WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз виконання місцевого бюджету - Реферат

Аналіз виконання місцевого бюджету - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз виконання місцевого бюджету
Вступ
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспі-льного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бю-джеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини.
Бюджет - складна економічна категорія. Як категорія, державний бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу, та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Важливою є роль бюджету у розподілі сукупного су-спільного продукту та національного доходу.
Найважливіше призначення бюджету - це створення матеріальної ос-нови для реалізації державою своїх функцій: економічної, соціальної, полі-тичної та оборонної.
В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним результатом. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин.
Кожна країна має свою бюджетну систему, що відображає її економічну, соціальну, зовнішньоекономічну політику. Важливість питання побудови ефективної бюджетної системи полягає у тому, що обумовлено необхідністю створення централізованого фонду грошових коштів для забезпечення суспільних потреб та повного використання державою своїх функцій.
Стало очевидно, що бюджетна система потребує вдосконалення: форм та методів планування бюджетів різних рівнів, ефективного використання бюджетних коштів, міжбюджетних стосунків. Щодо вирішення цих проблем існують різні підходи:
" зберегти бюджетну систему і бюджетний устрій до виходу з еконо-мічної кризи, щоб мобілізувати використання фінансів у державі з метою подолання кризових явищ за рахунок розвитку пріоритетних напрямків виробництва, стабілізації національної валюти;
" при збереженні централізованої бюджетної системи надати право місцевим органам влади і управління розпоряджатися коштами, що надходять від комунальної власності підприємств через податки, регулюючи бюджети за рахунок загальнодержавних заходів та доходів;
" надати самостійність місцевим бюджетам, консолідувавши у бю-джеті України всі бюджети, що становлять бюджетну систему.
Метою моєї роботи є розгляд, спроба аналізу найважливіших проблем місцевих бюджетів та напрямки вирішення цих проблем.
Об'єктом дослідження є місцеві бюджети. Предметом дослідження - економічні відносини, що виникають з приводу формування та використання централізованого фонду коштів на місцевому рівні.
Робота містить три розділи, кожен з яких є нібито окремою темою, але всі об'єднані загальним питанням теми. У першому висвітлено сутність місцевих бюджетів та їх місце в бюджетній системі. У другому особливості складання, розгляду та затвердження бюджетів на місцевому рівні. В третьому проведено аналіз виконання місцевого бюджету на прикладі районного бюджету.
1. Особливості формування та виконання дохідної частини частини бюджету району.
Світовий досвід визначення ролі держави та її територіальних утворень у розподільних процесах переконує, що державний і місцеві бюджети є одним із найдосконаліших інструментів регулювання соціально-економічних процесів. На сьогодні у більшості країн світу через бюджет перерозподіляється до 50% ВВП. Проблемою лишається визначення оптимальних форм і методів такого перерозподілу, збалансування державних і територіальних інтересів у бюджетному етапі для України - це одне з найважливіших завдань.
На практиці регулювання повноважень між різними рівнями управління зумовлює особливості формування дохідної частини як державного, так і місцевих бюджетів.
Свого часу передбачена Законом України "Про бюджетну систему України" схема розподілу дохідних джерел між бюджетами була втілена лише частково. За роки, що минули з часу прийняття цього закону неодноразово змінювався перелік доходів як державного, так і місцевих бюджетів. У 1996 р. Конституція України по новому визначила місце і роль деяких бюджетів, зокрема обласних і районних. Доходи державного й місцевого бюджетів неодноразово переглядалися у зв'язку зі щорічними змінами у механізмі бюджетного регулювання і, зокрема, у сфері регулювання податків. Закріплення за Державним бюджетом України непрямих податків, а за місцевими - прямих (із числа регулювання податків) докорінно змінило склад їхніх доходів.
Органи місцевого самоврядування у 2001 році порівняно з 2000 роком мали значно більше джерел надходжень до бюджетів. Проте нестабільність дохідної бази місцевих бюджетів перешкодила проведенню перспективного бюджетного планування, створенню стабільних умов функціонування економіки, її виходу із фінансової кризи.
Бюджетна реформа, що розпочалася у Україні у 2000 році, перш за все торкнулася саме міжбюджетних відносин міх державними і місцевими бюджетами. На відміну від попередніх років, бюджет 2000 року було складено на основі формульного підходу, тобто на основі розрахунку прогнозного обсягу доходів, що мають бути передані тому чи іншому місцевому бюджету (області, регіону, міста, селища) або ж вилучення з нього до бюджету вищого рівня, з урахуванням закладених у формулі встановлених нормативів видаткових потреб. На думку багатьох експертів, було зроблено перші кроки щодо справедливого розподілу державних доходів із метою забезпечення кожної територіальної громади таким базовим обсягом коштів, який необхідний для надання державних послуг, гарантованих кожному громадянинові Конституцією України.
Бюджетний кодекс України, який набрав чинності у межі 2001 року, закріпив перші результати розпочатої бюджетної реформи та налагодив прямі зв'язки державного бюджету із 686 місцевими бюджетами, включаючи Автономну Республіку Крим. Кодекс не лише визначив, а й закріпив конкретні джерела доходів за місцевими бюджетами. Це дало можливість спрямування зусилля на збільшення надходжень і на посилення ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні. Іншими словами, органи місцевого самоврядування отримали давно очікувані реальні стимули до нарощування своїх фінансових ресурсів. Водночас Кодекс передбачає одну з важливих і обов'язкових умов - прозорість бюджетного процесу, а саме: застосування нових підходів і методів до аналізу конкретних наявних або перспективних проблем для ухвалення відповідних рішень.
Автономна фінансова політика місцевих органів влади проявляється у тому, що вони можуть на свій розсуд у разі потреби використовувати кошти у двох умовних кошиків доходів (на власні та делеговані повноваження), не прив'язуючи певні видатки до чітко визначеного кошика.
В кошику доходів бюджетів місцевого самоврядування домінують такі податкові надходження, як: прибутковий податок з громадян, єдиний податок із суб'єктів підприємницької діяльності та деякі інші податкові і неподаткові джерела. Разом вониможуть скласти міцне фінансове підґрунтя місцевого самоврядування.
Бюджетний кодекс робить спробу забезпечити реалізацію делегованих і власних повноважень над кошиками доходів місцевого самоврядування. Є два кошики (дод. 3). Кошик номер один, вміст якого спрямовується на фінансування реалізації повноважень, делегованих державою місцевим бюджетам згори. Кошик номер два - це той кошик, який витрачається на виконання власних повноважень. Чітку роль у першому кошику відіграє прибутковий податок з громадян.
Із введенням у дію головного регулятора бюджетної реформи прибутковий податок у громадян на довгі роки

 
 

Цікаве

Загрузка...