WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКраєзнавство, Eтнографія → Землезнавство і краєзнавство - Курсова робота

Землезнавство і краєзнавство - Курсова робота

Поняття про рельєф. Головні фактори рельєфоутворення: внутрішня енергія Землі, сила тяжіння, космічний вплив, сонячна енергія. Основні процеси рельєфоутворення.

Внутрішні процеси, що змінюють поверхню Землі. Тектонічні рухи земної кори: коливні, складчасті, розривні. Основні структурні зони земної кори: геосинкліналі та платформи, їх розвиток. Землетруси, вулканізм, закономірності їх поширення на Землі та значення для розвитку географічної оболонки.

Зовнішні процеси, що змінюють поверхню Землі. Вивітрювання та його роль у зміні земної поверхні. Рельєфоутворююча роль вітру, снігу, льоду, текучих і підземних вод.

Тема 4: Мінерали та гірські породи

Мінерали, їх фізичні властивості. Різноманітність мінералів та їх господарське значення.

Гірські породи. Класифікація гірських порід за способом утворення: магматичні (інтрузивні та ефузивні); осадові (уламкові, органогенні, хімічні); метаморфічні.

Тема 5: Форми рельєфу земної поверхні

Рельєф, як результат взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів. Головні планетарні форми рельєфу — виступи материків і западини океанів.

Рельєф океанічного дна: шельф, материковий схил, ложе океану (серединні хребти, глибоководні западини і рівнини).

Головні форми рельєфу материків: гори і рівнини. Гори. Основні форми гірського рельєфу: гірські хребти, долини, гірські вузли. Складчасті, складчасто–брилові та вулканічні гори. Класифікація гір за абсолютною висотою: низькі, середні і високі. Рівнини. Класифікація рівнин за способом утворення: денудаційні, пластові, акумулятивні; за абсолютною висотою: западини, низовини, височини, плоскогір'я; за характером поверхні: плоскі, хвилясті й горбисті.

Змістовий модуль 3. Гідросфера

Тема 6: Поняття про гідросферу. Світовий океан

Поняття про гідросферу як одну із сфер Землі. Фізичні та хімічні властивості води. Походження води. Кругообіг води на Землі. Значення води в природі і житті людини.

Світовий океан, його складові частини (океани, моря, затоки, протоки). Склад і властивості океанічної води: солоність, насиченість газами, прозорість, температура, густина.

Течії в Світовому океані та їх географічне значення. Життя в Світовому океані. Біологічні та геологічні ресурси океану, їх використання та охорона.

Тема 7: Води суші

Підземні води, їх класифікація за способом утворення: ґрунтові, міжпластові. Джерела. Мінеральні води. Термальні води і гейзери. Роль підземних вод у природі: живлення рік, рельєфоутворення, заболочування території, перенесення речовин. Використання людиною підземних вод.

Ріки. Річкові системи та басейни, вододіли. Живлення та режим рік. Робота річок: ерозійна, транспортуюча, акумулятивна. Річкові долини, дельти. Значення річок.

Озера. Класифікація озер за походженням котловини, ступенем мінералізації, характером водообміну. Еволюція озер. Значення озер.

Болота. Умови утворення боліт. Типи боліт за живленням. Значення боліт у природі.

Значення гідросфери в житті і розвитку географічної оболонки. Охорона вод суші і океану від забруднення.

Змістовий модуль 4. Атмосфера

Тема 8: Поняття про атмосферу. Нагрівання атмосфери. Вода в атмосфері

Поняття про атмосферу. Склад і будова атмосфери.

Нагрівання атмосфери. Поняття про сонячну радіацію та її види: пряма, розсіяна, сумарна, відбита, ввібрана. Альбедо Землі. Залежність кількості сонячної радіації від кута падіння сонячних променів та прозорості атмосфери. Температура повітря, її зміна з широтою і висотою. Температурна інверсія. Розподіл температур біля земної поверхні. Ізотерми. Теплові пояси.

