WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Класифікація бюджетно-правових норм - Реферат

Класифікація бюджетно-правових норм - Реферат

затверджують бюджет.
Бюджетні правовідносини виникають:
1. між Україною в особі Верховної Ради і Кримською автономною Республікою та Київською і Севастопольською міськими Радами, обласними Радами, між обласними Радами і районними (міськими) Радами, між районними і сільськими (селищними) Радами у зв'язку з розподілом доходів і видатків між державними і місцевими бюджетами, затвердженням нормативів відрахувань від загальнодержавних доходів і податків у місцеві бюджети, складанням, розглядом і встановленням різних видів бюджетів;
2. між Верховною Радою, місцевими Радами і відповідними органами виконавчої влади з приводу затвердження бюджетів і звітів про їх виконання;
3. між фінансовими органами, іншими органами державної виконавчої влади та місцевими органами державної виконавчої влади; державними підприємствами, установами і організаціями з приводу складання, розгляду і виконання відповідного бюджету;
4. між фінансовими органами і кредитними установами з приводу касового виконання бюджету.
Не можуть бути суб'єктами бюджетних правовідносин окремі комерційні підприємства, кооперативні, громадські організації та окремі громадяни.
За певних умов вони стають суб'єктами податкових або кредитних правовідносин, але не бюджетних. Вони не беруть участі у створенні бюджетної системи, розподілі доходів і видатків між ланками бюджетної системи, складанні, розгляді та виконанні бюджету.
Бюджетні правовідносини, як вид фінансових, виникають тільки на підставі нормативного акту - акту про бюджет - закону про державний бюджет або рішення місцевої Ради про свій бюджет, які за чинним законодавством усіх країн світу приймаються на один рік. У зв'язку з цим усі бюджетні правовідносини мають періодичний характер: діють тільки один рік. З моменту вступу в дію нового акту про бюджет (в Україні з 1 січня) ці правовідносини поновлюються, як правило, між тими ж суб'єктами. Час дії бюджету і нормативного акту про нього має назву бюджетного періоду.
Бюджетне право тісно пов'язане з іншими розділами і інститутами фінансового права, особливо з розділами правового регулювання доходів і видатків.
З'ясування предмету бюджетного права і чітке відмежування його від інших фінансово-правових інститутів має і практичне, і теоретичне значення. З теоретичного боку таке з'ясування необхідно через те, що це дозволяє краще систематизувати бюджетно-правові акти і легше орієнтуватися в них, а з практичного - перш за все тому, що кожний фінансово-правовий інститут має свої засоби захисту прав суб'єктів фінансових правовідносин.
Так, при невиконанні бюджетних зобов'язань до порушників застосовується адміністративний метод впливу, а податкових - може застосуватися і судовий (арбітражний).
Поняття бюджетно-правових норм
Норми бюджетного права, як і будь-якої іншої галузі, є загальнообов'язковими правилами поведінки, що встановлені компетентними органами і забезпечені при їх застосуванні примусовою силою держави.
Норми бюджетного права мають специфічні ознаки, які виділяють їх з великої кількості соціальних правил, що існують у суспільстві.
Норми права всіх галузей - це обов'язкові правила поведінки загального характеру. Приписи, що містяться в нормі і вводяться в дію офіційно, повинні виконуватись кожним суб'єктом, якщо він опиняється в умовах, що передбачені правилом. Кожна правова норма формулюється державою, містить чітко визначені юридичні права і обов'язки. Якщо правило, предписане в нормі, не виконується добровільно, держава примушує до цього, застосовуючи заходи, які передбачаються санкціями. Таким чином, норми усіх галузей права мають імперативний, тобто обов'язковий характер, забезпечений примусовою силою держави.
Всі ці ознаки властиві й бюджетно-правовим нормам, які регулюють відносини тільки в галузі бюджетної діяльності, і містять приписи і заборони, що встановлюються державою з приводу порядку мобілізації, розподілу і використання бюджетних коштів. Вони мають імперативний характер, оскільки вміщують державне веління. Але імператив виступає в формі категоричного припису, що виключає зміну умов норми за волевиявленням суб'єктів відносин.
