WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

вимагати сплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала вексель, у відповіднийстрок і у відповідному місці.
Векселі різняться за емітентом, угодами, які вони обслуговують, суб'єктом, що здійснює оплату, наявністю застави, порядком оплати, можливістю передавання іншій особі, місцем платежу, формою пред'явлення та іншими ознаками. Векселі казначейські - один із видів державних цінних паперів, які випускаються для покриття видатків державного бюджету. Приватні векселі емітуються корпораціями, фінансовими групами, комерційними банками. Фінансовий вексель має в своїй основі депозитну природу. в основному використовується для мобілізації грошових ресурсів. Товарний (комерційний) вексель використовується для кредитування торговельних операцій.
Простий (соло-вексель) виписується і підписується боржником (векселедавцем) і є його борговим зобов'язанням оплатити кредитору вказану суму в установлений час. Переказний вексель - це документ, який регулює вексельні відносини трьох сторін: кредитора, боржника і отримувача платежу. Забезпечений вексель - це вексель, гарантований заставою, яка надається кредиторові, банку або продавцю доти, доки борг не буде сплачено. Векселі на пред'явника - це такі векселі, що оплачуються негайно після прийняття їх дебітором. Вексель, що оплачується в тер-мін, указаний у документі, називається строковим. Доміцильований вексель - це такий, у якому застережено, що даний вексель підлягає сплаті третьою особою - доміцилянтом за місцем проживання платника (або в іншому місці). Конкретне місце платежу вказується на векселі векселедавцем і пред'являється до оплати доміцилянту, який не є відповідальною особою за векселем, тобто не несе жодної відповідальності, якщо платіж не буде здійснено.Вексель може існувати в паперовій або без паперовій формі - як записи на електронних рахунках.
16. Готівково-грошові розрахунки та сфера їх використання.Організація готівково-грош. розрахунків п-ва.
Касові операції п-ва пов'язані як з прийняттям, так і з видачею готівки. Порядок ведення касових операцій регламентується НБУ і поширюється на всі п-ва незалежно від форм власності і виду діяльності, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (крім банків і підприємств зв'язку). Усі п-ва, які мають поточні рахунки в банку, зобов'язані саме там зберігати свої кошти. Отримувати готівку з власного рахунка, як зазначалось, п-ва можуть не тільки на заробітну плату, матеріальне заохочення, на відрядження та загальногосподарські витрати, а й на інші цілі (розрахунки за сировину, матеріали, товари тощо). Отримання готівки з поточного рахунка здійснюється з викорис-танням грошового чека. Розрахунки готівкою п-вами всіх видів діяльності та форм власності проводяться з оформленням таких документів: податкових накладних, прибуткових і видаткових касових ордерів, касового або товарного чека, квитанції, договору купівлі-продажу, актів про закупівлю товарів, виконання робіт (надання послуг) або інших документів, що засвідчують факти якоїсь діяльності, що підлягає оплаті. Форми податкової накладної, ведення книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), порядок їх заповнення, а також систему обліку цих операцій визначає Державна податкова адміністрація. Усім п-вам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою, встановлюються ліміти залишку готівки в касі. Цей ліміт для кожного п-ва визначається комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки роботи п-ва, відстані його від установи банку, розміру касових оборотів, установлених строків і порядку передав. готівки в банк.
П-ва мають право мати в своїх касах готівку в межах лімітів. Нова редакція постанови НБУ від 11 листопада 1998 р. № 473 внесла відповідні зміни і до регулювання ліміту готівки на підпр.
Якщо п-во має податкову заборгованість і одночасно здійснює розрахунки готівкою (крім розрахунків із податків і обов'язкових платежів), сума тих коштів ураховується як фактичні залишки готівки в касі з наступним їх порівнянням з встановленим лімітом каси. На порушників цього положення накладається штраф за перевищення ліміту каси. Приймання готівки касами підпр. проводиться за відповідно оформленими (підписаними гол. бухгалтером або особою, ним уповноваженою) прибутк. касовими ордерами. Видача готівки касами підприємств здійсн. за видатковими касовими ордерами або за належно оформленими платіжними (розрах.-платіж.) відомостями.
Усі надходж. й видачі готівки в нац. валюті п-ва реєструють у касовій книзі. Приймання та облік готівки п-вами сфери торгівлі, громадського харчув. та послуг, тобто здійснення роз-рах. з населенням, проводиться із застосув. електронних контрольно-касових апаратів або товарно-касових книг. Порядок застосув. ЕККА визначається Держ. податкового адмін-цією. Відповідальність за дотримання касової дисципліни покладається на кер-ків підпр., гол. бухгалтерів, кер-ків фін. служб і касирів.
17. Економічна характеристика та класифікація грошових надходжень за видами діяльності.
У процесі виробничо-господарської діяльності п-в постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у в-во з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів п-в. Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат в-ва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою сто-роною діяльності п-в. Вхідні грошові потоки п-в за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому п-в і, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми п-ва. У світовій практиці 60-70 % фінансових ресурсів надходить на п-ва за рахунок внутрішніх джерел. Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку і звітності включають:1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;2) виручку від іншої реалізації;3) доходи від фінансових інвестицій;4) доходи від інших позареалізаційних операцій. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від основної діяльності п-в. Тому на неї припадає найбільша частка внутрішніх грошових надходжень.
П-ва можуть реалізовувати продукцію допоміжного в-ва, підсобного сільського господарства, непотрібну й надлишкову сировину, напівфабрикати та інші матеріали, основні засоби, що вибули з в-ва, нематеріальні активи та інше майно. Саме такі грошові надходження п-в відображаються у розділі "Виручка від іншої реалізації". За ринкової економіки, коли функціонує і розвивається фінансовий ринок, а п-ва здійснюють фінансові інвестиції, доцільно ввести в класифікацію грошових надходжень новий розділ - "Доходи від

 
 

Цікаве

Загрузка...