WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка установки для перевірки побутових лічильників газу - Курсова робота

Розробка установки для перевірки побутових лічильників газу - Курсова робота

визначення похибки атестації об'єму дзвону з таким розрахунком, щоб об'єми дзвону, що визначають між щілинами, відповідали б об'єму (25±0.3) дм3.
Вимірювання віддалей між щілинами лінійки проводять за допомогою інструментального мікроскопу не менше 20 раз. обчислюють їх середнє значення за формулою:
(3.31)
де Ц- значення віддалі і- ї пари щілин .
Обчислюють середнє квадратичне відхилення за формулою:
(3.32)
та випадкову складову похибки, у відсотках за формулою:
(3.33)
За середніми значеннями віддалей обчислюють об'єми дзвону, що відповідають певним участкам між щілинами і їх заносять в память компьютера.
- Визначення сумарної похибки установки.
Визначення сумарної похибки установки ведуть шляхом обчислення границь невилученої складової похибки та випадкової складової похибки.
Границі невилученої складової похибки установки обчислюються за формулою:
?ij = К( )0,5 = 1,1 . [4?звд2 +?ч2 +?вщ2+?рб2 +9?рн2+9?г2 ?е2]0,5 (3.34)
де k - коефіцієнт, що визначається прийнятою довірочною ймовірністю і для Р = 0.95k =1.1;
?вд- похибка засобів вимірювань діаметра дзвону:
?звд = (?звд . 100) / Dmin (3.35)
?Дзвд- абсолютна похибка засобів вимірювань діаметру дзвону, мм;
Dmin - мінімальне значення діаметру дзвону із всіх виміряних значень;
?ч - похибка спричинена роботою частотоміра, що визначається за формулою:
?ч = (1/ Nmin).100 (3.36)
Де Nmin - мінімальне число імпульсів, що створює лічильник при його повірці, за час пропускання контрольного об'єму;
?вщ - похибка засобу вимірювань віддалей між щілинами:
?вщ = (?iм . 100) / Lmin (3.37)
?iм- абсолютна похибка засобу вимірювань віддалей між щілинами, мм;
Lmin -мінімальне значення віддалей між щілинами із всіх виміряних значень;
?р6 - похибка засобу вимірювання атмосферного тиску через його абсолютну похибку за формолою:
?р6 = (100 . ?рб ) / Рб (3.38)
?Р - абсолютна похибка засобу вимірювань атмосферного тиску, Па; Р6-мінімальне значення атмосферного тиску, Па.
?рн - похибка засобу вимірювання надлишкового тиску, у відсотках, що застосовувались при метрологічній атестації каналів вимірювання тиску через клас їх точності срн за формулою:
?рн = (Рні/Рні + Рб) . Срн (3.39)
Рні - значення надлишкового тиску, Па;
?і - похибка засобу вимірювань температури, у відсотках, що застосовувався в установці для вимірювання температури через абсолютну похибку за шкалою Цельсія за формулою:
?t = (100 . ?t ) / t+273.15 (3.40)
t - текуче значення температури, С; д t - абсолютна похибки вимірювання термометра, С;
?t - відносна похибка засобів вимірювальної техніки, які застосовувались для метрологічної атестації каналу вимірювання температури, у відсотках, і обчислюється за формeлою:
?tі = 1,1 . ( ?2р 321 + ?2nme 10 +?2лінеа + ?2комп + ?2не + ?2нт)0,5 (3.41)
?2р 321, ?2nme 10, ?2лінеа, ?2комп, ?2не, ?2нт - похибки (відносні) зразкової котушки Р321, ІІТС10, лінеаризація характеристики ПТС10, компаратора напруги, нормального елемента та похибка, сприченена нестабільністю підтримування температури в термостаті, у відсотках;
?е - похибка від елілності, у відсотках за формулою:
?е = ((Sк - Sе)/Sк) . 100, (3.42)
Sк та Se - площі дзвона як кола так і еліпса в одному і тому ж січенні: Sк=П*D / 4; Se = П*(а*b) / 4; а = D- de, b = D+de, D - діаметр дзвону в січенні, мм, а і b - мала і велика вісі еліпса, мм; de - половина максимального відхилення діаметра від середнього його значення в одному січенні, мм.
