WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення - Курсова робота

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення - Курсова робота

процесу (дод. А). Бюджетним кодексом також закріплюються важливі засади врегулювання відповідальності за порушення бюджетного законодавства.
Засади бюджетного контролю представлено у загальній частині Кодексу в розділі І "Загальні положення", де зазначається, що Бюджетним кодексом регулюються відносини, які виникають, зокрема у процесі контролю за дотриманням як державного, так і місцевих бюджетів (стаття 1). Для чіткого і однозначного виконання контрольних функцій визнача-ються ключові бюджетні терміни та поняття (стаття 2) [2, с. 7-9].
У Бюджетному кодексі визначені принципи функціонування бюджетної системи, які можуть стати основою для побудови гармонійної системи бюджетного контролю. Серед них дуже важливим є принцип відповідальності учасників бюджетного процесу, принцип цільового використання бюджетних коштів та принцип публічності і прозорості бюджетних рішень як на державному, так і на місцевому рівнях (стаття 7).
Надзвичайно важливим і новим елементом побудови системи бюджетного контролю є закріплений у Бюджетному кодексі принцип ефективності використання бюджетних коштів, згідно з яким (стаття 7) рішення про використання бюджетних коштів при складанні та виконанні бюджетів повинні прийматися, виходячи з прагнення досягти певних запланованих результатів із залученням мінімального обсягу коштів або максимальних результатів при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Саме цей принцип є фундаментом, основою для втілення в Україні програмно-цільового методу складання бюджету і, відповідно до нього, системи контролю за ефективністю бюджетного процесу [2, с. 12-13]
Важливим принципом функціонування бюджетної ситеми є принцип самостійності. Він дозволяє більш чітко визначити і, відповідно, контролювати відповідальність за бюджетними рішеннями, що приймаються на різних рівнях влади в Україні, і більш чітко сформувати систему міжбюджетних відносин та відповідного контролю (контрольних функцій органів влади щодо бюджетних рішень, які приймаються на інших рівнях влади).
Поряд з цим, принцип єдності бюджетної системи України, згідно з Бюджетним кодексом, вимагає застосування в Україні єдиного порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності, що є також необхідною умовою для нормального функціонування системи бюджетного контролю.
Основні положення Кодексу стосовно питань державного фінансового контролю викладені у статті 26 "Аудит та фінансовий контроль", у якій визначено:
o функції та завдання фінансового контролю при його здійсненні та на всіх стадіях бюджетного процесу (пункт 1). Ця норма містить, зокрема, і елемент контроль ефективності використання бюджетних коштів (підпункт 2);
o внутрішній та зовнішній контроль, а також установи, відповідальні за здійснена кожного з цих видів контролю;
o основні засади внутрішнього контролю в межах бюджетних установ (пункт 2);
o відповідальних за здійснення зовнішнього контролю: Рахункову палату та Контрольно-ревізійну службу України. В питанні визначення більш конкретних повно важень стаття обмежується посиланням на інші закони України.
До принципових положень Кодексу щодо організації бюджетного контролю можна віднести й порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на доходну та видаткову частини бюджетів (стаття 27). У пункті 1 цієї статті викладені повноваження Коміте ту Верховної Ради України з питань бюджету. Згідно з цією нормою Комітет зобов'язани здійснювати оцінку законопроектів, які надходять до Верховної Ради, та готувати експерть висновки щодо їх впливу на доходну та/або видаткову частини бюджету з подальшим прин няттям відповідного рішення і пропозицій для розгляду Верховною Радою України щод кожного законопроекту.
Контрольні функції та повноваження головних розпорядників бюджетних коштів передбачені у пункті 4 статті 22. Згідно з цією нормою Кодексу головний розпорядник кошті є ключовим агентом здійснення внутрішнього бюджетного контролю і наділений в цій сфері відповідними обов'язками та повноваженнями. Розпорядник бюджетних коштів (стаття 22) [2, с. 19-20].
o розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначені нормативно-правовими актами та виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;
o забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;
o затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;
o здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень і витрачанням коштів розпорядниками нижчих рівнів;
o одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
У статті 22 визначені також повноваження головних розпорядників коштів у забепеченні ефективності управління бюджетними коштами. Зокрема, розпорядник бюджетних коштів у ході бюджетного процесу:
o розробляє план діяльності, виходячи саме з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок наявних бюджетних коштів;
o аналізує ефективність використання бюджетних коштів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
Для організації системи бюджетного контролю важливе значення мають положення Кодексу щодо визначення стадій проходження бюджетних коштів: від затвердження бюджетних призначень, розподілу та доведення бюджетних асигнувань, прийняття бюджетів та фінансових зобов'язань до отримання товарів та послуг і здійснення платежу з бюджетних рахунків (статті 23, 24).
У Бюджетному кодексі встановлено, що "будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення". Одночасно визначено використання коштів спеціального фонду.
Дійснення контролю на етапі виконання бюджету відбувається відповідно до норм, викладених у статтях 50 та 51. Зокрема на казначейство покладається контроль за відповідністюзатвердженого бюджетного розпису за головними розпорядниками коштів до бюджетних асигнувань, що є підставою для затвердження кошторисів.
Розділі ІІІ Бюджетного кодексу встановлюється послідовність процесу складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування місцевих бюджетів, що є необхідним елементом здійснення бюджетного контролю на місцевому рівні.
Вищезазначені норми Бюджетного кодексу торкаються питань бюджетного контролю на загальному рівні, або виходячи з його елементів на кожній із стадій бюджетного процесу. Розділ У Бюджетного кодексу - спеціальний розділ, в якому визначається контроль за порушеннями бюджетного законодавства та правові норми відповідальності за бюджетні правопорушення, висвітлюється система фінансового контролю, розподіляючи його за критерієм суб'єкта контрольних повноважень.
В 1993 році Верховною Радою України прийнято Закон "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", яким визначено статус, структуру, функції, права і обов'язки органів цієї служби [10]. З метою його реалізації на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 року № 515 "Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні" було ліквідовано контрольно-ревізійне управління Міністерства фінансів України та його підрозділи на місцях, а їх правонаступниками у частині майнових прав та обов'язків визнано Головне контрольно-ревізійне управління України, контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах

 
 

Цікаве

Загрузка...