WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

його первісної вартості.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося за прямолінійним методом. Строк корисного використання нематеріальних активів встановлюється не більше 10 років безперервної експлуатації.
Оцінка вартості запасів при відпуску у виробництво, продажу, іншому вибутті, а також їх залишку на звітну дату здійснюється за собівартістю перших за часом надходжень запасів (метод ФІФО).
Матеріальні активи з терміном експлуатації понад один рік, вартістю менше 1000 грн. визнавалися малоцінними необоротними матеріальними активами. Нарахування їх амортизації здійснювалося за прямолінійним методом за нормою амортизації 100% у розрахунку на календарний рік.
Величину резерву сумнівних боргів встановлено на основі класифікації простроченої дебіторської заборгованості за строками її непогашення, з коефіцієнтами (відсотками): - до 90 днів - резерв не нараховується; - від 91 до 180 днів - 10%; - від 181 до 360 днів - 30%; - від 1 року до 2 років - 60%; - від 2 років до 3 років - 100%.
До витрат майбутніх періодів включені витати, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.
Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю їх придбання з урахуванням додаткових витрат, безпосередньо пов'язаних з цим придбанням за кожною фінансовою інвестицією. Справедлива вартість фінансових інвестицій на дату балансу відображена за їх собівартістю придбання з урахуванням корисності інвестицій.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання визначені відповідно до вимог Положення (стандарту) №17 "Податок на прибуток".
З 01 січня 2005 року в облікову політику товариства внесені такі зміни:
1. Облік запасів при відпуску у виробництво, продажу, внутрішньому переміщенні в межах товариства та іншому вибутті, а також залишку на кінець звітного періоду буде здійснюватися за методом ідентифікованої собівартості кожної одиниці запасів.
2. Амортизація основних засобів в бухгалтерському обліку буде нараховуватися із застосуванням прямолінійного методу, виходячи з вартості, що амортизується та встановленого класифікатором необоротних активів ВАТ "Укртелеком" очікуваного строку корисного використання об'єкту основних засобів.
3. Розрахунки з державним бюджетом з податку на додану вартість буде здійснювати товариство за операціями надання телекомунікаційних послуг та з продажу товарів, робіт і інших послуг, наданих (відвантажених) усіма філіями, виходячи з консолідованої суми доходів та витрат , пов'язаних з наданням таких послуг та виконаних робіт.
4. Розрахунки ПДВ за експортно-імпортними операціями будуть проводитися розгорнуто, виходячи з сум наданих та отриманих послуг, обчислених за методом нарахування та відповідності доходів і витрат.
У 2005 році розроблено проект "Інтеграція телефонних мереж ВАТ "Укртелеком" та дочірнього підприємства "Утел". Передбачено будівництво у 70% сільських адміністративних районах сучасних цифрових комутаційних систем з функціями центральної АТС чи СПВ. Планується впровадження єдиної системи нумерації. Подальший розвиток первинної магістральної мережі планується здійснювати на базі технології щільного хвильового мультиплексування DWDM, яка буде задовольняти усім потребам у послугах зв'язку (телефонія, пакетна мережа, Інтернет, телебачення та інші). Основним завданням розвитку первинної мережі є: - продовження будівництва оптичної мультисервісної транспортної мережі з використанням DWDM - технології; - подальша розбудова цифрової внутрішньозонової мережі; - розширення ємності існуючих міжнародних переходів та будівництво нових. Планується ввести в дію другий білорусько український перехід (BUFOL-2) та другий прикордонний перехід Україна-Румунія з використанням обладнання рівня STM-4. Основними напрямками розвитку мереж передачі даних також слід вважати: - реалізацію Національного проекту безпарольного доступу до мережі Інтернет по комутованим каналам зв'язку (до 50000 портів), що дозволить користуватися Інтернетом на малих швидкостях у всіх населених пунктах України ( у т.ч. в селах - 93% населених пунктів); - побудову Національної мережі широкосмугового доступу (до 70000 портів) у обласних та районних центрах України (xDSL - технологія) для доступу до мережі Інтернет на швидкостях, що дозволяють транслювати відеосигнал і надавати інші якісні послуги на базі існуючих мідних телефонних ліній; - нарощування потужних міжнародних IP- з'єднань, що здійснюють інтеграцію українського сегмента Інтернет у глобальну мережу; - реалізація додаткового спектру послуг IP- телефонії. У 2005 році з метою розвитку місцевого телефонного зв'язку планується продовжити роботу з модернізації та технічного переоснащення засобів місцевого телефонного зв'язку. Пріоритетними будуть роботи з модернізації АТС типу "Квант", "Істок" та АТСК - 100/2000, АВН, кросового обладнання, впровадження центрів технічної експлуатації, заміна аналогових систем передачі та впровадження цифрових систем передачі, заміна повітряних ліній (ПЛЗ) абонентської мережі на кабельні.
За матеріалами звітності за перше півріччя 2005р. економічні показники роботи Івано-Франківської філії ВАТ "Укртелеком" наступні:
Протягом І півріччя 2005 року всім категоріям споживачів надано послуг електрозв'язку на 41,9млн. грн., з них населенню - 21,9млн.грн., що перевищує обсяги аналогічного періоду 2004 року на 5,8млн.грн. (116,1%), в тому числі населенню - 6,1млн.грн. (138,6%).
Завдяки подальшому розвитку нових послуг ( в т.ч. Інтернет), доходи склали 8622,2тис.грн. Ріст до І півріччя 2004 року становить 2,5 рази.
Доходи від надання "додаткових видів обслуговування" (ДВО) за перше півріччя 2005 року склали 9,1тис.грн. (забезпечено ріст до 1 півріччя минулого року в 1,6 разів).
План тарифних доходів у першому півріччі 2005р. виконано всіма безбалансовими структурними підрозділами філії на 101,3%.
Залучено коштів на розвиток місцевих телефонних мереж шляхом реалізації опціонів на суму 594,5тис.грн. Збудовано телефонних мереж за рахунок виконання технічних умов на суму 1228,1тис.грн.
Протягом І півріччя 2005 побудовано та введено в експлуатацію міських та сільських цифрових АТС загальною ємністю 4970 номерів, з них на міській телефонній мережі 2800 номерів та сільській - 2170 номерів.
Станом на 01.07.2005р. загальний обсяг монтованої ємності становить 217173 номерів, з них по місту - 152435 номерів, по селу - 64738 номерів. Відсоток задіювання номерної ємності АТС становить 95,36 %, проти 94,42% на початок року. Питома вага цифрового комутаційного обладнання складає 30,87 % від загальної ємності, в т.ч. по місту - 29,2 %, по селу - 34,8 %.
За 1 півріччя 2005 року встановлено 6655 основних телефонних апаратів, в тому числі 5991 телефонів населенню. Телефонізовано 804 квартири громадян, які мають пільги згідно чинного законодавства. Приріст основних телефонних апаратів склав 5494 од., що складає

 
 

Цікаве

Загрузка...