Вода в атмосфері. Абсолютна та відносна вологість повітря. Конденсація і сублімація водяної пари біля земної поверхні, утворення роси, інею, туману, ожеледі. Конденсація і сублімація водяної пари у вільній атмосфері. Хмари, їх типи. Види атмосферних опадів, їх утворення і вимірювання. Основні закономірності розподілу опадів на земній поверхні. Коефіцієнт зволоження.

Тема 9: Тиск атмосфери. Циркуляція атмосфери. Погода і клімат

Тиск атмосфери, його вимірювання. Залежність тиску від температури і руху повітря. Зміна тиску з висотою. Особливості розподілу тиску біля земної поверхні.

Циркуляція атмосфери. Вітер, його швидкість та напрям. Загальна циркуляція атмосфери, її особливості в тропічних і помірних широтах.

Поняття про погоду. Повітряні маси і фронти. Спостереження та передбачення погоди.

Клімат. Кліматоутворчі фактори: сонячна радіація, підстилаюча поверхня, циркуляція атмосфери. Типи клімату.

Охорона атмосфери від забруднення, проблеми озонового шару Землі.

Змістовий модуль 5. Біосфера. Географічна оболонка. Людина і природа

Тема 10: Біосфера. Географічна оболонка. Людина і природа

Сучасні уявлення про біосферу на основі концепції В.І. Вернадського. Роль живих організмів у розвитку атмосфери, гідросфери, літосфери.

Ґрунт. Ґрунтоутворюючий процес. Роль живих організмів, мінеральної речовини, клімату і рельєфу в утворенні ґрунту. Класифікація ґрунтів за механічним складом. Ґрунти на території України.

Диференціація географічної оболонки на великі ландшафтні комплекси: географічні пояси і географічні (природні) зони. Фактори, що зумовлюють та порушують зональність. Висотна поясність (на прикладі Українських Карпат).

Природні зони України: мішані ліси, лісостеп, степ. Характеристика зон: географічне положення, особливості рельєфу і клімату, зональний тип ґрунтів, загальна характеристика рослинного і тваринного світу, проблеми раціонального використання і охорони природних ресурсів зон у процесі господарської діяльності.

Населення земної кулі, його кількість та розміщення. Людські раси, їх рівноцінність. Роль природи та її ресурсів в розвитку суспільства. Взаємодія людського суспільства і природи.

Змістовий модуль 6. Краєзнавство

Тема 11: Природа Тернопільської області

Завдання і зміст краєзнавства. Географічне краєзнавство. Фізико–географічна характеристика природи Тернопільської області: географічне положення, геологічна будова і рельєф, корисні копалини, клімат і погода, характер сезонів, ріки і озера, ґрунти, рослинний і тваринний світ.

Населення Тернопільської області. Головні галузі промисловості і сільського господарства області, їх стан та перспективи розвитку. Заходи по охороні природних ресурсів Тернопільської області.

Структура залікового кредиту курсу

Тема

Кількість годин

Лекції

Практ. заняття

Самост. робота

Індивід. робота

Змістовий модуль 1. Земля і Всесвіт. Загальна характеристика Землі як планети

Тема 1: Земля і Всесвіт

2

2

Тема 2: Загальна характеристика Землі як планети

3

4

2

Змістовий модуль 2. Літосфера

Тема 3. Внутрішня будова Землі. Рельєф земної поверхні

3

2

2

Тема 4: Мінерали та гірські породи.

2

5

Тема 5: Форми рельєфу земної поверхні

2

4

2

Змістовий модуль 3. Гідросфера

Тема 6: Поняття про гідросферу. Світовий океан

3

2

2

Тема 7: Води суші

3

4

2

Змістовий модуль 4. Атмосфера

Тема 8: Поняття про атмосферу. Нагрівання атмосфери. Вода в атмосфері

3

2

2

Тема 9: Тиск атмосфери. Циркуляція атмосфери. Погода і клімат

3

4

4

Змістовий модуль 5. Біосфера. Географічна оболонка. Людина і природа

Тема 10: Біосфера. Географічна оболонка. Людина і природа

4

2

6

Змістовий модуль 6. Краєзнавство

Тема 11: Природа Тернопільської області

9

9


 
 

Цікаве

Загрузка...