WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота

Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Дружба”) - Курсова робота

звітний період.
2. Дослідження структури відповідних показників і їх змін. Це - "вертикальний" аналіз показників.
3. Дослідження в загальному вигляді динаміки показників фінансових результатів за ряд звітних періодів. Це - "трендовий" аналіз.
Розрахунки, наведені в таблиці 2.3 свідчать про те, що за звітний період готель "Дружба" збільшив виручку від реалізації на 412,3 тис. грн. (з 7419,2 до 7831,5 тис. грн.), тобто на 5,6 відсотка;
Таблиця 2.3
Аналіз основних показників готелю "Дружба" у 2000 - 2001 роках

п/п Показники
2000 рік
2001 рік
відхилення
абсолютне
(4-3) відхилення відносне, %
(5:3*100)
1 2 3 4 5 6
1 Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 7419,2 7831,5 412,3 5,6
2 ПДВ, тис. грн. (ПДВ) 1237,5 1305,5 68,0 5,5
3 ПДВ у відсотках до виручки, % (РПДВ) 16,69 16,7 -0,01 -0,06
4 Готельний збір та інші податки з доходу, тис. грн. (Г3) 385,8 415,1 29,3 7,6
5 Готельний збір у відсотках до виручки від реалізації, % (РГЗ) 5,2 5,3 0,1 1,9
6 ?иручка без податків з доходу, тис. грн. (стр. 1- 2-4) (ЧД) 5795,9 6110,9 315,0 5,4
7 Собівартість послуг (поточні витрати), тис. грн. (ПВ) 3976,7 4236,8 260,2 6,5
8 Собівартість у відсотках до виручки, % (РПВ) 53,6 54,1 0,5 0,9
9 Прибуток від основної діяльності, тис. грн. (стр. 6-7) (П) 1819,2 1874,1 54,9 3,0
10 Прибуток від осн. діяльності у відсотках до виручки, % 24,5 23,9 -0,6 -2,4
11 Рівень рентабельності поточних витрат, % 45,7 44,2 -1,5 -3,3
12
Позареалізаційні доходи та витрат, тис. грн. (Сальдо ДВ) 119,8 128,4 8,6 7,2
13 Балансовий прибуток, тис грн. (9+12) 1939,0 2002,5 63,5 3,3
Продовження табл. 3
14 Рівень рентабельності реалізації, % (стр. 13: 1x100) 26,1 25,6 -0,6 -2,2
15 Податок сплачений з прибутку, тис. грн. 581,7 600,7 19,0 3,3
16 Податок, сплачений з прибутку у відсотках до балансового прибутку, %
(15: 13x100) 30,0 30,0 0,0 0,0
17
Податок, сплачений з прибутку у відсотках до виручки, %
(15: 1x100) 7,8 7,7 -0,2 -2,2
18 Чистий прибуток, тис. грн. (стр. 13-15) 1357,3 1401,7 44,4 3,3
19 Чистий прибуток у відсотках до виручки, % (стр 18 :1x100) 18,3 17,9 -0,4 -2,2
прибуток від основної діяльності зріс на 54,9 тис. грн. (з 1919,2 до 1874,1 тис. грн.), або на 3,0%;
балансовий прибуток збільшився на 63,5 тис. грн. (з 1939,0 до 2002,5 тис.грн.), або на 3,3%;
чистий прибуток також збільшився на 44,4 тис. грн. (з 1357,3 до 1401,7 тис. грн.), або на 3,3%.
Спостерігаєма зміна усіх трьох видів прибутку сталася за рахунок впливу наступних факторів:
Зростання виручки від реалізації послуг та товарів на 412,3 тис. грн. (з 7419,2 до 7831,5 тис. грн.), призвело до росту прибутку на 101,01 тис.грн. ?В*ПОДо / 100 = 412,3 * 24,5 /100 = 101,01 тис.грн.
Ріст рівня собівартості (поточних витрат) на 0,5% з (53,6 до 54,1%) призвів до росту суми поточних витрат на 39,2 тис. грн., що відповідно стало причиною до зменшення суми прибутку на 39,2 тис. грн.
?РПВ * В1/ 100 = 0,5 * 7831,5 / 100 = 39,2 тис.грн.
Зменшення рівня ПДВ на 0,01% (з 16,7 до 16,69 %) призвело до збільшення прибутку на 0,78 тис. грн.
?РПВ * В1 / 100 = 0,01 * 7831,5 / 100 = 0,78 тис.грн.
Збільшення рівня готельного збору та інших податків, які сплачуються з доходу, призвело до зменшення прибутку на 7,83 тис.грн. ?РГЗ * В1 / 100 = 0,1 * 7831,5 / 100 = 7,83 тис.грн.
Таким чином, прибуток від основної діяльності збільшився на 54,8 тис. грн. за рахунок вищеперерахованих факторів:
