WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний дефіцит, його причин і наслідки, методи управління - Курсова робота

Бюджетний дефіцит, його причин і наслідки, методи управління - Курсова робота

вперед, особливо в сучасних економічних умовах України, може бути лише дуже приблизною як у фізичному, так і, особливо, у вартісному виразі. Свідоме завищення оцінок ВВП, наприклад, у зв'язку з темпами інфляції дозволяє скоригувати показник частки закладеного в бюджет дефіциту ВВП до того рівня, який задовольняє МВФ. Однак для внутрішніх оцінок реального стану грошово-кредитної системи і перспектив досягнення фінансової стабілізації доцільно виходити з того, наскільки забезпечено покриття запланованих витрат і скільки грошей для цього не вистачає, а також намітити передбачувані шляхи покриття дефіциту.
Політика уряду і НБУ в цій галузі має визначати такі параметри фінансового ринку, як обсяг грошової маси в обігу та її структуру, курс національної грошової одиниці відносно вільно конвертованих валют, розміри реальних процентних ставок по кредитам, рівень інфляції тощо.
Важливе значення для встановлення зв'язку розміру бюджетного дефіциту з макроекономічними показниками має аналіз динаміки доходів і витрат бюджету за певний період часу. Дані про таку тенденцію наведені в таблиці.
Таблиця 2.1.
Співвідношення показників зведеного б'вджету України з валовим внутрішнім продуктом в 1990-1995рр, 2002 р.,
млрд.крб., млн.грн.
Показники 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2002
ВВП 167,1 2999,4 5032,7 148273 1203769 5293310 127126
Доходи бюджету 45,1 76,8 1277,5 49621,8 523092,6 2092211 19842,7
Видатки бюджету 43,8 97,9 1919,7 57248,7 630647 2448594 21776,2
Дефіцит бюджету - 21,1 692,2 7626,2 107554,4 356383,7 1933,5
Питома вага у ВВП, %: - - -- - - - -
Доходів бюджету 27,0 25,7 24,4 33,5 43,5 39,5 15,6
Видатків бюджету 26,2 32,7 38,1 38,6 52,4 46,3 17,1
Дефіцит бюджету - 7 13,8 5,1 8,9 6,7 1,5
Незважаючи на певне скорочення у 1995 р. питомої ваги бюджетного дефіциту в порівнянні з 1994, його обсяг зріс за рік у 3,3 раза. В 1996 р. передбачається збільшення бюджетного дефіциту в 1.26 раза, хоча фактично воно може бути значно вищим. Тому однією з найважливіших проблем еко-номіки в поточному році залишається фінансувачня державного дефіциту.
Згідно із Законом України "Про Державній бюджет України на 1996 рік" визначено, що частка внутрішніх державні позик у фінансуванні де-фіциту складало 32,5%, кредитів Національного банку України - 23,2, зов-нішніх джерел фінансування - 44,3%. Зазначило, шо вперше при затвер-дженні державного бюджету названі конкретні зовнішні кредитори - Світо-вий банк. Європейське співтовариство та Ексімбаїїк Японії, які надали відповідно 55; 28,6 і 16,4 % коштів для фінансування Державного бюджету.
Встановлені обсяги залучення внутрішніх джерел можуть виявитися значно меншими, бо на це впливає соціально-економічна ситуація, відновлення довіри до зобов'язань держави. Та й одержання зовнішніх кредитів не є таким очевидним, як здається, не кажучи вже про те, що в цьому разі посилюється залежність держави від волі зарубіжних політичних чи фінансових суб'єктів.
Очевидно, що посилюється значення обгрунтування різних внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на бюджетний дефіцит, а через нього-на економічну динаміку і макроекономічні показники методологічних основ дослідження бюджетного дефіциту. На нашу думку, це стосується, на-самперед, розрахунку його різних показників: сальдо бюджету по поточних рахунках; показник бюджетного дефіциту по операційних рахунках; дефіциту, скоригованого на інфляцію, на структурні зміни, циклічні коливання в економіці. Аналіз цих показників дозволяє точніше визначити, яким чином бюджетний дефіцит пов'язаний із внутрішніми та зовнішньоекономічними політичними факторами, який вплив економічна політика справляє на бюджет і в кінцевому підсумку на національну безпеку.
2.2. Бюджетний дефіцит і національна безпека.
Розробка системи національної безпеки включає декілька основних на-прямків - політичний, військовий, економічний, ідеологічний тощо. На жаль, ще не стала пануючою як в законодавчих сферах, так і в суспільстві думка, що рівень бюджетного дефіциту слід включити в сукупність оцінок націо-нальної безпеки.
Значною мірою це зумовлено тим, що при визначенні бюджетного дефіциту його розглядають лише як економічну категорію. Однак він має вплив на всі аспекти життя суспільства, і не тільки на економіку, а й на політику. Тому важливо аналізувати політичні чинники створення системи збалансованого бюджету, що є актуальною проблемою в розвинутих країнах. Так, Президент США Білл Клінтон підтримав ідею конституційної поправки і запропонував свій план збалансування бюджету країни до 2005 року. Виступаючи 23 січня 1996 року перед обома палатами Конгресу із щорічним посланням "Про становище країни", він ще раз висловив думку, що збалансований бюджет має привести до зниження податків, процентних ставок'. Це, звичайно, зміцнить економіку, а значить, і національну безпеку.
В західних країнах державний бюджет не лише забезпечує акумулювання коштів, необхідних для фінансування державної машини, використовується не тільки для часткового перерозподілу доходів з метою підтримання сприятливого соціального клімату в державі, але й не в меншій мірі для різноманітних форм впливу на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси для здійснення верховною владою відповідної національної стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення державної безпеки. В Україні остання функція державного бюджету не лише практично не використовується, але й не розробляється теоретично.
Бюджетна політика держави, спрямована на забезпечення національної безпеки, має наступні основні виміри:
- встановлення частини валового внутрішнього продукту, яка перероз-поділяється через державний бюджет;
- співвідношення між основними статтями витрат державного бюджету;
- співвідношення між доходами і витратами держави. Для України зберігається кризовий економічний стан, вплинути на який можна, застосувавши три варіанти регулювання бюджетного дефіциту.
Перший варіант. Свідомо піти на збільшення державного боргу з тим, щоб використовувати класичний кейнсіанський інструментарій для стиму-лювання економічного росту. Негативний наслідок цього - гіперінфляція і все те негативне, що з нею пов'язане.
Другий варіант. Істотно скоротити державні витрати, що зумовить пов-ний крах невиробничої сфери, яка здебільшого знаходиться на бюджетному фінансуванні соціального захисту населення, масове банкрутство підприємств тощо.
Третій варіант. Знайти додаткові джерела доходів, насамперед, збільшити податки- Негативним наслідком цього буде дальше погіршення ділової активності, що неминуче призведе і до скорочення бази оподаткування.
Очевидно, що перераховані заходи державного впливу на бюджетний дефіцит не можуть не послаблювати національну безпеку. Тому вкрай актуальне дослідження впливу бюджетного дефіциту на економіку, з'ясування його змісту і причин, а такожможливості зменшення його з якомога меншими негативними наслідками.
2.3. Управління зовнішнім боргом і його вплив на

 
 

Цікаве

Загрузка...