WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Дослідження процесу напилення металевого контакту методом магнетроного розпилення - Курсова робота

Дослідження процесу напилення металевого контакту методом магнетроного розпилення - Курсова робота

дільниці, чол.
Зср.м = 28634 / (5 * 12) = 477,23
Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників
Форма оплати - почасово-преміальна. Умови праці - нормальні. Основний фонд складається з тарифного.
Фтар = Чд.р * Фд * Сг , (34)
де Чд.р - чисельність допоміжних робітників даної професії, чол.;
Фд - дійсний фонд часу одного робітника на рік, год;
Сг - годинна тарифна ставка робітника даної професії, год
Фтар = 1 * 1743,5 * 3,04 = 5300
Фонд основної зарплати допоміжних робочих:
Фосн.д.р = Фтар1 + Фтар2 + Фтарn , (35)
Фосн.д.р = 5300
Фонд додаткової зарплати до додаткових робітників:
Фдод.д.р = Фосн.д.р * Кдз , (36)
де Кдз - коефіцієнт додаткової зарплати для додаткових робітників, приймаємо 0,45
Фдод.д.р = 5300 * 0,45 = 2385
Річний фонд зарплати допоміжних робітників:
Фд.р = Фосн.д.р + Фдод.д.р , (37)
де Фосн.д.р , Фдод.д.р - відповідно фонд основної та фонд додаткової зарплати допоміжних робітників, грн.
Фд.р = 5300 + 2385 = 7685
Середньомісячна зарплата одного допоміжного робітника:
Зсер.м = Фд.р / (Чд.р * 12), (38)
Зсер.м = 7685 / (1 * 12) = 640,41
Розрахунок фонду оплати керівників та фахівців
Їх праця оплачується за твердо встановленими посадовими окладами:
Фосн.кер = Чкер * О * 11, (39)
де Чкер - чисельність керівників, чол.;
О - посадовий оклад керівника, грн.
Фосн.кер = 1 * 500 * 11 = 5500
Фонд додаткової зарплати керівників:
Фдод.кер = Фосн.кер * Кдз, (40)
Фдод.кер = 5500 * 0,45 = 2475
Річний фонд зарплати керівників:
Фкер = Фосн.к + Фдод.к, (41)
Фкер =5500 + 2475 = 7975
Середньомісячна зарплата одного керівника:
Зсер.м = Фкер / (Чкер * 12), (42)
Зсер.м = 7975 / (1 * 12) = 664,6
На основі виконаних розрахунків складемо зведену відомість фонду оплати праці працюючих дільниці.
Складений мною організаційний план дозволяє визначити чисельність персоналу та річний фонд зарплати при виробництві заданого виду продукції на окремо взятій дільниці підприємства.
3.4 Розрахунок виробничої собівартості
Технологічна собівартість промислової продукції - це виражені в грошовій вормі поточні витрати підприємства на її виробництво.
До собівартості продукції включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, загально виробничі витрати, та інші.
Згідно П(С)БУ №16 перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції встановлюється підприємством самостійно.
До складу матеріальних витрат включаються вартість сировини, основних матеріалів, купівельних комплектуючих виробів, напівфабрикатів, роботу та послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організації, паливо та енергія на технологічні цілі, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат.
Прямі матеріальні витрати розраховуються за формулою:
Мі = qі * Ці , (43)
де Мі - вартість матеріальних витрат, ітого виду, грн.;
Ці - ціна ітого матеріалу, грн.;
qі - норма витрат ітого виду матеріалу на одиницю продукції
Мі = 105 * 2 = 210
Результати розрахунків наведені у додатку А, таблиця А7.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються зарплата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат.
В статтю калькуляції "Основна заробітна плата" включаються витрати на оплату основної заробітної плати, нарахованої за виконану роботу (відпрацьований час) згідно прийнятими на підприємстві системи оплати праці. У вигляді тарифних ставок і відрядних розцінків для робітників, зайнятих виробництвом продукції.
Система оплати праці - відрядно-преміальна.
Основна заробітна плата виробничих робітників, грн.:
ЗПосн = ?Рі = ?Сгі * tшті , (44)
де Рі - розцінок на і-ту операцію, грн. / 100шт
Сгі - годинна тарифна ставка даного розряду, грн. / год
tшті - норма часу на виконання і-ої операції, грн. / 100шт
ЗПосн = 2,64 * (0,45 + 1 + 0,2 + 0,5 + 0,2) = 6,36
В статтю калькуляції "Додаткова заробітна плата" включаються витрати на виплату виробничому персоналу додаткової заробітної плати, яка нараховується за роботу понад встановлену норму, за трудові успіхи і за особливі умови праці (над-плати, доплати, премії, оплати відпусток, та інше).
Додаткова зарплата виробничих робітників, грн.:
ЗПдод = ЗПосн * Кд.зп , (45)
де ЗПосн - сума основної заробітної плати на калькуляційну одиницю, грн.
Кд.зп - коефіцієнт додаткової зарплати виробничих робітників.
ЗПдод = 6,36 * 0,5 = 3,18
За даними ВАТ "Перетворювач" коефіцієнт додаткової заробітної плати дорівнює 0,5
До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат, зокрема від-рахування на соціальні заходи.
В статтю калькуляції "Відрахування на соціальне страхування" включаються відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування, відрахування на обо-в'язкове соціальне страхування, відрахування в фонд зайнятості, а також в фонд страхування від нещасних випадків робітників.
Витрати на соціальні страхування, грн.:
Вс.стр = 0,0285 * (ЗПосн + ЗПдод) , (46)
Вс.стр = 0,0285 * (6,36 + 3,18) = 0,272
Відрахування на пенсійне забезпечення, грн.:
Впен.заб = 0,301 * (ЗПосн + ЗПдод) , (47)
Впен.заб = 0,301 * (6,36 + 3,18) = 2,872
Відрахування до фонду сприяння зайнятості, грн.:
Вф.с.з = 0,0185 * (ЗПосн + ЗПдод) , (48)
Вф.с.з = 0,0185 * (6,36 + 3,18) = 0,176
Відрахування до фонду страхування від нещасних випадків, грн.:
Вф.снв = 0,0205 * (ЗПосн + ЗПдод) , (49)
Вф.снв = 0,0205 * (6,36 + 3,18) = 0,195
Витрати кожного цеху, пов'язані з утриманням і експлуатацією обладнання розподіляються між окремими видами продукції на ВАТ "Перетворювач" пропор-ційно заробітній платі.
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн.:
Вуео = Квуео * ЗПосн , (50)
де Вуео - сума витрат на утримання і експлуатацію обладнання калькуляційну одиницю, грн.
Квуео - коефіцієнт витрат наутримання та експлуатацію обладнання по даним ВАТ "Перетворювач". Квуео = 4,2
Вуео = 4,2 * 6,36 = 26,71
До складу статті загально виробничі

 
 

Цікаве

Загрузка...