WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міжнародні розрахунки та платіжний баланс - Реферат

Міжнародні розрахунки та платіжний баланс - Реферат

в США.
Е. Компенсуючі статті:
переоцінка золотовалютних резервів, розподіл і використання СДР (СПЗ).
F. Надзвичайне фінансування
G. Зобов'язання, що становлять валютні резерви іноземних офіційних органів.
Підсумок А + В + С + D + Е + F + G відповідає концепції офіційних розрахунків у США.
Н. Підсумкова зміна резервів:
СДР (СПЗ);
резервна позиція в МВФ;
інші вимоги;
кредити МВФ.
Прийнята МВФ система класифікацій статей платіжногобалансу використовується країнами-членами Фонду як основа національних методів класифікації. Однак платіжні баланси промислово розвинутих країн і країн, що розвиваються, суттєво відрізняються як за методикою складання, так і за змістом. Схеми платіжних балансів, прийнятих сьогодні МВФ і ОЕСР, ураховують спільні риси, притаманні всім розвинутим країнам, і водночас дають змогу кожній країна вносити свої корективи.
Стан рівноваги платіжного балансу
Фактори, що впливають на платіжний баланс:
Нерівномірність економічного й політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція.
Циклічні коливання економіки.
Зростання закордонних державних витрат, пов'язаних з мілітаризацією економіки й військовими витратами.
Посилення міжнародної фінансової взаємозалежності.
Зміни в міжнародній торгівлі.
Вплив валютно-фінансових факторів.
Негативний вплив інфляції.
Торговельно-політична дискримінація певних країн.
Надзвичайні обставини - неврожай, стихійні лиха, катастрофи.
Загальні умови, що повинні виконуватись для досягнення рівноваги платіжного балансу:
Нульове сальдо, тобто рівність дебету та кредиту в базисному балансі чи балансі офіційних розрахунків.
Повна зайнятість по країні.
Відсутність серйозних обмежень на міжнародні операції.
Оцінка позицій платіжного балансу
Оцінка позицій платіжного балансу країни потребує обов'язкового вивчення структури, характеристик і економічних факторів, що впливають на міжнародні потоки операцій.
Таблиця 24
Аналіз характеристик і структури платіжного балансу [7, С. 65]
Метод оцінки Метод аналізу Метод, що використовується
аналітиками
1. Характеристики операцій, що проводяться
А. Статичний
Взаємозв'язок між категоріями рахунків 1. Оцінити ефективність фінансування поточного дефіциту за рахунками.
2. Проаналізувати ступінь від-хилення позицій платіжного балансу від стану рівноваги (базисного балансу)
В. Динамічний Послідовні періоди часу 1. Визначити, що відбувається: погіршення чи покращання балансу поточних операцій
2. Визначити ефективність еко-номічної політики уряду (постійне погіршення торгового балансу)
3. Проаналізувати можливі зменшення міжнародної кредитоспроможності країни.
4. Скласти прогнози високого чи низького курсу національної валюти
2. Структурний Чотири фази розвитку. До ключових змінних належать: торговий баланс, баланс з довгострокового капіталу, баланс за доходом від зарубіжних інвестицій 1. Визначити, у якій фазі розвитку платіжного балансу знаходиться держава на даний момент.
2. Визначити, чи є задовільними взаємозв'язки між ключовими змінними для даної фази розвитку
Платіжний баланс будь-якої країни підлягає процесу безперервної правки, необхідність якої пояснюється впливом різних економічних факторів на платіжний баланс.
Таблиця 25
Характеристика економічних факторів, що впливають на платіжний баланс держави
Економічні фактори Спосіб впливу
Темп інфляції У результаті надмірного підвищення цін товари та послуги, що виробляються в країні, стають надмірно дорогими для покупців-нерезидентів. Як наслідок, скорочується рівень експорту. Одночасно, унаслідок підвищення рівня цін, імпортні товари стають все більш привабливими для покупців порівняно з товарами, що виробляються в цій країні. Це сприяє збільшенню обсягу імпортних операцій
Реальний ріст ВВП Високі темпи зростання ВВП приводять до збільшення об'ємів імпорту товарів та послуг. Ця тенденція пояснюється тим, що високі темпи зростання ВВП означають, що підвищується рівень прибутків у середині країни, частина яких може бути використана на імпорт. Низькі темпи росту ВВП, навпаки, призведуть до зниження рівня імпорту товарів та послуг
Процентні
ставки Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що вливаються в ринок облігацій і використовуються для інвестицій у грошовий ринок. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати зростання припливу капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. І навпаки, якщо процентні ставки знижуються, слід очікувати відпливу капіталу, оскільки фінансові центри інших країн стають більш привабливими для інвесторів
Валютний курс "спот" Валютний курс "спот" впливає на:
Відносну вартість імпортних товарів порівняно з вартістю товарів, вироблених в самій країні.
На відносну вартість експортних товарів порівняно з товарами інших країн (у країнах-імпортерах). Високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій. І навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту
Література
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч-ник. - 2-ге вид., перероб. й допов. - К.: Знання: КОО, 1999. - С. 155-171.
2. Бункина М. К., Семенов А. М. Основы валютных отношений: Учеб. пособие. - М.: Юрайт, 1998. - С. 83-94.
3. Валютный рынок и валютное регулирование. Учеб. пособие / Под ред. И. Н. Платоновой. - М.: БЕК, 1996. - С. 285-297.
4. Доменик Сальваторе. Международная экономика: Пер. с англ. / Под ред. проф. Г. Н. Котова. - М., Ин-т внеш. экон. связей и управления, 1998. - С. 415-440.
5. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учеб. для вузов: Пер. с англ. / Под ред. В. П. Колесова, М. В. Кулакова. - М.: МГУ: ЮНИТИ, 1997. - С. 301-334, 436-482.
6. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. О. В. Ивановой. - М.: Прогресс, 1992. - С. 309-324.
7. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с англ. - М.: ООО Изд.-консалт. комп. "ДеКА", 1998. - С. 52-81.
8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С. 122-180, 211-240.
9. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; за заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.
10. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с франц. / Общ. ред. Н. С. Бабинцевой. - М.: Прогресс: Универс, 1994. - 496 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...