WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота

Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота

працюючих підприємства є виробіток, що визначається середнім розміром виручки на одного працівника підприємства:
,
де П - середня виручка на одного працівника, тис. грн.;
Т - розмір обороту за період, тис. грн.;
n - чисельність працівників підприємства.
Цей показник характеризує обсяг послуг, реалізованих одним працюючим за визначений проміжок часу (у нашому випадку - за рік).
Таблиця 3.3
Аналіз продуктивності праці персоналу готелю "Дружба"
у 1999-2001 р.
№ п/п Показник Роки Відхилення, тис. грн. Відхилення, %
1999 2000 2001 2000 р. від 1999 р. 2001 р. від 2000 р. 2001 р. від 1999 р. 2000 р. від 1999 р. 2001 р. від 2000 р. 2001 р. від 1999 р.
1 Виручка від реалізації, тис. грн. 5140,0 5795,9 6110,9 655,9 315,0 970,9 12,8 5,4 18,9
2 Середньорічна
чисельність персоналу, чол. 183,0 207,0 226,0 24,0 19,0 43,0 13,1 9,2 23,5
3 Виручка на одного працівника,
тис. грн. (продуктивність праці) 28,09 28,00 27,04 -0,09 -0,96 -1,05 -0,3 -3,4 -3,7
Аналізуючи дані таблиці 3.3, можна сказати про зниження продуктивності праці персоналу готелю "Дружба": якщо в 2000 році вона знизилася на 0,3%, те в 2001 році - на 3,4%, що в порівнянні з 1999 роком дало зниження цього показника на 3,7%.
Таким чином, можна зробити висновок про загальне погіршення використання трудових ресурсів на аналізованому підприємстві.
Так як за аналізуємий період виручка від реалізації зростала з кожним роком, то це можна пояснити випереджаючим зростанням середньорічної чисельності персоналу над виручкою від реалізації.
Якщо ж брати до уваги абсолютні показники продуктивності праці, то вони є на непоганому рівні - від 28,09 тис. грн. у 1999 році до 27,04 тис. грн. у 2001 році.
Будь-яке підприємство зацікавлене в росту продуктивності й ефективності праці працюючих, оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці (робітника часу) на одиницю продукції (робіт, послуг) підприємства, нарощувати обсяги товарообігу без зміни чисельності працюючих. Вплив продуктивності праці не обмежується лише обсягом товарообігу, а має більш широку сферу впливу.
Висновки та пропозиції
В сучасних умовах перехідної економіки України підприємствам для ефективного здійснення фінансово-господарської діяльності необхідно застосовувати інструментарій фінансово-економічного аналізу.
Фінансовий стан характеризується системою показників, що відображають реальні і потенційні фінансові можливості фірми як об'єкта бізнесу, об'єкта інвестування капіталу, платника податків. Добрий фінансовий стан - це ефективне використання ресурсів, здатність цілком і в терміни відповісти за своїми обов'язками, достатність власних коштів для виключення високого ризику, добрі перспективи одержання прибутку й ін. Погане фінансове положення виражається в незадовільній платіжній готовності, у низькій ефективності використання ресурсів, у неефективному розміщенні коштів, їхній іммобілізації. Границею поганого фінансового стану підприємства є стан банкрутства, тобто нездатність підприємства відповідати за своїми обов'язками.
Обсяг виручки від реалізації послуг є основним валовим показником діяльності готельного підприємства, який характеризує результат його діяльності щодо залучення купівельних фондів споживачів. Саме реалізація певних послуг, товарів створює економічне підґрунтя для отримання певного обсягу доходів та прибутку, тобто формує передумови для реалізації стратегічних цілей діяльності готельного підприємства.
За звітний період готель "Дружба" збільшив виручку від реалізації на 412,3 тис. грн. (з 7419,2 до 7831,5 тис. грн.), тобто на 5,6 відсотка;
прибуток від основної діяльності зріс на 54,9тис. грн. (з 1919,2 до 1874,1 тис. грн.), або на 3,0%;
балансовий прибуток збільшився на 63,5 тис. грн. (з 1939,0 до 2002,5 тис.грн.), або на 3,3%;
чистий прибуток також збільшився на 44,4 тис. грн. (з 1357,3 до 1401,7 тис. грн.), або на 3,3%.
На балансовий прибуток впливала зміна позареалізаційних доходів та витрат. Доходи були більш ніж витрати. Так, вони склали 128,4 тис. грн. в звітному році, але в минулому році вони були в сумі 119,8 тис. грн. Тому прибуток збільшився на різницю (128,4 - 119,8 тис. грн.) тобто 8,6 тис.грн.
Аналізуючи зміну продуктивності праці персоналу готелю "Дружба", можна сказати, що якщо в 2000 році вона знизилася на 0,3%, те в 2001 році - на 3,4%, що в порівнянні з 1999 роком дало зниження цього показника на 3,7%.
Так як за аналізуємий період виручка від реалізації зростала з кожним роком, то це можна пояснити випереджаючим зростанням середньорічної чисельності персоналу над виручкою від реалізації.
Збільшенню обсягу наданих послуг сприяє здійснення ефективної маркетингової політики шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих послуг, надання споживчого кредиту при реалізації послуг, розширення системи додаткових готельних послуг, пов'язаних із реалізацією та наданням послуг, здійснення ефективних рекламних заходів. Було б доцільним продовжити переобладнання деяких недорогих категорій номерів у більш комфортні та дорогі, що б сприяло зростанню виручки від реалізації та збільшенні завантаженості готелю.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про туризм" від15/09/1995 р.
2. Антикризисное управление: от банкротства - к финансовому оздоровлению // Под ред. П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.
3. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1993.
4. Балабанов И.Г., Балабанов А.И. Экономика туризма. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.-136 с.
5. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. - М.: Аспект Пресс, 1995.
6. Економічний аналіз господарської діяльності Іващенко В.І., Болюк М.А. - К.: ЗАТ "Нічлава", 1999.-204с.
7. Ильина Е. Н. Туризм - путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес: Учеб. для туристских колледжей и вузов. - М.: РМАТ, 1998.
8. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.:"3нання"-Прес., 2000.-207 с.
9. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1999.-432 с.
10. Коробов М. Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. -К.: Т-во "Знання", 2000.-378 с.
11. Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания / Сост. Ю. Н. Борисова, Н. И. Гаранин, Ю. В. Забаев, А. И. Сеселкин. - М.: РМАТ, 1997. - 73 с.
12. Менеджмент туризма: Учеб. для студентов / Авт.-сост. И. В. Зорин. - М.: РМАТ, 1998. - 230 с.
13. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.
14. Олейник А. И. и др. Бухгалтерский учёт и финансовый анализ / А. И. Олейник , С. И. Юрьева, Л. И. Рыбальченко - X.: ОКО, 1996 - 704 с.
15. Основы менеджмента туризма / Науч. ред. В. А. Квартальнов. - М.: РМАТ, 1996. - 59 с.
16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. - Минск.: ООО "Новое знание", 1999.
17. Сенин B.C. Введение в туризм. - М., 1993.
18. Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономиченский анализ деятельности турфирмы. - М., 1999.
19. Соловьев Б. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства: Справ.-метод. пособие. - М.: РМАТ, 1997. - 108 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...