Обчислюють випадкову складову похибки установки ( у відносних одиницях) за формeлою:
Sij = [4Sзвд2 +Sвщ2 +9Sрн2+9St2 +?рз2 +?рбщ2+?to2]0,5 (3.43)
та Sзвд, Sвщ, Sрн, St - середньоквадратичне відхилення результатів метрологічної атестації діаметру дзвону, віддалей між щілинами, засобів вимірювань надлишкових тисків та температур відповідно.
?рз- випадкова похибка, відсотках, від нестабільності тиску під дзвоном визначається:
?рз = (?Ра . 100) / Р?min (3.44)
?Рдз, - фактичне значення зміни тиску під дзвоном, Па; Рдз - значення абсолютного тиску під дзвоном, Па.
?р6 - випадкова похибка, у відсотках, від нестабільності атмосферного тиску за формулою:
?рб = (?Ра . 100) / Р?min (3.45)
?Ра - фактичне (допустиме) значення зміни атмосферного тиску за час одного вимірювання, Па; Р?min - мінімальне значення атмосферного тиску, Па;
?to - випадкова похибка, у відсотках, від нестабільності температури за формeлою:
?to = (?to . 100) / To (3.46)
?to - фактичне (допустиме) значення зміни температури під дзвоном, С (К);
Т0- значення абсолютної температури під дзвоном, К.
Сумарну похибку установrи обчислюють для кожного j-ro значення витрати за формулою:
(3.47)
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА
1. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества, - Справочник, -4-е изд. перераб. и доп. - Машиностроение, 1989, - 701 с.
2. Плотников В.М., Подрешетников В, А." Тетеревятников Л. Н, Прибори и средства учета природного газа и конденсата, - 2 -е изд., переаб, и доп, -Л.: Недра, 1989.-283'с.
3. Гордюхин А.И., Гордюхин Ю. А. Измерения разхода и количества газа и его учет, - Л.: Недра, 1987, - 213 с.
4. Дмитриев В, Н,, Градецкий В,Г, Основи пневмоавтоматики. М. Машиностроение , 1973, - 360 с,
5. Михеев М. А., Михеева И. М, Основи теплопередачи. Изд. 2 - е, стереотип, - М., Енергія, 1977, - 344 с.
6. ДСТУ 3607 - 97. Лічильники газу побутові. Правила приймання та методи випробувань.
7, Середюк О. Є., Лісевич Т. І., Прудніков Б. І. Федоришин Я. С. Повірка побутових лічильників газу під час експлуатації // Методи та прилади контролю якості. І999, №3. С. 89-91.
8. Інструкція по обслоговуванню та експрес-контролю побутових лічильників Тазу, які знаходяться в експлуатації ВАт "Івано-Франківськгаз", 1996.
9, ВАТ н Промприлад": Каталог продукції на 1999 рік. - Івано-Франківськ. 1999,-48 с.
10. Руденко М. В,, Бойко С. С, Метрологічне забезпечення побутових лічильників газу // Методи та прилади контролю якості, 1999. №3. С 80-81.
11. Середюк О, Є, Діагностика побутових лічильників газу на місці експлуатації. - Матеріали конференції, - Львів, 1999, С. 79-81 с.
12. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами, РД 50 - 231 - 80. - М,: Издательство стандартов, - 1982.
13. ДСТУ 3336 - 96. Лічильники тазу побутові. Загальні технічні вимоги.
14. ДСТУ 3383 -96, Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу.
15. Павловський А , Н. Измерения расхода и количества жидкостей, газа и пара. - M.: Издательство стандартов, 1967. - 416 с.
16.Анурьев В.И. Справочник конструктора - Машиностроителя. - М.: Машиностроение, 1974 - 418 с.
17. Бродин И. С., Середюк О. Б. Совершенствование алгоритма роботы и апаратурного обеспечения колокольных расходоизмерительных установок // Измерительная техника".і 989."{№5. v с 24 - 26.

 
 

Цікаве

Загрузка...