WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКраєзнавство, Eтнографія → Землезнавство і краєзнавство - Курсова робота

Землезнавство і краєзнавство - Курсова робота

Теми практичних занять

1.

Земля і Всесвіт.

2 год.

2.

Загальна характеристика Землі як планети.

4 год.

3.

Внутрішня будова Землі. Рельєф земної поверхні.

2 год.

4.

Мінерали та гірські породи.

2 год.

5.

Форми рельєфу земної поверхні.

4 год.

6.

Поняття про гідросферу. Світовий океан.

2 год.

7.

Води суші.

4 год.

8.

Поняття про атмосферу. Нагрівання атмосфери. Вода в атмосфері.

2 год.

9.

Тиск атмосфери. Циркуляція атмосфери. Погода і клімат.

4 год.

10.

Біосфера. Географічна оболонка. Людина і природа

2 год.

Завдання для самостійної роботи

1. Географічні наслідки річного руху Землі: зміна пір року, сезонні ритми в природі, теплові пояси. — 2 год.

2. Зовнішні процеси, що змінюють поверхню Землі. Вивітрювання та його роль у зміні земної поверхні. Рельєфоутворююча роль вітру, снігу, льоду, текучих і підземних вод. — 2 год.

3. Мінерали, їх фізичні властивості. Різноманітність мінералів та їх господарське значення. Гірські породи. Класифікація гірських порід за способом утворення: магматичні (інтрузивні та ефузивні); осадові (уламкові, органогенні, хімічні); метаморфічні. — 7 год.

4. Рельєф, як результат взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів. Головні планетарні форми рельєфу — виступи материків і западини океанів. — 2 год.

5. Біологічні та геологічні ресурси океану, їх використання та охорона. — 2 год.

6. Значення гідросфери в житті і розвитку географічної оболонки. Охорона вод суші і океану від забруднення. — 2 год.

7. Основні закономірності розподілу опадів на земній поверхні. Коефіцієнт зволоження. — 2 год.

8. Клімат. Кліматоутворчі фактори: сонячна радіація, підстилаюча поверхня, циркуляція атмосфери. Типи клімату. Охорона атмосфери від забруднення, проблеми озонового шару Землі. — 4 год.

9. Природні зони України: мішані ліси, лісостеп, степ. Характеристика зон: географічне положення, особливості рельєфу і клімату, зональний тип ґрунтів, загальна характеристика рослинного і тваринного світу, проблеми раціонального використання і охорони природних ресурсів зон у процесі господарської діяльності. — 4 год.

10. Фізико–географічна характеристика природи Тернопільської області: географічне положення, геологічна будова і рельєф, корисні копалини, клімат і погода, характер сезонів, ріки і озера, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Населення Тернопільської області. Головні галузі промисловості і сільського господарства області, їх стан та перспективи розвитку. Заходи по охороні природних ресурсів Тернопільської області. — 9 год.

Навчальний проект

ІНДЗ: заповнення контурних карт та вивчення географічної номенклатури материків і України (гори, рівнини, моря, затоки, протоки, ріки, озера, острови, півострови). Виконання практичних завдань (визначення напрямів та вимірювання відстаней на плані і карті, визначення географічних координат, знаходження об'єктів за даними координатами, характеристика карт, побудованих у різних картографічних проекціях) на основі самостійного опрацювання теоретичного матеріалу за темою "План і карта".

Поняття про географічну карту і план. Подібність і відмінність між планом та картою. Значення карт та планів у наукових дослідженнях та практичній діяльності людини. Масштаб, види масштабу. Градусна сітка карти та її елементи. Географічні координати: широта та довгота, їх визначення.

Сутність картографічних проекцій. Спотворення, що виникають при переході від поверхні еліпсоїда до площини. Класифікація проекцій за способом побудови.

Способи зображення об'єктів та явищ на планах і картах. Умовні позначення на плані і фізико–географічних картах. Типи карт за змістом.

Методи навчання: лекції із застосуванням наочних посібників, географічних карт, виконання практичних завдань.

Методи контролю: поточне тестування, оцінка за ІНДЗ, підсумковий письмовий тест.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні розробки до проведення практичних занять, навчальні посібники, інтерактивний комплекс навчально–методичного забезпечення дисципліни, нормативні документи, ілюстративні матеріали, навчальні відеофільми, навчальні комп'ютерні програми.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

Модуль 1 (поточне тестування) — 48 балів

ІНДЗ

Підсум.

контроль

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

ЗМ 5

ЗМ 6

22

30

Т. 1–2

Т. 3–5

Т. 6–7

Т. 8–9

Т. 10

Т. 11

8

8

8

8

8

8

Шкала оцінювання:

90–100 балів — відмінно (А);

75–89 балів — добре (ВС);

60–74 балів — задовільно (DE);

35–59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1–34 бали — незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).

Література

 1. Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г. Землезнавство. — К.: Либідь, 2000.

 2. Боярченко І. Ф. Астрономія. — К.: Вища школа, 1976.

 3. Воінственський М. А. Природно–заповідний фонд УРСР. — К.: Урожай, 1986.

 4. Галант Т. Г., Гуревич Е. М. Практические заняття по землеведению и краеведению. — М.: Просвещение, 1988.

 5. Геренчук К. І. Природа Тернопільської області. — Львів: Вища школа, 1979.

 6. Геренчук К. И. и др. Общее землеведение. — М.: Высшая школа, 1984.

 7. Заставний Ф. Д. Географія України. — Львів: Світ, 1990.

 8. Колесник С. В. Общие географические закономерности Земли. — М.: Мысль, 1970.

 9. Кудло К. К. Лабораторные и практические занятия по землеведению и краеведению. — Минск: Высшая школа, 1984.

 10. Мельчаков Л. Ф. Общее землеведение з основами краеведения. — М.: Просвещение, 1981.

 11. Музафаров В. Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей. — М.: Недра, 1979.

 12. Ратобыльский Н. С., Лярский П. А. Общее землеведение и краеведение. — Минск: Университетское, 1987.

 13. Савчук Р. І. Загальне землезнавство. — Рівне: Ліста, 1998.

 14. Федорищак Р. П. Загальне землезнавство. — К.: Вища школа, 1995.

Автор програми: Мечник Л. А.

Завідувач кафедри: Мечник Л. А.


 
 

Цікаве

Загрузка...