101,01-39,2 + 0,78 - 7,83 = 54,8 тис. грн.
Різниця в 0,1 тис. грн. (54,9 - 54,8 тис.грн.) з даними наведеними в таблиці 1 (54,9 тис. грн.), поясняються закругленням цифр при розрахунках.
Крім названих факторів, на балансовий прибуток впливала зміна позареалізаційних доходів та витрат. Доходи були більш ніж витрати. Так, вони склали 128,4 тис. грн. в звітному році, але в минулому році вони були в сумі 119,8 тис. грн. Тому прибуток збільшився на різницю (128,4 - 119,8 тис. грн.) тобто 8,6 тис.грн.
Внаслідок зростання обсягів реалізації і прибутку відповідно зріс і податок з прибутку, величина якого у відсотках (30 %) не зазнала змін - він зріс на 19,0 тис. грн. (з 581,7 до 600,7 тис. грн.).
Разом по балансовому прибутку вплив факторів:
101,01 - 39,2 +0,78 - 7,83 + 8,6 = 63,4 тис. грн.
Різниця в розрахунках з даними приведеними в таблиці 1 (63,5 тис. грн.) пояснюється закругленням цифр при розрахунках.
Чистий прибуток збільшився на 44,4 тис.грн. чи на 3,3 %. Це сталося за рахунок випереджаючого зростання балансового прибутку над збільшенням податку на прибуток на 19,0 тис.грн. (з 581,7 до 600,7 тис.грн.).
Разом на зміну чистого прибутку вплинуло шість факторів кількісне значення яких визначено:
101,01 - 39,2 +0,78 - 7,83 + 8,6 - 19,0 = 44,4 тис. грн.
Зростання розмірів одержання прибутку пов'язане також із збільшенням рівня цін надання послуг. Управління цінами реалізації залежить від обґрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому ринку послуг, використання сприятливої готельної кон'юнктури в окремі періоди року (днів тижня).
2.3. Аналіз витрат готельного комплексу
Для здійснення послуг готель "Дружба" використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Вони находять відображення у витратах. Залежно від напрямків діяльності готелю "Дружба" в складі його поточних витрат виділяють:
o виграти обігу;
o собівартість послуг;
o собівартість продукції власного виробництва у ресторані;
o витрати на проведення позареалізаційних операцій (здача частини майна в оренду, здійснення претензійної діяльності абощо).
На прибуток підприємства впливає багато факторів. До тихфакторів, що залежать від підприємницької активності та рівня керування, найбільше належать поточні витрати. Тому аналізу поточних витрат, виявленню тенденцій та закономірностей їх змін потрібно приділяти найбільшу увагу.
Дані таблиці 2.4 свідчать про те, що збільшилась не тільки сума собівартості (з 3976,7 тис.грн. до 4236,8 тис.грн.), а також збільшився рівень собівартості і в звітному році склав 54,1 % до виручки від реалізації послуг та товарів.
Збільшення рівня собівартості здійснилося за рахунок збільшення собівартості послуг у готелі, а у ресторані рівень собівартості власної продукції та реалізації покупних товарів був майже не змінний. Тому у подальшому дослідженні більша увага буде приділятися затратам у готелі.
Таблиця 2.4
Загальний аналіз собівартості готелю "Дружба" за минулий та звітний роки.
п/н № Показники
Минулий рік
Звітний рік
відхилення
(+,-)
Сума,
тис. грн.
рівень
витрат, % Сума.
тис. грн.
рівень
витрат, % Абс.
%
1
2
3
4
5
6
7=5-3
8-6-4
1
Собівартість всього по комплексу у тому числі 3976,7
53,6
4236,8
54,1
260,1 0,5
2
Готель
3546,4
47,8
3774,7
48,2
228,3
0,4
3
Ресторан
430,3
5,8
462,1
5,9
31,8
0,1
Проведення аналізу дозволяє виявити зміни в розмірі витрат за окремими статтями витрат, а також зміни в структурі витрат. Дослідження структури витрат (питомої ваги окремих статей витрат в їх загальному обсязі) дає

 
 

Цікаве

Загрузка...