WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКраєзнавство, Eтнографія → Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського - Реферат

Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського - Реферат

право на підвищення кваліфікації, вільний вибір форм і змісту навчання, організацій і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації.
Музей очолює директор, який призначається ізвільняється засновником на подання управління культури на контрактній основі. Директор організовує всю роботу музею, несе відповідальність за його діяльність представляє музей у всіх установах і організація, управляє майном, укладає договори, видає договори, видає доручення відкриває у банку відповідні рахунки, є розпорядником кредитів музею, підписує перспективні та поточні плани музею, забезпечує контроль за збереженням фондів, їх обліком і охороною.
В рамках своєї компетенції директор:
- видає накази по музею, затверджує положення про відділи, посадові інструкції, правила користування музеєм;
- здійснює прийом, звільнення і переміщення працівників музею у відповідності до трудового законодавства, рекомендаціями, атестаційної комісії, заохочує працівників, накладає в установленому порядку дисциплінарні стягнення, дбає про поліпшення умов праці і побуту працівників;
- вирішує питання організації оплати праці;
- застосовує в установленому порядку різні форми господарювання колективу, договірну та інші форми оплати праці, індивідуальну трудову діяльність, гнучкі режими праці, спільно з профкомом музею, головним охоронцем фондів представляє на затвердження трудовому колективу "Правила внутрішнього розпорядку";
- визначає необхідну чисельність працівників, затверджує штатний розклад і встановлює посадові оклади у відповідності з діючими схемами без дотримання середніх окладів і без врахування співвідношення чисельності керівного складу і спеціалістів у межах фонду заробітної плати (єдиного фонду оплати праці).
- в установленому порядку встановлює працівникам доплати, надбавки, порядок і розміри преміювання за рахунок і з межах економії заробітної плати.
- департамент вправі делегувати директору й інші повноваження.
Заступник директор по науковій частині призначається і звільняється з посади директором музею за погодженням з управлінням культури, головного управління (департаменту) з гуманітарних питань облвиконкому відповідно до чинного законодавства.
При музеї діє з правом дорадчого органу науково-методична рада, в яку мають право входити крім директора також представники місцевих наукових закладів громадських організацій. Склад науково-методичної Ради затверджується за представленням музею управлінню культури, якому він підпорядковується.
При музеї діє фондово-закупівельна комісія, функції якої визначені спеціальними інструкціями.
Основними підрозділами музею є відділи, які очолюють завідуючі, обов'язки яких визначені посадовими інструкціями.
Права і обов'язки працівників визначаються "Правилами внутрішнього трудового розпорядку" та посадовими інструкціями.
Право на заняття вакантних посад заступник директора по науковій частині, вченого секретаря, головного охоронця фондів і завідуючих відділами визначаються існуючими кваліфікаційними вимогами.
Участь з трудового колективу з управлінні музею здійснюється згідно з порядком, передбаченим законом про трудові колективи.
Законом про державне підприємство та іншими діючими актами. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу музею є загальні збори колективу, на які виносяться основні питання виробничої діяльності, соціального розвитку колективу, організація різних форм комерційної діяльності музею. Рішення загальних зборів трудового колективу вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Воно носить дорадчий характер.
Установа підпорядкована головному управлінню культури та туризму Івано-Франківській ОДА. Директор музею має двох заступників: заступник директора по організаційній частині і заступник директора по організаційній частині і заступник директора по господарській частині.
Музей має два філіали, які працюють на правах окремих музеїв (Косівський музей і музей Писанки). Фінансову діяльність здійснює головний бухгалтер, в його підпорядкуванні знаходиться провідний економіст та старший касир. В підпорядкуванні старшого касира є ще два касира.
Установа подає в податкову адміністрацію міста відповідно у всі фонди щоквартальні звіти нарахуванню та утриманню податкового податку з заробітної плати працівників (ф. 8 ДР).
Що два роки музей перевіряється органами контрольно-ревізійного управління і відповідно усіма фондами.
Звіт про нарахування заробітної плати здається у відділ статистики щомісячно.
Середня чисельність працівників - 7 штатні одиниці.
Головний бухгалтер працює за комп'ютером, в програмі 1С "Бухгалтерія". Всі звіти робляться за рахунок машинної обробки.
Кошторисом на 2005 рік передбачено видатків з бюджету в сумі 746700 гривень профінансовано 715206 гривень. Заборгованість по заробітній платі та інших соціальних виплатах немає.
Реструктуризованої заборгованості по установах немає.
Будь-який по взаємозаліком не проводилось.
Розбіжностей між даними різних форм звітності, а також між показниками звітності на кінець 2004 року і початок 2005 року немає.
Штрафи по бюджету не сплачувалися.
Коштів на виконання окремих доручень, благодійних внесків, грантів та дарунків протягом 2005 року не стримувалось.
Поточних рахунків в установах банків немає.
2.2. Формування облікової політики музею.
Облікова політика бюджетної установи - це сукупність визначених в межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються бюджетною установою для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика в бюджетних установах базується на основних принципах бухгалтерського обліку, яких бюджетні установи повинні дотримуватися при веденні рахунків і складанні фінансової звітності.
Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у валюті України. Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахування її за курсом Національного банку України на дату здійснення операції або складання звітності. Операції повинні бути відображені в обліку в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Облікова політика щодо методів оцінки, обліку і контролю активних та пасивних операцій ґрунтується на відповідних нормативних документах. Облікова політика повинна активно сприяти поліпшенню структури активів, якнайшвидшому стягненню сумнівної, безнадійної заборгованості.
Оцінка - це процес визнання тієї суми коштів, за якою статті фінансової звітності мають визнаватися й обліковуватися у балансі та фінансовому звіті.
Активи і зобов'язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або поточною вартістю).
Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають

 
 

Цікаве

Загрузка...