WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основи художнього конструювання - Реферат

Основи художнього конструювання - Реферат


Реферат на тему:
Основи художнього конструювання
Теоретичні передумови художнього конструювання. Технічна естетика як наукова дисципліна вивчає комплекс проблем, що виникають при аналізі зв'язків і відносин системи "людина - виріб - середовище". Результатом їхніх досліджень є розуміння сутності проектування функціонально доцільних, технічно зроблених, економічно виправданих і естетично виразних виробів, що складають у сукупності оптимальне предметне середовище для життєдіяльності людини. Особливо важливим стає вивчення тих властивостей промислових виробів, що виявляються в процесі експлуатації. Сукупність таких властивостей виступає як кінцева мета створення виробу і ведучий критерій оцінки його якості споживачем. До найважливіших споживчих властивостей промислових виробів відносяться: суспільна доцільність, їхня відповідність призначенню, зручність експлуатації і ремонту, естетична значимість.
Аналіз споживчих властивостей, а також облік сформованого в суспільстві розуміння можливих засобів задоволення людських потреб дозволяють сформулювати визначені вимоги до оцінки якості проектування і виробництва промислової продукції як вимоги технічної естетики. Вони являють собою систему принципів і закономірностей, що відображають усю складність взаємин людини з предметним світом.
Комплекс вимог технічної естетики і сукупність споживчих властивостей виробів можна умовно розділити на чотири групи: соціальні, утилітарно-функціональні, ергономічні і естетичні.
Для того щоб оцінити сукупність суспільно корисних властивостей виробу-речі, необхідно врахувати групу вимог, пов'язаних з матеріальними витратами: одноразовими - на виробництво виробів і тривалими - на його споживання і ремонт.
Кінцевий критерій оцінки відповідності промислових виробів вимогам технічної естетики - це результат порівняння величини корисного ефекту споживання речі і сумарних матеріальних витрат.
Принципи художнього конструювання. Художнє конструювання - новий метод проектування виробів промислового виробництва, впровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції.
Основною метою художнього конструювання є активне вдосконалювання навколишнього середовища, естетизація матеріальної сфери праці і побуту людини.
У сфері діяльності дизайнера існують різні напрямки (спеціалізації), з яких найбільш поширені наступні: приладо- і машинобудування, засоби транспорту, виробу легкої промисловості, інструменти, промислова графіка тощо. Останнім часом спостерігається інтенсивний розвиток традиційних видів проектування - архітектурного, містобудівного, промислового і нового видів дизайнерського проектування - системотехнічного, організаційно-управлінського (АСУ), соціального й ін.
Основні принципи художнього конструювання виробів промислового виробництва:
- комплексне, одночасне вирішення утилітарно-функціональних, конструктивно-технологічних, економічних, соціальних і естетичних питань;
- облік навколишнього середовища та конкретних умов;
- єдність форми і змісту.
Єдність форми і змісту (образність). Цей принцип, з точок зору художньо-естетичної, соціальної й ідеологічної, є найбільш складним і відповідальним в художньому конструюванні. Наприклад, відомо, що протягом століть формується архітектура різних будинків і споруджень, поєднуючись з їхнім змістом. В історичному процесі розвитку архітектурні форми змінювалися разом із прогресивним розвитком науки, техніки, мистецтва і соціальних умов життя людей. Ці зміни форм і зразків в утилітарних мистецтвах складалися головним чином з появою нових матеріалів і конструкцій, нових соціально-економічних і побутових умов, при розвитку продуктивних сил суспільства. Образ різних типів будинків і виробів дизайну формується в складному творчому процесі з урахуванням основних принципів, у тому числі і принципу єдності форми і змісту.
Методика художньо-конструктивного аналізу. Аналіз - це метод наукового дослідження виробів, явищ, понять, найголовніша складова частина художнього конструювання. Він включає багатобічний розгляд виробів - усього, що в сукупності дає вичерпне представлення про них. Дизайнер зобов'язаний аналізувати всі об'єкти своєї творчої роботи: загальні попередні розуміння перед початком проектування, всі етапи підготовки виробу до виробництва і навіть після його випуску.
Недостатній аналіз на окремих стадіях проектування знижує цінність виробу ще в проекті. Відсутність обґрунтованого художньо-конструкторського аналізу виробу під час проектування може призвести до його морального старіння і неповноцінності ще до початку випуску.
