WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

Шпаргалка на екзамен з фінансів - Реферат

виробів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно від їхньої вартості;4) спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їхньої вартості і терміну служби;5) формений одяг, призначений для видачі працівникам п-ва,незалежно від вартості й терміну служби.
Виробничі основні фонди є частиною основних фондів, яка бере участь у процесі в-ва тривалий час, зберігаючи при цьому на-туральну форму. Вартість основних виробничих фондів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі фонди через капітальні вкладення. Невиробничі основні фонди - це житлові будинки та інші об'єкти со-ціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються у господарській діяльності і перебувають на балансі п-ва.На відміну від виробничих основних фондів невиробничі основні фонди не беруть участі в процесі в-ва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за ра-хунок прибутку, який залишається в розпорядженні п-ва.
50.51, Показники стану і ефективності використання основних фондів.
Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об'єднати в три групи, які характеризують:
1) забезпечення підприємства осн. засобами;
2) стан основних засобів;
3) ефективність використання осн. засобів.
До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства.
Фондомісткість: Фм=Фк/Вп
де Фк - балансова вартість осн. засобів;
Вп - вартість виробленої продукції,
Фондоозброєність: Фо= Фк/ч
де Фк - балансова вартість осн.засобів;
ч - середньооблікова чисельність працівників.
Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства:
Крв=Фз/М
де Фз - залишкова вартість осн. виробничих фондів;
М - вартість майна підприємства.
Стан основних виробничих засобів характеризують через такі коефіцієнти: зносу основних засобів; придатності; оновлення; вибуття (приросту) основних засобів.
Коефіцієнт зносу: Кз= Зо / Фк
де Зо - сума зносу основних засобів;
Фк - балансова вартість основних засобів.
Коефіцієнт придатності основних засобів:
Кп = 1 - Кз, або Кп = 100% - Кз,
Коефіцієнти оновлення та вибуття:
Ко = Фу / Фк ; Кв = Фв / Фк
де Фу - вартість введених основних засобів за звітний період;
Фв - вартість виведених основних засобів за звітний період.
Коефіцієнт приросту основних засобів:
Кр = ( Фу-Фв ) / Фк
До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів, належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних засобів.
Фондовіддача: Фв = Вп / Фк
Рентабельність: Рф = ( Пз / Фк )100%
де Пз - заг. прибуток за звітний період;
Абсолютним показником ефективності використання основних засобів є сума прибутку на одну гривню основних засобів.До показників ефективності використання основних засобів можна також віднести показник питомої ваги активної частини основних засобів у їх загальній сумі.
52. Знос та амортизація основних фондів.
Розрізняють два види зносу основних фондів-фізичний і моральний.
Фізичний знос - це поступова втрата основними фондами споживної вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх окремих елементів. Фізичний знос залежить від багатьох факторів, зокрема: особливостей технологічного процесу; якості обслугову-вання основних фондів; кваліфікації робітників та їхнього ставлення до основних фондів у процесі використання, інтенсивності та умов їх використання. Розрізняють повний і частковий знос основних фондів. Повний знос передбачає повну заміну зношених основних фондів через нове капітальне будівництво або придбання нових основних фондів. Частковий знос компенсується здійсненням капітального ремонту основних фондів. Моральний знос - це знос основних фондів унаслідок створення нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування. Поява досконаліших видів устаткування з підвищеною продуктивністю робить економічно доцільною заміну діючих основних фондів іще до їх фізичного зносу. Моральний знос зменшує вартість основних виробничих фондів через скорочення суспільне необхідних витрат на їх відтворення. Сума нарахованого зносу характеризує стан основних виробничих фондів. Вирахуванням з первісної (відновлюваної) вартості основних виробничих фондів суми зносу визначають залишкову вартість основних виробничих фондів. Сума нарахованої амортизації береться за вартість фізичного зносу. Амортизація - це процес поступового перенесення вартості основних виробничих фондів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами амортизаційних відрахувань, установленими законодавчими актами. Амортизаційні відрахування включаються до складу валових витрат в-ва й обігу, що беруться для обчислення оподатковуваного прибутку.
54. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.
П-ва мають право самостійно застосовувати метод прискореної амортизації. Завдяки прискореній амортизації зменшуються витрати від морального старіння основних виробничих фондів. Сутність прискореного методу нарахування амортизації полягає в тім, що без скорочення встановлених нормативних строків служби основних фондів п-вам дозволяється протягом двох років проводити амортизаційні відрахування в підвищених розмірах, але з відповідним зниженням їх у наступні роки. Унаслідок зростання амортизаційних відрахувань знижується розмір оподатковуваного прибутку, а отже, і величина податку на прибуток. Одночасно зменшується прибуток від реалізації товарної продукції. Суми амортизаційних відрахувань (А) звітного періоду визначаються множенням норм амортизації (Н) на балансову вартість груп основних фондів (Ба) на початок звітного періоду: А = (Ба*Н) / 100%.
Облік основних фондів, до яких застосовується прискорена амортизація, ведеться окремо за кожним об'єктом. При цьому амортизаційні відрахування нараховуються на таку балансову вартість, яка дорівнює первісній вартості цих об'єктів, збільшеній на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням таких фондів.
56. Оцінка фінансового стану під-ва, її необхідність та значення.
Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених

 
 

Цікаве

Загрузка...