WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах - Дипломна робота

(-624) = -1016 тис. грн.
5. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції.
(2.7)
Приклад. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції.
?РSQ = 44256 - 54647 = -7 тис. грн.
6. Сукупний вплив чинників на прибуток від реалізації продукції.
?РТ = ?РР + ?РQ + ?РQ` + ?РS + ?РSQ = 2036 + 2043 + 58,6 - 1016 - 7 = 3115 тис. грн.
7. Загальне збільшення операційного прибутку.
?Р = Р1 - Р0 = ?РТ + ?РО (2.8)
де Р1 - операційний прибуток за звітний період; ?Р0 - збільшення інших операційних доходів.
Приклад. Загальне збільшення операційного прибутку.
?Р = 3115 + 18 = 3133 тис. грн.
Структуру змін операційного прибутку за чинниками з числовими абсолютними показниками і у відсотках наведено на рис. 2.2
Збільшення операційного прибутку до 3133 тис. грн. пояснюється збільшенням прибутку від реалізації продукції та збільшенням інших операційних доходів. Вирішальними чинниками збільшення прибутку від реалізації продукції були такі:
" підвищення цін на реалізовану продукцію (за умови виключення впливу інших чинників цей чинник сприяв би збільшенню операційного прибутку в 10,8 раз порівняно з фактичним рівнем);
" збільшення собівартості реалізованої продукції (внаслідок дії цього чинника за умови незмінності інших чинників операційний прибуток зменшився б майже в 10 разів порівняно з фактичним рівнем).
Оскільки ціни на реалізовану продукцію підвищились більше ніж її собівартість, то прибуток у загальному підсумку збільшився.
2.3 Організація процесу управління прибутком на підприємстві
Керівнику будь-якого підприємства на практиці приходиться приймати безліч різноманітних управлінських рішень. Кожне прийняте рішення, що стосуються ціни, витрат підприємства, обсягу і структури реалізації продукції, в остаточному підсумку позначається на фінансових результатах підприємства. Простим і дуже точним способом визначення взаємозв'язку і взаємозалежності між цими категоріями є встановлення точки беззбитковості - визначення моменту, починаючи з якого доходи підприємства цілком покривають його витрати.
На підприємстві, що аналізується, одним з інструментів менеджерів у процесі управління прибутком є аналіз беззбитковості виробництва чи аналіз співвідношення "витрати - обсяг - прибуток" (Cost - Volume -Profіt; CVP - аналіз).
Цей вид аналізу є одним з найбільш ефективних засобів планування, прогнозування і, відповідно, управління діяльністю підприємства. Він допомагає керівникам підприємств виявити оптимальні пропорції між перемінними і постійними витратами, ціною й обсягом реалізації, мінімізувати підприємницький ризик.
Ключовими елементами аналізу співвідношення "витрати - обсяг - прибуток" виступають маржинальний доход, поріг рентабельності (точка беззбитковості), виробничий левередж і маржинальний запас міцності.
Маржинальний доход - це різниця між виручкою підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою перемінних витрат.
Поріг рентабельності (точка беззбитковості) - це показник, що характеризує обсяг реалізації продукції, при якому виручка підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) дорівнює всім його сукупним витратам, тобто це той обсяг продажів, при якому підприємство не має ні прибутку, ні збитку.
Виробничий левередж - це механізм управління прибутком підприємства в залежності від зміни обсягу реалізації продукції (робіт, послуг).
Маржинальний запас міцності - це процентне відхилення фактичної виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) від граничного виторгу (порога рентабельності).
Для проведення аналізу беззбитковості виробництва необхідною умовою є розподіл витрат підприємства на постійні і перемінні. Як відомо, постійні витрати не залежать від обсягу виробництва, а перемінні - змінюються з ростом (зниженням) обсягу випуску і продажів. Для розрахунку розміру виручки, що покриває постійні і перемінні витрати, виробничі підприємства у своїй практичній діяльності використовують такі показники, як величина і норма маржинального доходу.
Величина маржинального доходу показує внесок підприємства в покриття постійних витрат і одержання прибутку.
Існує два способи визначення величини маржинального доходу. При першому способі з виторгу підприємства за реалізовану продукцію віднімають усі перемінні витрати, тобто всі прямі витрати і частину накладних витрат (загальновиробничі витрати), що залежать від обсягу виробництва і відносяться до категорії перемінних витрат. При другому способі величина маржинального доходу визначається шляхом додавання постійних витрат і прибутку підприємства.
Під середньою величиною маржинального доходу розуміють різницю між ціною продукції і середніх перемінних витрат. Середня величина маржинального доходу відбиває внесок одиниці виробу в покриття постійних витрат і одержання прибутку.
Нормою маржинального доходу називається частка величини маржинального доходу у виторзі від реалізації (для окремого виробу) чи частка середньої величини маржинального доходу в ціні товару.
Використання цих показників допомагає швидковирішити деякі задачі, наприклад, визначити розмір прибутку при різних обсягах випуску.
Розглянемо практику застосування даної методики ДП "Арго" на конкретних прикладах. В цих прикладах, для полегшення розрахунків, використовуються два низь витратні вироби ДП "Арго" - контролери FEC і ІРС. Даний аналіз проводиться також і по всій іншій продукції підприємства, проте обсяги даної роботи не дозволяють навести розрахунки по всьому асортименту продукції. Тут наведено методику, яка ілюструється конкретними прикладами.
Приклад 1. ДП "Арго" складає і продає контролери FEC, середні перемінні витрати на виробництво і збут якого складають 10 грн. за 1 виріб. Пристрій продається за ціною 15 грн.. Постійні витрати підприємства на місяць складають 15 тис. грн. Розрахуємо, яку прибуток може одержати підприємство на місяць, якщо воно продає напоїв в обсязі 4000, 5000, 6000 виробів.
Оскільки постійні витрати підприємства не залежать від обсягу випуску, знайдемо величину маржинального доходу і прибуток (як різниця між величиною маржинального доходу і сумою постійних витрат) для всіх трьох варіантів (табл. 2.5).
Тому як середня величина маржинального доходу однакова для всіх трьох варіантів, розрахунок прибутку можна спростити. Визначимо прибуток підприємства при будь-якому обсязі випуску. Для цього:
" помноживши середню величину маржинального доходу на обсяг випуску, одержимо загальну величину маржинального доходу;
" від загальної величини маржинального доходу віднімемо постійні витрати.
Таблиця 2.5
Прибуток підприємства при різних обсягах випуску, грн.
Показники Об'єм випуску
4000 5000 6000
1. Виручка від реалізації 60000 75000 90000
2. Перемінні витрати 40000 50000 60000
3. Маржинальний доход (п.1-п.2) 20040 25000 30000
4. Постійні витрати 15000 15000 15000
5. Прибуток (а.3 - п.4) 5000 10000 15000
Середня величина маржинального доходу 5 5 5
Наприклад, який прибуток одержить підприємство, якщо виробить і продасть 4800 контролерів FEC?
Величина маржинального доходу для даного

 
 

Цікаве

Загрузка...