Поглиблений аналіз виробів передбачає поєднання різноманітних факторів, вимог, умов, підходів. Не можна, наприклад, одержати повне представлення про річ, розглядаючи лише її функціональні особливості і не приділяючи уваги матеріалу, технології виготовлення, вибору конструкції і форми. Складно проаналізувати також саму форму виробу, оцінити його композицію й естетичність, не знаючи функціонального призначення виробу. Таким чином, аналіз - це комплексний, цілісний і різнобічний процес. При аналізі об'єкта необхідно послідовно, з усіх боків розглядати й оцінювати досконалість виробу: функціональність, конструктивність, технологічну доцільність, експлуатаційну практичність, економічність, вимоги ергономіки, раціональність композиції й естетичність. Аналіз промислової продукції є найважливішою попередньою умовою повного і усебічного визначення її якості.
Для того щоб здійснити різні підходи в художньо-конструкторському аналізі можна розділити промислові вироби на групи:
- виробу, що безпосередньо обслуговують людину (предмети побуту, обіходу, тобто одяг, взуття, меблі й ін.);
- вироби, що безпосередньо обслуговують людину і виконують технічну функцію (побутові прилади, електроарматура тощо);
- промислові вироби, які виконують робочу функцію і частково обслуговують людину (верстати, прилади, машини, засоби транспорту);
- промислові вироби, які виконують тільки робочу функцію (автоматизовані системи, вузли механізмів машини, автоматичні лінії).
Загалом послідовність художньо-конструкторського аналізу для виявлення споживчих якостей виробів може бути наступною:
1) збір інформації з різних джерел - патентних матеріалів, каталогів і проспектів, що відносяться до аналогів заданого для проектування виробу;
2) підбір діючих аналогів проектуючого виробу;
3) аналіз функціональних вимог з визначенням зв'язку "людина-машина", "предмет-середовище" і безпеки експлуатації;
4) виявлення відповідності форми конструктивній основі, логіці і тектонічності форми;
5) аналіз відповідності матеріалів у функціональному, конструктивному і декоративному відношеннях;
6) 6аналіз технологічності виробу як в окремих елементах, вузлах і деталях, так і в цілому;
7) аналіз композиційного рішення цілісності форми, єдності характеру всіх елементів і відповідності форми стильової спрямованості; загальний висновок повиробу.
Композиційний аналіз. Поняття композиція виробу, предмета, чи виробу пов'язано з поняттям їх образності і художньої виразності.
Композиційна якість - кінцева фаза, до якої приходять лише після ретельного і всебічного аналізу всіх утилітарних і функціональних вимог, пропонованих щодо виробу.
Стадії проектування. Створити зроблений виріб промислового виробництва без послідовної методичної розробки неможливо. Весь процес художнього конструювання (проектування) поділяється на стадії, що мають у методичному відношенні загальні риси зі стадіями архітектурного проектування.
Проектування промислових виробів починається з моменту складання і видачі завдання. Бажано, щоб у складанні завдання брали участь майбутні автори - дизайнери. Завдання видається замовником у письмовому вигляді, а іноді доповнюється схематичними кресленнями, у яких проставлені основні розміри проектованого виробу.
До першої стадії художнього конструювання відносяться: розробка креслень, малюнків ескізного проекту і виготовлення макета. На цій стадії проектування складається пояснювальна записка, у якій коротко фіксується прийняте рішення, способи обробки і всі основні показники, включаючи економічні.
Друга стадія проектування включає виготовлення робочої моделі і виконання робочих креслень. До неї входить загальний вигляд виробу в ортогональних проекціях, конструктивні розрізи, креслення вузлів і деталей, шаблони, тобто всі проектні матеріали, необхідні для промислового виробництва виробу.
У деяких випадках при виготовленні особливо складних виробів розробка технічного проекту входить у другу стадію проектування. Тоді робочий проект відноситься до третьої стадії.
Рекомендована література:
1. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - 240 с.
2. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования. - К.: Вища школа, 1988. - 191 с.
3. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - 344 с.
4. Макарова М. Н. Перспектива. Учебное пособие для студ. пед инст. по худ. граф. спец. - М.: Просвещение, 1989. - 191 с.
5. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. - М.: Молодая гвардия, 1994. - 315 с.
6. Лазарев Е. Н. Дизайн машин. - Л.: Машиностроение, 1988. - 256 с.
7. Лазарев Е. Н. Бионика и художественное конструирование. - Л.: ЛДНТП, 1971. - 32 с.
8. Ратнічин В. М. Перспектива. - К.: Вища школа, 1977. - 135 с.
9. Сапего И. Г. Предмет и форма. - М.: Советский художник, 1984. - 304 с.
10. Сомов Ю. С. Композиция в технике. - М.: Машиностроение, 1977. - 272 с.
11. Федоровский Р. Ф. Техническая эстетика и эффективность использования техники. - М.: Знание, 1974. - 245 с.
12. Шпара П. Е., Шпара И. П. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. - Киев, 1989. - 247 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...