Норма бюджетного права безпосередньо визначає поведінку суб'єктів бюджетного права за певних обставин і не ставить цю поведінку в залежність від їх згоди.
Категоричність бюджетно-правової норми виявляється в усіх її видах, які визначаються характером поведінки суб'єктів бюджетно-правових відносин, що регулюється цією нормою.
Класифікація бюджетно-правових норм
Бюджетно-правові норми можливо класифікувати в залежності від наступних критеріїв.
1. В залежності від характеру поведінки суб'єктів бюджетно-правових відносин (активно чи пасивна):
" Зобов'язуючі;
" Забороняючі;
" Уповноважуючі.
Зобов'язуючі бюджетно-правові норми приписують здійснити певні дії, скеровані на мобілізацію чи витрачання коштів державного бюджету. Вони регулюють відносини в галузі бюджетного планування тощо. Зобов'язуючі бюджетно-правові норми містяться у всіх бюджетних законах і нормативних актах.
Забороняючі бюджетно-правові норми приписують не чинити дії, які порушують або підривають бюджетну дисципліну.
Зобов'язуючі і забороняючі норми схожі між собою визначеністю форми, точністю приписів, які містяться в них.
В уповноважуючих бюджетно-правових нормах держава надає учасникам бюджетних правовідносин повноваження на проведення певних позитивних дій. Категоричність у цих видах норм виявляється дещо своєрідно. Суб'єкти бюджетних правовідносин у межах своєї компетенції можуть конкретизувати вимоги держави. У випадках застосування уповноважуючої норми їїімперативний характер сполучається з певними правомочностями, встановленими у суворих межах. Так, законодавство дозволяє Радам депутатів збільшувати загальні суми доходів і видатків своїх бюджетів, але без зміни розмірів відрахувань у ці бюджети від загальнодержавних податків і доходів, передбачених у періодичних актах про бюджет. Межі застосування уповноважуючої норми виражені в категоричній формі. Сполучення імперативності і повноваженості передбачає досягнення ефективності у керівництві бюджетами з урахуванням місцевих особливостей.
2. У юридичній літературі бюджетно правові норми прийнято поділяти на:
" Матеріальні;
" Процесуальні.
Матеріальні встановлюють матеріальний зміст бюджету, тобто структуру бюджетної системи, перелік доходів і видатків, їх обсяги, розмежування доходів і видатків між окремими видами бюджетів, розміри резервних фондів тощо. Матеріальні норми в учбовій літературі об'єднуються в правовий інститут "бюджетний устрій" і входять в розділ фінансового права - бюджетне право.
Процесуальні бюджетно-правові норми складають також окремий інститут розділу фінансового права - бюджетного права і регулюють відносини, що виникають при складанні, розгляді проекту бюджету, затвердженні бюджету, складанні, розгляді і затвердженні звіту про виконання бюджету.
Висновки
На підставі всього вищевикладеного можна зробити такі висновки.
Бюджетне право являється розділом фінансового права і регулює відносини, які виникають при визначенні бюджетного устрою, складу доходів і видатків державного і місцевого бюджетів і принципів їх розмежування, компетенції держави, місцевих Рад депутатів у галузі відповідних бюджетів, у зв'язку з регулюванням порядку складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та змісту його виконання.
Відносини, що виникають між суб'єктами бюджетного права регулюються бюджетно-правовими нормами.
Бюджетно-правові норми є загальнообов'язковими правилами поведінки, що встановлені компетентними органами і забезпечені при їх застосуванні примусовою силою держави.
В залежності від критеріїв бюджетно-правові норми можна класифікувати на зобов'язуючі, забороняючі, уповноважуючі в залежності від характеру поведінки суб'єктів бюджетно-правових відносин (активно чи пасивна) та на матеріальні і процесуальні.
Література:
1. Фінансове право України. За ред. Л.К.Воронової. - К., 1995.
2. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. пос. - К.: вища школа, 1997.
3. Опарін В.М. Фінанси: Загальна теорія - К., 1999.
4. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України - К., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...