WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу - Реферат

Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу - Реферат

капіталу.
Середній залишок капіталу розраховують за даними бухгалтерського балансу за середньою арифметичною.
Оскільки умови господарювання змінюються, то такий розрахунок, безумовно, досить наближений.Більш точний розрахунок середнього розміру капіталу одержують при умові використання щомісячних даних про стан активів. У цьому випадку розмір активів визначається за формулою:
де Зп - розмір капіталу в n-ому місяці.
У країнах Заходу немає єдиного підходу до визначення середніх залишків активів при розрахунку коефіцієнта оборотності. Так, у Великобританії часто враховують загальні активи мінус короткотермінові зобов'язання.
Аналіз передбачає вивчення та оцінку:
o змін, які відбулись в оборотності капіталу у звітному періоді порівняно з минулими періодами;
o змін у показниках оборотності порівняно із середньогалузевими;
o факторів, які вплинули на відхилення по оборотності;
o економічного ефекту, одержаного в результаті прискорення оборотності;
o заходів щодо прискорення оборотності капіталу.
Розглянемо, які зміни відбулися в тривалості обороту капіталу підприємства у звітному році порівняно з минулим, та дамо оцінку впливу факторів на відхилення по оборотності (Табл. 102).
Як свідчать дані цієї таблиці, у звітному році порівняно з минулим оборотність усього капіталу та окремих його складових сповільнилася за рахунок збільшення середніх залишків капіталу. Зростання
обсягу реалізації негативно вплинуло на оборотність капіталу.
Якби темпи зростання реалізації були вищі за темпи зростання середніх залишків капіталу, то було б досягнуто зменшення тривалості обороту.
На тривалість обороту капіталу суттєвий вплив має органічна "будова" капіталу, тобто співвідношення основного та оборотного капіталу.
При збільшенні в загальній сумі капіталу питомої ваги оборотного капіталу загальна оборотність прискорюється. І навпаки: що вища питома вага основного капіталу в загальній його сумі, то повільніше він обертається.
370
Аналіз тривалості обороту капіталу
Капітал
Середні залишки (тис. грн.)
Виторг від реалізації (тис. грн.)*
Тривалість обороту (дні)
Відхилення за тривалістю обороту
минулий рік
звітний рік
мину-лий рік
звіт-ний рік
мину-лий
рік
умовна підста-новка)**
звітний рік
усього
у тому числі за рахунок
серед-ніх за-лишків
(6-5)
витор-гу від реалі-зації (7-6)
А
1
2
V 3
4
5
6
7
8
9
10
Загальна сума капіталу
3965,7
2320,6
821,9
615,2
631,9
1784,1
1168,9
16,7
1152,2
У тому числі: - основного
610,2
1392,1
2320,6
821,9
94,7
216
609,8
515,1
121,3
393,8
-оборотного
3355,5
2681,2
2320,6
821,9
520,5
416
1174,4
653,9
-104,5
758,4
У тому числі: - виробничі запаси
1297
1440,6
2320,6
821,9
201,2
223,5
631
429,8
22,3
407,5
- готова
продукція
3,3
0,95
2320,6
821,9
0,51
0,15
0,42
- 0,09
-0,36
0,27
* Для спрощення обчислення в розрахунок узято виторг від реалізації без ПДВ, акцизів і відрахувань.
**Умовна тривалість обороту обчислюється методом підстановок: визначають показник тривалості обороту при середньому залишку капіталу звітного року та виторгу від реалізації за минулий рік.
Аналітики пропонують виразити залежність загальної тривалості
обороту капіталу таким чином:
Тоб.з = Тоб.к. : ПВоб.к.,
де: Тоб.з - середня тривалість загальної суми капіталу; Тоб.к.-тривалість обороту оборотного капіталу; ПВоб.к- питома вага оборотного капіталу в загальній сумі.Для розрахунку впливу цих факторів скористаємось методом ланцюгових підстановок:
Тоб.з = Тоб.к.о. : ПВоб.к.о. = 520,5 : 0,846=615,25
Тоб.з(умов.) = Тоб.к.о.: ПВоб.к. = 520,5 : 0,658=791,03
Тоб.з1 = Т.об.к.1 : ПВоб.к.1=1174,4 : 0,658=1784,8 Ці розрахунки дозволяють зробити висновки про те, що загальна
оборотність капіталу сповільнилася на 1169,55 днів, у тому числі за рахунок зменшення питомої ваги оборотного капіталу - на 175,78 дня (791,03-615,25)
У зв'язку із сповільненням оборотності поточних активів загальна оборотність капіталу сповільнилась на 993,77 днів (1784,8-791,03)
У ході аналізу виявляють причини сповільнення оборотності оборотних коштів. Ці причини можна розділити на зовнішні, не залежні від діяльності підприємства, і внутрішні, пов'язані з організаційно-технічними факторами. До зовнішніх причин відносяться:
o зміна попиту на окремі види продукції, що призводить до необхідності зміни її структури;
o відхилення у виконанні договірних зобов'язань за поставку сировини, матеріалів, палива;
o платоспроможність покупців;
o стан грошового обігу в країні та системи розрахунків й інше. До внутрішніх причин можна віднести:
o зміну виробничого циклу за рахунок впровадження нової техніки, технології та удосконалення організації праці;
o систему організації збуту продукції;
o перевитрати матеріальних ресурсів;
o накопичення зайвих матеріальних ресурсів;
o випуск неконкурентоспроможної продукції;
o використання джерел формування оборотних коштів на інші цілі- іммобілізація оборотних коштів.
Особливу увагу в аналізі оборотності необхідно приділити непродуктивним затратам, які зумовлюють іммобілізацію оборотних коштів. Це - вкладення коштів у наднормативні запаси матеріалів, які не використовуються, випуск неконкурентоспроможної продукції, призупинення замовлень у незавершеному виробництві, наявність прострочених векселів покупців, простроченої дебіторської заборгованості,
використання коштів накапітальні вкладення, непокриті збитки за окремими видами діяльності.
Для виявлення іммобілізації, крім балансу, використовують дані бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку.
Регулярне проведення аналізу оборотності капіталу дає змогу знайти шляхи зменшення величини оборотного капіталу, ліквідувати його надлишки, що при збереженні норми прибутку дасть можливість отримувати значно більше прибутку на кожну гривню, вкладену в запаси.
Відомо, що прискорення оборотності капіталу сприяє вивільненню оборотних коштів, що дає змогу підприємству без додаткового залучення фінансових ресурсів збільшувати обсяги виробництва. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку.
Сповільнення оборотності призводить до додаткового залучення коштів в оборот.
У ході аналізу визначають і дають оцінку показникам абсолютного та відносного вивільнення (або додаткового залучення) оборотних коштів.
Для визначення абсолютного вивільнення (або залучення) коштів необхідно порівняти фактичні середні і базові залишки капіталу.
Щоб визначити відносний показник, використовують формулу:
де: ОК - сума вивільнення (або додаткового залучення) коштів у
результаті їх прискорення (сповільнення);
Тоб.ф. - фактична тривалість обороту капіталу;
Тоб.б. - базова тривалість обороту капіталу.
Тобто одноденний оборот з реалізації множать на відхилення з оборотності.
У нашому прикладі відбулося сповільнення оборотності як усього капіталу, так і всіх його складових.
У результаті сповільнення оборотності всього капіталу на 1169,55 днів в оборот додатково залучено:

 
 

Цікаве

Загрузка...