WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

потреби і розміщення оборотних коштів за окремими елементами й підрозділами. Мається на увазі розрахунок оптимальної потреби в оборотних коштах, яка б забез-печилабезперервність процесу в-ва, виконання планових завдань за ритмічної роботи (розробка норм тривалої дії та щорічних нормативів).3)коригування розрахованих і чинних нормативів з ура-хуванням вимог господарювання, що змінюються: обсягів в-ва, цін на сировину та матеріали; постачальників і споживачів; форм застосовуваних розрахунків.4) раціональна система фінансування оборотних коштів. Це означає формування оборотних коштів за рахунок власних ресурсів і залучених коштів у розмірах, що забезпечують нормальний фінансовий стан п-ва.5)контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів. Мається на увазі проведення аналізу ефективності кругообороту коштів, що використовуються, з метою прискорення їх обертання
28,29,30. Склад і розміщення оборотних коштів,
Склад оборотних коштів - це сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу. До виробничих фондів належать ( сфера в-ва): 1)оборотні кошти у виробничих запасах ( сировина, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ремонтів, малоцінні і швидкозношувані предмети); 2)оборотні кошти у виробництві (незавершене ви-робництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів).Фонди обігу : 1)готова продукція ( залишки готової продукції на складі п-в, відвантажені, але не оплачені покупцями товари); 2) кошти і кошти в розрахунках ( залишки коштів п-в на поточному рахунку в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості, а також укладені в коротко-строкові цінні папери). Склад оборотних коштів у різних галузях господарства може мати певні особливості. Так, у виробничій сфері основні статті оборотних коштів - це сировина, основні матеріали, незавершене виробництво, готова продукція. В окремих галузях промисловості є статті оборотних коштів, що характерні лише для них. Наприклад, у добувних галузях до витрат майбутніх періодів включають витрати на гірничопідготовчі роботи. Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх формування і розміщення. Раціональне розміщення як складова управління оборотним капіталом має певні особливості не лише в різних галузях, а навіть і на різних п-вах однієї галузі. Ви-значальними тут є такі чинники: вид господарської діяльності, обсяг в-ва; рівень технології та організації в-ва; термін виробничого циклу; система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та ін.
32. Джерела формування оборотних коштів, їх сутність і характеристика.
Власні джерела формування оборотних коштів
Мінімальна потреба підпр-ва в оборотних коштах покривається за рахунок таких власних джерел: статутний капітал (фонд), відрахування від прибутку у фонди спец. призначення; цільове фінансування та цільові надходження (із бюджету, галузевих і міжгалузевих позабюджетних фондів), приріст сталих пасивів.
На вже діючих підприємствах власними джерелами фінансування оборотних коштів є прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, надходження від емісії цінних паперів, а також прирівняні до власних оборотних коштів сталі пасиви.
Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів
Призначення банківських кредитів - фінансування витрат, пов'язаних з придбанням основних і поточних активів, із сезонними потребами підпр-ва, тимчасовим збільшенням виробничих запасів, із виникненням (збільшенням) дебіторської заборгованості, податковими платежами та іншими зобов'язаннями.
Планування потреби в позикових оборотних коштах включає розрахунок необхідної суми кредиту з урахуванням залишку нормованих товарно-матеріальних цінностей і визначення потреби в кредиті.
Залучення коштів інших суб'єктів господарювання
До залучених належать кошти інших кредиторів, які надаються підпр-вам у позику під певний (обумовлений) відсоток на термін до одного року з оформленням векселя чи іншого боргового зобов'язання.
Досить поширеною формою залучення коштів інших суб'єктів господарювання є комерційний кредит. Постачальник дає згоду на надання відстрочки платежу за продукцію, що поставляється, і від споживача він замість грошей одержує вексель або інше боргове зобов'язання.
33,34,35. Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах.
Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. Ця потреба є одним з об'єктів фінансового планування і відображення в обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних активів, має відповідати потребам і можливостям п-ва зі створення й реалізації продукції. Крім того, виникає необхідність у плануванні фінансових ресурсів для допоміжних і підсобних, житлово-комунальних господарств, соціально-побутових та інших закладів непромислового характеру. У практиці використовуються два методи визначення потреби в оборотних коштах; прямий і економічний. Метод прямого розрахунку забезпечує розробку обґрунтованих норм і нормативів на кожному п-ві з урахуванням багатьох факторів, які пов'язані з особливостями постачання, в-ва та реалізації продукції. Визначення потреби в оборотних коштах прямим методом пе-редбачає виконання розрахунків для кожного елемента оборотних коштів. Вони здійснюються на тривалий період, якщо раптово не змінюються асортимент продукції, технологія в-ва, умови постачання та збуту продукції. Обчислений методом прямого розрахунку норматив щорічно коригується п-вом з урахуванням змін виробничої програми і швидкості обертання оборотних коштів. Для корекції використовується економічний метод розрахунку. Особливість визначення потреби в оборотних коштах економічним методом полягає в тім, що обчислений методом прямого розрахунку норматив на поточний рік ділять на дві частини. До першої частини відносять нормативи оборотних коштів за статтями, розмір яких прямо залежить від обсягу витрат на виробництво: сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, тара, незавершене виробництво та готова продукція (виробничий норматив). До другої частини включають ті статті нормованих оборотних коштів, розмір яких прямо не залежить від зміни витрат на виробництво: запасні частини для ремонтів устаткування, малоцінні і швидкозношувані предмети, витрати майбутніх періодів (невиробничий норматив). На відміну від методу прямого розрахунку, який є досить трудомістким, економічний метод не потребує виконання складних розрахунків. Метод прямого розрахунку застосовується на нових п-вах, а також тоді, коли необхідно проаналізувати стан оборотних коштів з метою виявлення непотрібних, надлишкових, неліквідних виробничих запасів; резервів скорочення тривалості виробничого циклу; причин нагромадження готової продукції на складах. Економічний метод розрахунку нормативу оборотних коштів застосовується на діючих п-вах. Економічний метод доцільно

 
 

Цікаве

Загрузка...