WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи державного бюджету України їх склад і структура - Курсова робота

Доходи державного бюджету України їх склад і структура - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Доходи державного бюджету України їх склад і структура
Зміст
Вступ 3
1. Поняття, сутність та значення державного бюджету України 4
2. Доходи державного бюджету України, їх склад і структура 6
3. Характеристика доходної частини державного бюджету України, запланованої на 2003 рік 10
Висновки 17
Література 19
Додаток 1. Доходи Державного бюджету України на 2003 рік 20
Вступ
Тема даної роботи - "Доходи державного бюджету України їх склад і структура".
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов'язаних зі складом та структурою доходів державного бюджету України. Також метою написання роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань в галузі фінансів, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень і уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.
Основними завданнями роботи є: вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань сучасного стану формування доходної частини бюджету в Україні; проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію; розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначеної проблеми;
Актуальність обраної теми полягає в тому, що для країн з перехідною економікою регулювання державних доходів надзвичайно актуально, тому що в умовах економічної кризи спостерігається особливо гостре протиріччя між обмеженістю ресурсів для реалізації соціальних програм на тлі зниження життєвого рівня населення і зростання вимог до кінцевого попиту як одного з головних двигунів економічного росту. Глобальні соціально-економічні перетворення, що стосуються всіх сторін життєдіяльності суспільства, викликають необхідність зваженої й обґрунтованої політики державних доходів.
В роботі розкриваються наступні питання: поняття, сутність та значення державного бюджету України; доходи державного бюджету України, їх склад і структура; характеристика доходної частини державного бюджету України, запланованої на 2003 рік тощо.
1. Поняття, сутність та значення державного бюджету України
Бюджет є основним фінансовим планом утворення, розподілу та використання централізованого грошового фонду відповідної території, який затверджується відповідними представницькими органами державної або місцевої влади.
Затверджений у встановленому законом порядку бюджет виступає як основний державний фінансово-плановий акт або основний фінансово-плановий акт місцевого рівня.
Бюджет не просто централізований фонд грошових коштів.
Такий фонд у цілісному виді ніколи не існує, так як по мірі
надходження доходів вони обертаються на покриття передбачених
витрат. Це передбачене обчислення очікуваних доходів і видатків
держави, підприємств, установ, організацій і громадян, іншими
словами бюджет - це основний план утворення та використання фонду грошових коштів.
Бюджет складається з двох взаємопов'язаних частин: доходної, яка містить в собі перелік коштів, що надходять до неї, та видаткової, що об'єднує всі види видатків.
Доходна частина покликана забезпечити передбачені кошторисом видатки.
Видаткова частина відображає напрямки використання акумульованих у бюджеті коштів. При невідповідності доходної частини бюджету видатковій, в сторону її зростання, виникає дефіцит бюджету. Бюджетний дефіцит - це перевищення державних видатків над доходами.
Державний бюджет є центральною ланкою фінансової
системи. Суть бюджету полягає в тому, що він виступає
найважливішим засобом розподілу і перерозподілу грошових
коштів між виробничою і не виробничою сферами.
В бюджетних відносинах знаходить своє відображення розподільча і контрольна функції фінансів.
Відносини, що виникають в процесі бюджетної діяльності, регулюються нормами Конституційного права, бюджетним постійно діючим і періодичним законодавством і спеціальними нормативними актами, які стосуються бюджетної діяльності.
В державі існує ряд спеціальних законів і нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини в Україні. Так, основи організації бюджетної системи України на базі її суверенітету і економічної самостійності установлює Бюджетний Кодекс України. Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Щороку Верховна Рада приймає Закон про державний бюджет, яким визначається загальний обсяг бюджету на рік, розміри асигнувань за напрямками діяльності держави, розміри відрахувань місцеві бюджети від загальнодержавних доходів і податків і т. і. До цих актів належить і щорічні рішення місцевих Рад народних депутатів. Важливу роль у регулюванні бюджетних відносин відіграють нормативні акти, якими встановлюються повноваження органів державної законодавчої влади і державної виконавчої влади.
Значне місце серед нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини, займають акти, що видаються Міністерством фінансів і Національним банком України.
2. Доходи державного бюджету України, їх склад і структура
З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями і економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.
Бюджетна класифікація має такі складові частини:
1) класифікація доходів бюджету;
2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;
3) класифікація фінансування бюджету;
4) класифікація боргу.
Відповідно до статті 9 Бюджетного Кодексу України доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) трансферти.
Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
4) інші неподаткові надходження.
Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
Загальний фонд бюджету включає:
1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування доспеціального фонду;
2) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;
3) фінансування загального фонду бюджету.
Спеціальний фонд бюджету включає:
1) бюджетні призначення на видатки

 
 

Цікаве

Загрузка...