WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

залишків нереалізованої продукції). Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмірприбутку, що включається в ціну виробів. За умов формування ринкової економіки державного регулювання рентабельності продукції, як правило, уже нема.
24. Рентабельність продукції, п-ва.
Прибуток - це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу п-ва, що характеризує його винагороду за ризик підприємницької діяльності. Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи п-ва, отриманий прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами. Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Різні варіанти рішень, що приймаються при визначенні прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності, зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності: 1) обчислення рент-ті окремих видів продукції (робіт, послуг) може ґрунтуватися на показниках прибутку від їх реалізації ділимо на поточні витрати, що можуть братися в таких варіантах: собівартість продукції (виробнича); собівартість продукції за виключенням матеріальних витрат (заново створена вартість); вартість продукції в цінах виробника (вартість за мінусом непрямих податків). 2) Для розрахунку рівня рентабельності п-в можуть вико-ристовуватися: загальний прибуток; прибуток від основної операц. д-ті. При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, поточними витратами (собів-ть) або обсягом реал-ції за цінами вир-ка. 3) Для розрахунку рентабельності галузей економіки береться загальна сума прибутку, отримана п-вами, об'єднаннями, іншими госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь економіки, що зіставляється з авансованою вартістю, поточними витратами або обсягом реал-ції.
25. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність п-в.
В Україні використ. три види непрямих податків: акц. збір (специфіч. акциз), ПДВ (універс. акциз), ввізне (імпортне) мито.Не-прямі податки включ. у ціни товарів, що ре-алізуються; робіт, що виконуються; послуг, що надаються. Отже, ці податки є ціноутво-р. елементом і можуть суттєво вплив. на заг. рівень цін.Достатньо складним є вплив не-прямих податків на фінансову діяльність су-б'єктів господарювання. Останні є платника-ми непрямих податків, коли вони купують товари, роботи, послуги. Водночас суб'єк-ти господарювання, реалізуючи товари, ро-боти, послуги, у складі виручки від реаліза-ції одержують на свої рахунки певні суми непрямих податків, сплачених покупцями (споживачами). Ці суми підлягають перера-хуванню в бюджет. При цьому вплив непря-мих податків на фінансову діяльність суб'єк-тів господарювання залежить від багатьох обставин і чинників. Цей вплив можна роз-глядати у двох аспектах. По-перше, цей вплив зв'язаний зі сплатою непрямих подат-ків у процесі придбання товарно-матеріаль-них цінностей, оплати виконаних робіт і отриманих послуг. У цьому разі необхідно врахувати такі чинники: умови оплати, об-сяги придбання, ставки й пільги щодо пода-тків, джерела і терміни відшкодування спла-чених податків. По-друге, цей вплив пов'я-заний із надходженням непрямих податків на рахунки суб'єктів господарювання, які ре-алізують товари, роботи, послуги. У цьому разі можуть впливати такі чинники: умови реалізації та оплати, обсяги й напрямки реа-лізації, ставки й пільги щодо податків, тер-міни сплати податків у бюджет. Вплив не-прямих податків на фінансову діяльність, фінансовий стан суб'єктів господарювання залежно від сфери їхньої діяльності виявля-ється по-різному. Тому є певні особл-ті впливу непр. под. на діяльність п-в виробн. сфери (з урахув. галузі); тих, які займаються торг.-посередн. діяльністю; тих, що надають посл. (в тому числі фін.).
26. Порядок розрахунку і сплати ПДВ в бюджет
ПДВ домінує серед непрямих податків, що надходять до бюджету. Тобто це пода-ток, який виконує яскраво виражену фіскаль-ну функцію Сума ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет суб'єктом господарювання - пла-тником податку, визначається як різниця між загальною сумою його податкових зо-бов'язань з ПДВ, що виникли у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою податкового кре-диту, що сформувався протягом того самого періоду. ПДВ, що включається в ціну, ви-значається у відсотках до обороту, що включає митну вартість придбаних товарів, ввізне мито, акцизний збір (якщо це підакци-зний товар). ПДВ, що включається в ціну, розраховується виходячи з відсоткової став-ки податку до ціни виробника і суми акциз-ного збору, включеного в ціну. Терміни сплати ПДВ у бюджет. Вибираючи подат-ковий період, платник має врахувати мож-ливість отримання бюджетного відшкоду-вання податкового кредиту. Таке відшкоду-вання безпосередньо зв'язане з податковим періодом. Для платників податку, в яких об-сяг операцій, що оподатковується, за попе-редній календарний рік перевищує 7200 не-оподаткованих мінімумів доходів громадян, оподатковуваний (звітний) період дорівнює календарному місяцю. При цьому сплата ПДВ має здійснюватися не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом. Плат-ники податку, що в них обсяг оподатковува-них операцій є меншим, ніж вказано вище, самі визначають податковий період. Він мо-же дорівнювати календарному місяцю або кварталу. Заяву про своє рішення платник податку подає в податковий орган за місяць до початку календарного року. Протягом календарного року можлива заміна кварта-льного податкового періоду на місячний за заявою платника податку. Платник ПДВ, що використовує квартальний податковий період, але здійснює експортні операції з продажу товарів (робіт, послуг), може оде-ржувати бюджетне відшкодування частини податкового кредиту за результатами двох перших місяців кварталу.
27. Сутність і значення оборотних коштів
В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних коштів. Найчастіше можна натрапити на два визначення оборотні коштів. По-перше, оборотні кошти - це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперерв-ного в-ва та реалізації виготовленої продукції. По-друге, оборотні кошти - це активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші. У виробничій сфері оборотний капітал (оборотні кошти) авансується в оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Таким чином, оборотний капітал (оборотні кошти) - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забез-печення безперервності процесу в-ва, реалізації продукції та отримання прибутку. Система організації оборотних коштів побудована на певних принципах.1)надання п-вам самостійності щодо розпорядження, управління оборотними коштами. Це означає оперативну самостійність у використанні оборотних коштів; 2)визначення планової

 
 

Цікаве

Загрузка...