більше 5
не більше 15
не більше 30
2. Безпека грошового ринку та інфляційних процесів
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6 Відношення обсягу грошового агрегату М3 до ВВП (рівень монетизації), %
Відношення ВВП до обсягу грошового агрегату М2 (швидкість обігу), кількість обертів
Обсяг готівки, % до ВВП
Рівень інфляції (до грудня попереднього року), %
Частка довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів наданих банківськими установами, %
Рівень середньої процентної ставки кредитів банківських установ відносно інфляції, %
не більше 50
не більше 2
не більше 4
не більше 107
не менше 30
не більше 5
3. Валютна безпека
3.1
3.2
3.3 Темп зміни індексу офіційного курсу гривні до дол. США до показників попереднього періоду, %
Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів (рівень доларизації), %
Валові міжнародні резерви України, місяці імпорту
не більше 6
не більше 25
не менше 3
4. Боргова безпека
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9 Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, %
Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, %
Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США
Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %
Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходів державного бюджету, %
Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, %
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішньогоборгу до доходів державного бюджету, %
Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами до ВВП, % не більше 55
не більше 25
не більше 200
не більше 70
не більше 12
не більше 20
не більше 30
не більше 25
не більше 30
5. Безпека страхового ринку
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6 Показник проникнення страхування (страхові премії до ВВП), %
Показник щільності страхування (страхові премії на одну особу), доларів США
Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, %
Рівень страхових виплат, %
Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, %
Частка сукупного обсягу статутних капіталів страхових компаній, що

 
 

Цікаве

Загрузка...