WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

фінансово-інвестиційної діяльності", відокремивши його від розділу "Доходи від позареалізаційних операцій".Трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато п-в поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю: купівлею і продажем цінних паперів, укладанням тим-часово вільних коштів на депозитні рахунки, лізингом; наданням майна в оренду; валютними та іншими операціями з метою отримання додаткових доходів. Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках п-в і є мірою розвитку ринкової інфра-структури, особливо фінансового ринку. Ці доходи зростатимуть. Доходи від фінансових інвестицій справляють прямий, безпосередній вплив на формування балансового прибутку.
18. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг.
Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів. Від величини виручки залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчас-ність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в кінцевому рахунку позначається на фінансовому результаті діяльності п-ва. Виручка від реалізації продукції- це сума-коштів, які надійшли на рахунок п-ва за реалізовану продукцію. Вона є основним джерелом грошових доходів і фінансових ресурсів п-в. Виручка від реалізації продукції є фінансовою категорією, яка виражає грошові відносини між постач. і споживачами товару. Процес в-ва завершується доведенням продукції до споживача. Реалізація продукції (Т - Г') - це кінцева стадія кругообігу коштів п-ва (Г - Т ... В ... Т' - Г'), яка є його важливим показником. Рух товарів і коштів створює основу економічних відносин між постачальниками, посередниками і по-купцями. Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від:1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації;2) рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.
30. Доходи від інвестиційної діяльності.
Прибуткове інвестування грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку. Купуючи акції, облігації інших п-в, необхідно виходити з того, що інвестувати треба тільки надлишкові фінансові ресурси. При цьому в п-ва мають бути готівкові кошти на випадок надзвичайних обставин. Ця готівка може бути у формі грошового залишку на банківських рахунках або у високоліквідних цінних паперах (державних облігаціях, казначейським зобов'язаннях). Перш ніж придбати акції (облігації) будь-якого п-ва, необхідно всебічно вивчити його діяльність, проаналізувати її фінансові результати. Цінність акцій визначається тими доходами, котрі очікуються п-вом у майбутньому, а не рівнем дивідендів, обіцяних у рекламних проспектах. Не рекомендується давати згоду, маючи лише неперевірену інформацію про стан справ того п-ва, цінні папери котрого планується придбати. Не можна купувати акції фірм, які не публікують звітів про свої доходи. П-вам не рекомендується відмовлятися від придбання акцій (облігацій) тільки через невисокі дивіденди. Іноді ліпше погодитись на порівняно невисокі дивіденди, якщо при цьому забезпечується стабільність і тривалість їх отриманню. Тимчасово вільні грошові засоби п-ва можуть вкладати на депозитні рахунки в комерційні банки під обумовлений відсоток. депозитні рахунки в комерційні банки під обумовлений відсоток. П-ва отримують доходи від таких видів фінансової діяльності:1)придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;2)продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів;3)цільові грошові вклади;4)валютні операції;5)пайові внески, часткова участь у діяльності інших п-в;6)надання позик;7)лізингові операції.
21. Економічний зміст прибутку.
Прибуток є однією з основних категорій товарного в-ва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного в-ва. Поява прибутку безпосередньо пов'язана з появою категорії "витрати в-ва". Прибуток - це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується п-вом, яка залишається після покриття витрат в-ва. Відособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції. Додатковий продукт - це вартість, створювана виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важ-ливих умов їхнього успішного розвитку. Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. П-во одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми. Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необ-хідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма прояву вартості додаткового продукту. Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері в-ва й розподілу ВВП. Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності п-в як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку п-в залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.
22. Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції.
Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб'єктів господарювання. Прибуток є складовою частиною виручки від реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на поточний рахунок п-ва фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку. Реально формування прибутку на п-ві відбувається в міру реалізації продукції. Згідно із законодавчими актами України момент реалізації визначається за датою відвантаження продукції (товарів), а для робіт (послуг)-за датою фактичного виконання (надання) таких, або за датою зарахування коштів покупця на банківський рахунок постачальника. Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівар-тості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу в-ва, залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції).
Треба звернути увагу на те, що зміна обсягу в-ва, залишків нереалізованої продукції справляють вплив не тільки на обсяг реалізації продукції, а й на її собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати (за зміни обсягу в-ва продукції); витрати на зберігання продукції, інші витрати (за зміни

 
 

Цікаве

Загрузка...