WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансової стійкості підприємства - Реферат

Аналіз фінансової стійкості підприємства - Реферат

підприємство кошти окупляться трохи більше,
ніж за 100 років (100 : 0,97)
Цей коефіцієнт має першочергове значення для оцінки народногосподарської ефективності підприємства.
Що стосується коефіцієнта ефективності власного капіталу (Кеф.в.к.), то він становить інтерес для власників підприємств, оскільки дає узагальнюючу оцінку ефективності вкладень коштів у дане підприємство:
Тобто на кожну гривню власних коштів підприємство звітного року одержало 2 коп. прибутку. Минулого року цей показник становив 39 коп. Це свідчить про зниження ефективності використання власних коштів.
З усіх показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства, відомі економісти А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулін, Г. С. Савицька виділяють як найбільш узагальнюючий показник фінансової стійкості залишок або недостачу джерел коштів для формування запасів і затрат. Цей показник отримують у вигляді різниці розміру джерел коштів і розміру запасів та затрат.
Загальна сума запасів і затрат визначається за підсумком другого та третього розділів активу балансу.
Для характеристики джерел формування запасів і затрат використовується кілька показників:
o наявність власних оборотних коштів (І розділ ІІ - І розділ А балансу);
o наявність власних ідовготермінових позикових джерел формування запасів і затрат (І розділ ІІ + III розділ ІІ - І розділ А балансу);
o загальна сума основних джерел формування запасів і затрат (І розділ ІІ + III розділ ІІ-І розділ А + короткострокові кредити і позичені кошти (без прострочених кредитів). Цим трьом показникам наявності джерел формування запасів і затрат відповідають три показники забезпеченості запасів і затрат джерелами їх формування:
o залишок або нестача власних оборотних коштів;
o залишок або нестача власних і довготермінових позикових джерел формування запасів і затрат;
o залишок або нестача загального розміру основних джерел формування запасів і затрат.
Виокремлення трьох показників забезпеченості запасів і затрат джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за ступенем їх стійкості.
Визначають такі чотири типи фінансової стійкості:
1. Абсолютна стійкість фінансового стану, яка трапляється рідко і є крайнім типом фінансової стійкості [якщо запаси і витрати (3) менші за суму власного оборотного капіталу (Воб.к.) і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності (КРт.м.ц.)]:
З < Воб.к. + КРт.м.ц.
При цьому коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами
коштів (Кз.в.) більший за одиницю:
2. Нормальна стійкість фінансового стану, який гарантує його платоспроможність (якщо запаси і витрати дорівнюють сумі власного оборотного капіталу і кредитам банку під товарно-матеріальні цінності):
З = Воб.к. + КРт.м.ц;
3. Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, при якому порушується платоспроможність, але є можливість відновлення рівноваги між платіжними засобами та платіжними зобов'язаннями за рахунок залучення тимчасово вільних джерел в оборот (Дв.т.) і збільшення власного оборотного капіталу:
З = Воб.к. + КРт.м.ц. + Дв.т.;
На думку зазначених економістів, фінансова стійкість вважається при цьому допустимою за умови, якщо розмір короткострокових кредитів і позикових коштів, які залучені в оборот для формування запасів і затрат, не перевищують вартості виробничих запасів і готової продукції (найбільш ліквідної частини матеріальних оборотних коштів).
Якщо ця умова не виконується, то має місце погіршення фінансового стану.
4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство перебуває на межі банкрутства, оскільки в цій ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери та дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості і прострочених позик.
У теперішній час багато підприємств України перебувають у кризовому стані: втратили ринки збуту, у них не вистачає власного капіталу для здійснення технічної реконструкції і переорієнтації виробництва на випуск конкурентоспроможної продукції. Запаси і затрати на таких підприємствах значно перевищують джерела їх покриття, а нестача власного оборотного капіталу покривається за рахунок кредиторської заборгованості, зобов'язань перед бюджетом, по оплаті праці і т. д.
Усе це вимагає поглибленого аналізу причин погіршення фінансового стану, факторів забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Даючи оцінку факторам, які вплинули на фінансову стійкість підприємства, слід зазначити, що вони можуть бути як залежними від підприємства, так і незалежними від його діяльності.
До незалежних факторів можна віднести кризовий стан економіки, економічні умови господарювання, податкову і кредитну політику законодавчої та виконавчої влади країни, соціальний стан споживачів продукції (послуг), незадовільний платоспроможний попит, низький рівень фінансового ринку та інше.
До факторів, які повністю або частково залежать від підприємства, можна віднести:
o вибір виду діяльності, складу та структури продукції (послуг);
o впровадження нових технологічних моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції;
o забезпечення оптимального співвідношення між постійними та змінними витратами;
o ефективне управління оборотними активами, недопущення понаднормативних залишків матеріалів, сировини, готової продукції, яка не знаходить попиту;
o забезпечення раціональної структури капіталу;
o правильний вибір тактики і стратегії у правління фінансовими ресурсами, прибутком;
o фінансове прогнозування, тобто дослідження та розробка можливих шляхів розвитку фінансів підприємства в перспективі.

 
 

Цікаве

Загрузка...