WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільногофінансового стану.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.
57. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану.Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану п-ва є дані:1)балансу; 2)звіту про фінансові результати; 3)звіту про рух грошових коштів; 4)звіту про власний капітал; 5)дані статистичної звітності та оперативні дані. Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану п-в, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі п-ва, а отже е відкритою.
Кожне п-во розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та ре-гулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й "ноу-хау". Відповідно до чинного законодавства України п-во має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник п-ва. Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємозв'язані один з одним. Їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану п-ва залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту. У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу. Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та порівнянну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності п-ва, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу.Фінансова звітність має бути підготовлена та надана користувачам у певні терміни, які визначаються чинним законодавством. У разі надмірної затримки в наданні звітної інформації вона може втратити свою актуальність. Дані фінансової звітності є підставою не тільки для оцінки результатів звітного періоду, а й для їх прогнозування. Так, інформація щодо фінансового стану та результатів діяльності часто використовується як підстава для прогнозування майбутнього фінансового стану.
58. Оцінка показників ліквідності балансу.
Ліквідність п-ва - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Ліквідність п-ва характеризується співвідношенням вели-чини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.
Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності. Про незадовільний стан ліквідності п-ва свідчитиме той факт, що потреба п-ва в коштах перевищує їх реальні надходження. Щоб визначити, чи достатньо в п-ва грошей для погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів. Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості п-ва. Необхідно визначити, чи є вона "стійкою" (наприклад, борг постачальнику, з яким існують довгострокові зв'язки), чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув. Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів. Результати роз-раховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.
59. Оцінка платоспроможності під-ва.
Платоспроможність характеризує спроможність п-ва своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни до сплати. Аналіз платоспроможності п-ва доцільно здійснювати, як за поточний, так і на прогнозований період. Поточну платоспроможність доцільно оцінювати на підставі звітного балансу, порівнюючи платіжні засоби з терміновими зобов'язаннями з використанням платіжного календаря. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності п-ва і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника - 0,2.
60. Система показників фінансової стійкості під-ств та їх оцінка.
Фінансову стійкість п-ва тісно пов'язано із перспективною його платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості п-ва на відповідну перспективу. Оцінка фінансової стійкості п-ва має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів п-ва і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності п-ва цілям його статутної діяльності. Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі типи фінансової стійкості п-ва: Коефіцієнт визначається як відношення розрахункової ліквідаційної вартості на 1 січня минулого року до такої самої вартості на початку періоду, що аналізується:1)абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) - коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати; 2)нормально стійкий фінансовий стан - коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго-строковими позиковими джерелами; 3)нестійкий фінансовий стан - коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат; 4)кризовий фінансовий стан - коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і п-во перебуває на межі банкрутства. Фінансове стійким можна вважати таке п-во, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями. Оцінку фінансової стійкості п-ва доцільно здійснювати поетапно, на підставі комплексу показників.
Показники фінансової стійкості під-ва: 1)Коефіцієнт автономії (незалежності); 2)Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів: а)Фактичний б)Нормативний; 3)Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу; 4)Коефіцієнт маневреності власних коштів; 5)Коефіцієнт реальної вартості основних засобів та майна п-ва; 6)Рівень довгострокової платоспроможності.

 
 

Цікаве

Загрузка...